Rate this post

Con trỏ là một biến lưu trữ địa chỉ của một biến khác. Dạng chung của khai báo biến con trỏ là: var tên-biến *kiểu-dữ-liệu

Một con trỏ mới được khai báo chưa được gán cho một biến có giá trị nil.

Toán tử address-of &, khi được đặt trước một biến sẽ cho chúng ta địa chỉ bộ nhớ của biến đó.

Các bài viết liên quan:

Với con trỏ, chúng ta có thể truyền một tham chiếu đến một biến (ví dụ: dưới dạng tham số cho một hàm), thay vì truyền một bản sao của biến có thể giảm mức sử dụng bộ nhớ và tăng hiệu quả.

Ví dụ:

Kết quả:

Leave a Reply

Call now
%d bloggers like this: