Rate this post

Trong ngôn ngữ lập trình SAS, việc concatenate dữ liệu là một quá trình quan trọng để kết hợp thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau thành một tập dữ liệu duy nhất. Khi concatenate dữ liệu, chúng ta tạo ra một tập dữ liệu mới chứa các bản ghi từ các nguồn khác nhau, mở rộng khả năng phân tích và xử lý dữ liệu trong SAS.

Có hai phương pháp chính để concatenate dữ liệu trong SAS: sử dụng Data Step và sử dụng thủ tục PROC APPEND.

Trong Data Step, chúng ta sử dụng câu lệnh CONCATENATE để nối các tập dữ liệu cùng loại thành một tập dữ liệu duy nhất. Câu lệnh này cho phép chúng ta kết hợp các tập dữ liệu có cấu trúc dữ liệu tương tự, có các biến tương đương và cùng kiểu dữ liệu. Khi sử dụng CONCATENATE trong Data Step, chúng ta chỉ cần liệt kê tên các tập dữ liệu cần nối và lưu kết quả vào một tập dữ liệu mới.

PROC APPEND là một thủ tục trong SAS cho phép chúng ta concatenate dữ liệu từ các tập tin hoặc bảng vào cuối một tập dữ liệu hiện có. Thủ tục này cho phép chúng ta nối các tập dữ liệu có cấu trúc khác nhau, miễn là chúng có các biến tương tự. Để sử dụng PROC APPEND, chúng ta chỉ cần xác định tên tập dữ liệu nguồn và tập dữ liệu đích, và thủ tục sẽ tự động thực hiện việc concatenate dữ liệu.

Việc concatenate dữ liệu trong SAS rất hữu ích khi chúng ta muốn kết hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau hoặc khi chúng ta cần tạo ra tập dữ liệu lớn hơn để phân tích, báo cáo hoặc xây dựng mô hình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quá trình concatenate dữ liệu có thể yêu cầu kiểm tra cẩn thận các cấu trúc dữ liệu và kiểm soát việc trùng lặp dữ liệu.

Các bài viết liên quan:

Xem thêm Cấu trúc chương trình SAS: Hướng dẫn và các nguyên tắc cơ bản

Sử dụng câu lệnh CONCATENATE trong DATA STEP

Trong ngôn ngữ lập trình SAS, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh CONCATENATE trong DATA STEP để concatenate dữ liệu từ nhiều tập tin hoặc bảng thành một tập dữ liệu duy nhất. Đây là cú pháp cơ bản để sử dụng câu lệnh CONCATENATE:

DATA new_dataset;
  SET dataset1 dataset2 ...;
RUN;

Trong đó:

 • new_dataset là tên của tập dữ liệu mới được tạo ra sau khi concatenate.
 • dataset1, dataset2,… là danh sách tên các tập tin hoặc bảng cần được concatenate.

Ví dụ, giả sử chúng ta có hai tập tin dữ liệu sales1sales2 có cùng cấu trúc và muốn concatenate chúng thành một tập dữ liệu mới sales_all. Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng câu lệnh CONCATENATE trong DATA STEP:

DATA sales_all;
  SET sales1 sales2;
RUN;

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng câu lệnh SET để liệt kê tên các tập tin sales1sales2 mà chúng ta muốn concatenate. Khi chạy DATA STEP này, SAS sẽ đọc dữ liệu từ các tập tin này và nối chúng lại thành một tập dữ liệu duy nhất sales_all.

Lưu ý rằng các tập tin hoặc bảng được concatenate bằng câu lệnh CONCATENATE trong DATA STEP cần có cấu trúc dữ liệu tương tự, có các biến tương đương và cùng kiểu dữ liệu.

Xem thêm Sử dụng hồi quy tuyến tính trong SAS

Sử dụng PROC APPEND để concatenate dữ liệu

Trong ngôn ngữ lập trình SAS, chúng ta có thể sử dụng thủ tục PROC APPEND để concatenate dữ liệu từ các tập tin hoặc bảng vào cuối một tập dữ liệu hiện có. Đây là cú pháp cơ bản để sử dụng PROC APPEND:

PROC APPEND BASE=base_dataset DATA=dataset1 ... datasetN;
RUN;

Trong đó:

 • BASE=base_dataset là tên của tập dữ liệu cơ sở, tức là tập dữ liệu mà chúng ta muốn concatenate dữ liệu vào cuối.
 • DATA=dataset1 ... datasetN là danh sách tên các tập tin hoặc bảng chúng ta muốn concatenate vào tập dữ liệu cơ sở.

Xem thêm Hướng dẫn về PROC SQL trong SAS

Ví dụ, giả sử chúng ta có tập dữ liệu cơ sở sales_base và muốn concatenate dữ liệu từ các tập tin sales1, sales2, và sales3 vào tập dữ liệu cơ sở. Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng PROC APPEND:

PROC APPEND BASE=sales_base DATA=sales1 sales2 sales3;
RUN;

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng thủ tục PROC APPEND với tập dữ liệu cơ sở sales_base và danh sách các tập tin sales1, sales2, và sales3 để concatenate dữ liệu. Khi chạy PROC APPEND này, SAS sẽ đọc dữ liệu từ các tập tin này và concatenate chúng vào cuối tập dữ liệu cơ sở sales_base.

Lưu ý rằng khi sử dụng PROC APPEND, các tập tin hoặc bảng cần được concatenate có thể có cấu trúc dữ liệu khác nhau, miễn là chúng có các biến tương đương. SAS sẽ tự động điều chỉnh cấu trúc dữ liệu để concatenate.

nhau và nhiều lần chúng tôi muốn kết hợp hai tập dữ liệu để có ý tưởng rõ ràng về phân tích của chúng tôi. Câu lệnh SET được sử dụng để nối hai tập dữ liệu trong SAS.

Nếu có hai tập dữ liệu, giả sử một tập có 2 quan sát và tập còn lại có 3 quan sát, thì tập dữ liệu kết hợp SAS của chúng ta sẽ có 5 quan sát. Thứ tự các quan sát là tuần tự. Tất cả các quan sát từ tập dữ liệu đầu tiên được theo sau bởi tất cả các quan sát từ tập dữ liệu thứ hai, v.v.

So sánh PROC SQL và DATA STEP cho việc nối dữ liệu

Cả PROC SQL và DATA STEP trong SAS đều cung cấp các công cụ để nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Dưới đây là một so sánh giữa PROC SQL và DATA STEP cho việc nối dữ liệu:

 1. PROC SQL:
 • Cú pháp đơn giản: Sử dụng câu lệnh JOIN trong PROC SQL cho phép nối dữ liệu dễ dàng chỉ với một câu lệnh SELECT.
 • Tính linh hoạt: PROC SQL cung cấp nhiều loại JOIN như INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, và FULL JOIN để phù hợp với các yêu cầu nối dữ liệu khác nhau.
 • Tính mạnh mẽ: PROC SQL cho phép thực hiện các phép toán và xử lý dữ liệu phức tạp, bao gồm cả tính toán, lọc dữ liệu, và xử lý dữ liệu đặc biệt.
 1. DATA STEP:
 • Kiểm soát chính xác: DATA STEP cho phép kiểm soát chính xác quá trình nối dữ liệu bằng cách sử dụng câu lệnh MERGE hoặc UPDATE. Chúng ta có thể chỉ định các biến chung và kiểm soát các phép nối dữ liệu theo ý muốn.
 • Xử lý dữ liệu lớn: DATA STEP thường có hiệu suất cao hơn khi xử lý các tập dữ liệu lớn. Điều này có lợi ích đặc biệt khi chúng ta cần xử lý các tập dữ liệu có kích thước lớn và yêu cầu thời gian xử lý nhanh.
 • Sử dụng các biến mới: DATA STEP cho phép tạo các biến mới trong quá trình nối dữ liệu bằng cách sử dụng câu lệnh IF, WHERE, và các biểu thức tính toán khác.

Xem thêm Hướng dẫn SAS PROC MEANS giá trị trung bình số học trong SAS

Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể và tính linh hoạt của từng tình huống, chúng ta có thể lựa chọn sử dụng PROC SQL hoặc DATA STEP để nối dữ liệu. PROC SQL thích hợp cho các tác vụ nhanh chóng và đơn giản, trong khi DATA STEP thích hợp cho các tác vụ phức tạp hơn và đòi hỏi kiểm soát chính xác quá trình nối dữ liệu.

Xem thêm Append() trong python thêm item vào list

Bản tóm tắt

Hôm nay chúng ta đã học nối ghép trong SAS là gì, cách nối các tập dữ liệu SAS trong lập trình SAS. Chúng tôi cũng đã thảo luận về các trường hợp nối các tập dữ liệu khác nhau trong SAS.

Hy vọng bạn tìm thấy lời giải thích hữu ích. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi trong phần bình luận.

Xem thêm Tìm hiểu về lập trình SAS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now