Rate this post

Khái niệm cơ bản về con trỏ trong ngôn ngữ lập trình là một biến đặc biệt chứa địa chỉ bộ nhớ của một biến khác. Nó cho phép truy cập và thay đổi giá trị của biến thông qua việc truyền địa chỉ của nó thay vì truyền giá trị trực tiếp.

Trong Golang, con trỏ được sử dụng để tham chiếu đến một vùng nhớ trong bộ nhớ và truy cập trực tiếp đến giá trị của biến được tham chiếu. Con trỏ là một kiểu dữ liệu đặc biệt và được khai báo bằng cách sử dụng ký tự * trước tên biến.

Xem thêm Các lệnh điều khiển trong GOLang

Ví dụ, dưới đây là cách khai báo một con trỏ trong Golang:

var p *int

Trong ví dụ này, p là một con trỏ kiểu int, nó có thể tham chiếu đến một biến kiểu int.

Để lấy địa chỉ của một biến, ta sử dụng toán tử & như sau:

var num int = 10
p = &num

Trong đoạn mã trên, &num trả về địa chỉ của biến num và gán nó cho con trỏ p.

Để truy cập đến giá trị của biến thông qua con trỏ, ta sử dụng toán tử *. Ví dụ:

var num int = 10
p = &num
fmt.Println(*p)

Đoạn mã trên sẽ in ra giá trị của biến num thông qua con trỏ p.

Con trỏ trong Golang được sử dụng để thực hiện các tác vụ như chia sẻ dữ liệu giữa các hàm, truyền tham chiếu và tạo các cấu trúc dữ liệu phức tạp như danh sách liên kết và cây. Tuy nhiên, việc sử dụng con trỏ cần cẩn thận để tránh các lỗi như tham chiếu không hợp lệ và xung đột bộ nhớ.

Xem thêm Báo lỗi (ERROR) trong Golang

Cú pháp và cách sử dụng con trỏ

Trong Golang, cú pháp và cách sử dụng con trỏ có một số quy tắc nhất định. Dưới đây là cú pháp và cách sử dụng con trỏ trong Golang:

 1. Khai báo con trỏ:
  • Để khai báo một con trỏ, bạn sử dụng ký tự * trước kiểu dữ liệu của biến mà con trỏ sẽ trỏ tới. Ví dụ: var p *int khai báo một con trỏ kiểu int tên là p.
 2. Lấy địa chỉ của biến:
  • Để lấy địa chỉ của một biến, bạn sử dụng toán tử & trước tên biến. Ví dụ: p = &num, trong đó num là biến và p là con trỏ, sẽ trỏ tới địa chỉ của biến num.
 3. Truy cập giá trị thông qua con trỏ:
  • Để truy cập giá trị của biến thông qua con trỏ, bạn sử dụng toán tử * trước con trỏ. Ví dụ: fmt.Println(*p), trong đó *p truy cập giá trị của biến mà p đang trỏ tới.
 4. Gán giá trị cho biến thông qua con trỏ:
  • Để gán giá trị cho biến thông qua con trỏ, bạn sử dụng toán tử * trước con trỏ để thay đổi giá trị của biến được trỏ tới. Ví dụ: *p = 20, trong đó *p gán giá trị 20 cho biến mà p đang trỏ tới.
 5. Kiểm tra con trỏ nil:
  • Con trỏ trong Golang có thể có giá trị nil, đại diện cho con trỏ không trỏ tới bất kỳ địa chỉ nào. Để kiểm tra xem một con trỏ có trỏ tới nil hay không, bạn có thể so sánh con trỏ với nil. Ví dụ: if p == nil { /* con trỏ p là nil */ }.

Lưu ý rằng Golang đã thiết kế với một hệ thống thu gom rác tự động, do đó việc sử dụng con trỏ không phổ biến như trong các ngôn ngữ khác như C hoặc C++. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, sử dụng con trỏ có thể hữu ích để làm việc với cấu trúc dữ liệu phức tạp hoặc chia sẻ dữ liệu giữa các hàm.

Xem thêm Các phép toán logic cơ bản

Một số ví dụ về sử dụng con trỏ

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng con trỏ trong Golang:

 1. Ví dụ sử dụng con trỏ để truyền tham chiếu:
func changeValue(ptr *int) {
  *ptr = 20
}

func main() {
  num := 10
  fmt.Println("Giá trị ban đầu:", num)
  changeValue(&num)
  fmt.Println("Giá trị sau khi thay đổi:", num)
}

Output:

Giá trị ban đầu: 10
Giá trị sau khi thay đổi: 20

Trong ví dụ này, hàm changeValue nhận một con trỏ kiểu int làm tham số và thay đổi giá trị của biến thông qua con trỏ. Khi gọi hàm changeValue(&num), giá trị của biến num được thay đổi thành 20.

Xem thêm Chuỗi trong Golang

 1. Ví dụ sử dụng con trỏ để làm việc với cấu trúc dữ liệu phức tạp:
type Person struct {
  Name string
  Age int
}

func changeName(personPtr *Person, newName string) {
  personPtr.Name = newName
}

func main() {
  person := Person{Name: "John", Age: 30}
  fmt.Println("Tên ban đầu:", person.Name)
  changeName(&person, "Peter")
  fmt.Println("Tên sau khi thay đổi:", person.Name)
}

Output:

Tên ban đầu: John
Tên sau khi thay đổi: Peter

Trong ví dụ này, có một cấu trúc Person đại diện cho một người với tên và tuổi. Hàm changeName nhận một con trỏ kiểu Person và thay đổi tên của người thông qua con trỏ. Khi gọi hàm changeName(&person, "Peter"), tên của person được thay đổi thành “Peter”.

 1. Ví dụ sử dụng con trỏ để thao tác với mảng:
func doubleValues(arrPtr *[]int) {
  for i := 0; i < len(*arrPtr); i++ {
    (*arrPtr)[i] *= 2
  }
}

func main() {
  arr := []int{1, 2, 3, 4, 5}
  fmt.Println("Mảng ban đầu:", arr)
  doubleValues(&arr)
  fmt.Println("Mảng sau khi nhân đôi các giá trị:", arr)
}

Output:

Mảng ban đầu: [1 2 3 4 5]
Mảng sau khi nhân đôi các giá trị: [2 4 6 8 10]

Trong ví dụ này, hàm doubleValues nhận một con trỏ kiểu []int (một mảng kiểu int) và nhân đôi các giá trị của mảng thông qua con trỏ. Khi gọi hàm doubleValues(&arr), các giá trị trong mảng arr được nhân đôi.

Chú ý rằng khi sử dụng con trỏ trong Golang, cần đảm bảo rằng con trỏ không trỏ tới nil hoặc địa chỉ không hợp lệ, để tránh các lỗi thực thi.

Xem thêm Các kiểu dữ liệu trong GOLang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now