Rate this post

const là một từ khóa trong ngôn ngữ lập trình C++, nó được sử dụng để khai báo một biến là hằng số (constant). Một biến được khai báo là hằng số sẽ không thể được thay đổi giá trị của nó sau khi được khởi tạo.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

const int x = 5;
x = 10; // Error: x is a const variable and cannot be modified

Chú ý rằng, nếu bạn khai báo một con trỏ là const, nó sẽ không thể thay đổi giá trị mà nó trỏ đến, ví dụ:

int y = 5;
const int* ptr = &y;
*ptr = 10; // Error: ptr is a pointer to a const int and cannot be modified
y = 10; // okay

Còn const int* là con trỏ trỏ tới một giá trị hằng số, ví dụ:

const int* ptr = &x;
*ptr = 10; // Error: ptr is a pointer to a const int and cannot be modified

Ngoài ra, còn có constexpr dùng để khai báo hằng số biểu thức, chỉ khả dụng cho các giá trị tĩnh tính trong thời gian biên dịch.

Bạn nên sử dụng const để khai báo các biến hằng số và đảm bảo rằng chúng không bị thay đổi sai lầm trong quá trình chạy chương trình. Điều này sẽ giúp tăng tính bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất của chương trình của bạn

Giới thiệu về const trong C++

“const” trong C++ là một từ khóa dùng để khai báo một giá trị không thay đổi trong suốt quá trình chạy chương trình. Nó đặt trước kiểu dữ liệu của biến để chỉ định rằng giá trị của biến này không thể thay đổi.

Khi một biến được khai báo là const, giá trị của biến đó không thể thay đổi sau khi đã được gán giá trị ban đầu. Điều này giúp đảm bảo tính không thay đổi của dữ liệu và tránh việc thay đổi giá trị không mong muốn.

Một số đặc điểm quan trọng của const trong C++:

 1. Khai báo biến const:const int MAX_VALUE = 100;
 2. Hàm thành viên const:class MyClass { public: void display() const { // Các thao tác chỉ đọc dữ liệu } };
 3. Tham số hàm const:void myFunction(const int x) { // Giá trị của x không thể thay đổi trong hàm này }
 4. Con trỏ const và tham chiếu const:const int* ptr; // Con trỏ không thay đổi giá trị mà nó trỏ tới int const* ptr; // Tương tự như trên, con trỏ không thay đổi giá trị int x = 5; int& const ref = x; // Tham chiếu không thay đổi giá trị mà nó trỏ tới

Các lợi ích của việc sử dụng const trong C++ bao gồm việc tăng tính bảo mật, giảm lỗi logic và tối ưu hóa hiệu suất. Nó cũng giúp rõ ràng hơn trong việc truyền và sử dụng các giá trị không thay đổi.

Lưu ý rằng const chỉ áp dụng cho giá trị của biến và không ảnh hưởng đến thuộc tính và phương thức của đối tượng.

Sự khác biệt giữa const và constexpr

Trong ngôn ngữ lập trình C++, “const” và “constexpr” là hai từ khóa quan trọng được sử dụng để định nghĩa các giá trị không thay đổi. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa const và constexpr trong C++:

 1. const:
 • “const” được sử dụng để khai báo một biến hoặc một hằng số có giá trị không thay đổi.
 • Giá trị của biến const được xác định tại thời điểm biên dịch và không thể thay đổi sau đó.
 • Biến const có thể được khai báo trong các phạm vi khác nhau, bao gồm cả các phạm vi cục bộ và toàn cục.
 • Biến const có thể được khởi tạo tại thời điểm khai báo hoặc thông qua danh sách khởi tạo.
 1. constexpr:
 • “constexpr” là từ khóa được sử dụng để chỉ định rằng một biểu thức có thể được tính toán tại thời điểm biên dịch.
 • Các biểu thức constexpr phải được đánh giá trong quá trình biên dịch và phải trả về một giá trị hằng số.
 • Biến constexpr thường được sử dụng để định nghĩa các hằng số tại thời điểm biên dịch và sẽ có giá trị được tính toán sẵn.
 • Biến constexpr chỉ có thể được khai báo và khởi tạo tại thời điểm biên dịch và có giới hạn về loại dữ liệu và biểu thức mà nó có thể đại diện.

Tóm lại, const được sử dụng để khai báo biến có giá trị không thay đổi, trong khi constexpr được sử dụng để định nghĩa các biểu thức có thể được tính toán tại thời điểm biên dịch và sử dụng như một hằng số tĩnh.

const trong hàm thành viên

Trong C++, khi một hàm thành viên của một lớp được khai báo là const, điều đó có nghĩa là hàm đó không thay đổi trạng thái nội bộ của đối tượng mà nó được gọi. Dưới đây là một số điểm quan trọng liên quan đến việc sử dụng const trong hàm thành viên:

 1. Hàm thành viên const:
 • Một hàm thành viên có từ khóa const được đặt ngay sau danh sách đối số của hàm và trước phần thân hàm.
 • Hàm thành viên const không thay đổi trạng thái nội bộ của đối tượng, nghĩa là không thể thay đổi các thành viên dữ liệu không thay đổi của đối tượng.
 • Hàm thành viên const không thể gọi các hàm thành viên không const của cùng một đối tượng, trừ khi các hàm thành viên không const được gọi thông qua một con trỏ hoặc tham chiếu const.
 • Hàm thành viên const có thể được gọi cho cả đối tượng const và đối tượng không const.
 1. Ý nghĩa và lợi ích:
 • Khai báo một hàm thành viên là const cho phép biên dịch viên kiểm tra và đảm bảo rằng hàm không thay đổi trạng thái của đối tượng.
 • Hàm thành viên const được coi là an toàn và không ảnh hưởng đến tính nhất quán của đối tượng khi sử dụng các hàm const trong các tình huống không thay đổi dữ liệu.
 • Sử dụng hàm thành viên const cũng cho phép bạn gọi hàm trên các đối tượng const, bởi vì chỉ có các hàm thành viên const mới có thể được gọi cho các đối tượng const.

Việc sử dụng const trong hàm thành viên là một phần quan trọng của khái niệm hằng số và tính nhất quán trong lập trình hướng đối tượng. Nó giúp tăng cường tính an toàn và giảm rủi ro khi làm việc với các đối tượng không thay đổi.

const trong tham số hàm

Trong C++, khi một tham số hàm được khai báo là const, điều đó có nghĩa là giá trị của tham số đó không thể được thay đổi trong phạm vi của hàm. Dưới đây là một số điểm quan trọng về việc sử dụng const trong tham số hàm:

 1. Khai báo tham số hàm là const:
 • Một tham số hàm có từ khóa const được đặt sau kiểu dữ liệu và trước tên tham số trong khai báo hàm.
 • Tham số hàm const chỉ ra rằng giá trị của tham số không được thay đổi trong phạm vi của hàm.
 • Việc khai báo tham số hàm là const đảm bảo rằng hàm không thay đổi giá trị của tham số đó.
 1. Ý nghĩa và lợi ích:
 • Sử dụng tham số hàm là const giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn trong việc truyền tham số vào hàm.
 • Tham số hàm const ngăn chặn việc thay đổi giá trị của tham số bên trong hàm, giúp tránh các sai sót và thay đổi không mong muốn.
 • Sử dụng tham số hàm const cũng cho phép truyền vào hàm các biểu thức hằng số, con trỏ hằng số hoặc tham chiếu hằng số.
 1. Ví dụ:
void printValue(const int num) {
  // Không thể thay đổi giá trị của tham số num ở đây
  cout << "Giá trị của tham số: " << num << endl;
}

int main() {
  int x = 5;
  printValue(x); // Gọi hàm với tham số là biến không thay đổi

  const int y = 10;
  printValue(y); // Gọi hàm với tham số là hằng số

  return 0;
}

Trong ví dụ trên, hàm printValue có tham số num là const, điều đó có nghĩa là giá trị của num không thể thay đổi trong phạm vi hàm. Việc sử dụng tham số hàm là const giúp đảm bảo rằng giá trị của num không bị thay đổi bên trong hàm printValue.

const trong con trỏ và tham chiếu

Trong C++, const có thể được sử dụng trong cả con trỏ và tham chiếu. Dưới đây là cách sử dụng const trong con trỏ và tham chiếu:

 1. Con trỏ const:
 • Con trỏ const là một con trỏ mà giá trị của nó không thể thay đổi sau khi đã được khởi tạo.
 • Để khai báo con trỏ const, ta sử dụng từ khóa const trước kiểu dữ liệu của con trỏ.
 • Ví dụ: const int* ptr; khai báo một con trỏ trỏ tới một giá trị số nguyên không thể thay đổi.
 1. Tham chiếu const:
 • Tham chiếu const là một tham chiếu mà giá trị của nó không thể thay đổi sau khi đã được khởi tạo.
 • Để khai báo tham chiếu const, ta sử dụng từ khóa const trước kiểu dữ liệu của tham chiếu.
 • Ví dụ: const int& ref = num; khai báo một tham chiếu trỏ tới một giá trị số nguyên không thể thay đổi.
 1. Ý nghĩa và lợi ích:
 • Sử dụng con trỏ const và tham chiếu const giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn trong việc truy cập dữ liệu.
 • Chúng ngăn chặn việc thay đổi giá trị mà con trỏ hoặc tham chiếu trỏ tới, bảo vệ dữ liệu nguyên vẹn và tránh các thay đổi không mong muốn.
 • Sử dụng con trỏ const và tham chiếu const cũng cho phép truy cập và sử dụng đối tượng không thay đổi.
 1. Ví dụ:
int main() {
  int num = 10;
  const int* ptr = &num; // Con trỏ const trỏ tới giá trị không thay đổi
  int value = *ptr; // OK: Đọc giá trị từ con trỏ const

  const int& ref = num; // Tham chiếu const trỏ tới giá trị không thay đổi
  int newValue = ref; // OK: Đọc giá trị từ tham chiếu const

  // ptr và ref không thể được sử dụng để thay đổi giá trị
  // *ptr = 20; // Lỗi: Không thể thay đổi giá trị qua con trỏ const
  // ref = 20; // Lỗi: Không thể thay đổi giá trị qua tham chiếu const

  return 0;
}

Trong ví dụ trên, con trỏ ptr và tham chiếu ref được khai báo là const, điều đó có nghĩa là giá trị mà chúng trỏ tới không thể thay đổi. Việc sử dụng con trỏ const và tham chiếu const giúp đảm bảo tính không thay đổi của dữ liệu và tránh việc thay đổi không mong muốn.

Một số ví dụ const trong c++

Ví dụ 1: Sử dụng const để khai báo hằng số

const int x = 5;
x = 10; // Error: x is a const variable and cannot be modified

Ví dụ 2: Sử dụng const để khai báo hằng số cho con trỏ

int y = 5;
const int* ptr = &y;
*ptr = 10; // Error: ptr is a pointer to a const int and cannot be modified
y = 10; // okay

Ví dụ 3: Sử dụng const để khai báo hằng số trong hàm

void print(const int& x) {
  cout << x << endl;
}
int main() {
  int y = 5;
  print(y);
  y = 10;
  print(y);
  return 0;
}

Ví dụ 4: Sử dụng constexpr để khai báo hằng số biểu thức

constexpr int x = 2 + 3;
constexpr int y = x * x;
int main(){
  cout << y << endl;
  return 0;
}

Với các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng sử dụng constconstexpr trong C++ giúp ta khai báo biến hằng số và đảm bảo chúng không bị thay đổi sai lầm trong quá trình chạy chương trình, tăng tính bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất của chương trình.

Một số câu hỏi phổ biến về const trong c++

 1. Const trong C++ là gì?
 • Const là một từ khóa trong C++ được sử dụng để định nghĩa một hằng số (constant) và cũng có thể được sử dụng để đảm bảo rằng một đối tượng không thay đổi trong suốt vòng đời của nó.
 1. Sự khác biệt giữa const int và int const là gì?
 • Không có sự khác biệt giữa hai cách sử dụng const này. Cả hai đều có nghĩa là biến đó là một hằng số và không thể thay đổi giá trị của nó.
 1. Làm thế nào để khai báo một hàm thành hàm const?
 • Để khai báo một hàm thành hàm const, chúng ta chỉ cần đặt từ khóa const sau tên hàm và trước dấu ngoặc nhọn, ví dụ: int getValue() const;. Điều này đảm bảo rằng hàm không thay đổi bất kỳ thành viên dữ liệu nào trong lớp.
 1. Tại sao chúng ta sử dụng const trong C++?
 • Sử dụng const trong C++ có thể giúp chúng ta đảm bảo rằng một đối tượng không bị thay đổi trong suốt vòng đời của nó, tránh được các lỗi logic và bảo vệ dữ liệu của chương trình. Nó cũng cho phép chúng ta định nghĩa các hằng số và hàm const, giúp cải thiện tính bảo mật và hiệu suất của chương trình.
 1. Làm thế nào để truyền tham số const trong một hàm?
 • Để truyền tham số const trong một hàm, chúng ta cần đặt từ khóa const trước kiểu dữ liệu của tham số. Ví dụ: void printValue(const int x);. Điều này đảm bảo rằng hàm không thay đổi giá trị của tham số được truyền vào.
 1. Sự khác biệt giữa con trỏ const và con trỏ không thay đổi là gì?
 • Con trỏ const là một con trỏ mà giá trị mà nó trỏ tới không thể được thay đổi, trong khi con trỏ không thay đổi là một con trỏ mà chính con trỏ đó không thể được thay đổi để trỏ tới một vùng nhớ khác.
 1. Sử dụng const_cast để làm gì?
 • const_cast là một toán tử trong C++ cho phép chúng ta loại bỏ từ khóa const hoặc volatile của một biến. Điều này cho phép chúng ta sửa đổi giá trị của một biến ban đầu được khai báo là const hoặc volatile. Tuy nhiên, việc sử dụng const_cast có thể dẫn đến các lỗi logic và bảo mật trong chương trình, vì vậy nó nên được sử dụng cẩn thận.
 1. Sử dụng từ khóa mutable để làm gì?
 • Từ khóa mutable được sử dụng trong C++ để cho phép một thành viên dữ liệu của một đối tượng có thể được thay đổi bên trong một hàm const. Nếu một thành viên dữ liệu được đánh dấu là mutable, nó có thể được thay đổi bởi các hàm const, mặc dù đối tượng chứa nó là không thể thay đổi.
 1. Sự khác biệt giữa hàm const và hàm static là gì?
 • Hàm const được sử dụng để đảm bảo rằng hàm không thay đổi bất kỳ thành viên dữ liệu nào trong lớp. Trong khi đó, hàm static là một hàm được chia sẻ bởi tất cả các đối tượng của lớp và có thể được gọi mà không cần tạo ra một đối tượng của lớp đó.
 1. Sự khác biệt giữa const và constexpr là gì?
 • Constexpr là một từ khóa trong C++ được sử dụng để định nghĩa các biểu thức hằng số được tính toán tại thời điểm biên dịch. Trong khi đó, const là một biến hằng số được xác định tại thời điểm biên dịch hoặc thời điểm chạy, và không thể thay đổi giá trị của nó sau khi được khởi tạo. Cả hai đều được sử dụng để đảm bảo tính hằng số của một giá trị trong chương trình, tuy nhiên, constexpr có thể cung cấp hiệu suất tốt hơn trong một số trường hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now