Rate this post

Trong ngôn ngữ lập trình C++, con trỏ là một biến đặc biệt cho phép truy cập vào địa chỉ bộ nhớ của một biến hoặc hàm. Con trỏ có thể được sử dụng để tham chiếu đến và thay đổi các giá trị của biến hoặc hàm mà nó trỏ tới. Con trỏ được định nghĩa bằng dấu * khi khai báo một biến con trỏ.

Tại sao sử dụng con trỏ trong c

Có nhiều lý do tại sao sử dụng con trỏ trong ngôn ngữ lập trình C++:

 1. Truy cập vào địa chỉ bộ nhớ: Con trỏ cho phép truy cập trực tiếp đến địa chỉ bộ nhớ của một biến hoặc hàm, cho phép bạn thay đổi giá trị của chúng hoặc lấy giá trị từ chúng.
 2. Truyền tham chiếu: Con trỏ có thể được sử dụng để truyền tham chiếu đến một biến hoặc hàm thay vì truyền giá trị của chúng. Điều này giúp tiết kiệm bộ nhớ và tăng hiệu suất của chương trình.
 3. Tạo mảng động: Con trỏ có thể được sử dụng để tạo mảng động, mảng mà kích thước có thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình.
 4. Sử dụng hàm: Con trỏ có thể được sử dụng để truy cập vào hàm, cho phép bạn sử dụng hàm như một biến.
 5. Làm việc với cấu trúc dữ liệu: Con trỏ có thể được sử dụng để làm việc với cấu trúc dữ liệu như liên kết và cây.

Một số ví dụ sử dụng con trỏ trong c

 1. Truy cập vào địa chỉ bộ nhớ:
int x = 5;
int *ptr = &x; // khai báo con trỏ ptr trỏ tới biến x
cout << "Giá trị của x: " << x << endl;
cout << "Địa chỉ bộ nhớ của x: " << &x << endl;
cout << "Giá trị của *ptr: " << *ptr << endl;
 1. Truyền tham chiếu:
void swap(int &a, int &b)
{
  int temp = a;
  a = b;
  b = temp;
}
int x = 10, y = 20;
swap(x, y);
cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;
 1. Tạo mảng động:
int n;
cout << "Nhập số phần tử của mảng: ";
cin >> n;
int *arr = new int[n]; // tạo mảng động với kích thước n
for (int i = 0; i < n; i++) {
  arr[i] = i;
}
 1. Sử dụng hàm:
void printValue(int value)
{
  cout << "Value = " << value << endl;
}
int main()
{
  int x = 5;
  void (*ptr)(int) = printValue;
  ptr(x); // giống như printValue(x);
  return 0;
}
 1. Làm việc với cấu trúc dữ liệu:
struct Node {
  int data;
  Node *next;
};
Node *head = new Node;
head->data = 5;
head->next = new Node;
head->next->data = 10;
head->next->next = NULL;

Các ví dụ trên chỉ là các ví dụ đơn giản về cách sử dụng con trỏ trong C++, có thể có nhiều cách khác để sử dụng con trỏ và giải quyết các vấn đề khác nhau.

Các toán tử con trỏ trong c++

Trong ngôn ngữ lập trình C++, có một số toán tử con trỏ được sử dụng để làm việc với con trỏ:

 1. Toán tử & (giá trị địa chỉ): Dùng để lấy địa chỉ bộ nhớ của một biến. Ví dụ: &x lấy địa chỉ bộ nhớ của biến x.
 2. Toán tử * (giá trị tại địa chỉ): Dùng để lấy giá trị của biến mà con trỏ trỏ tới. Ví dụ: *ptr lấy giá trị của biến mà con trỏ ptr trỏ tới.
 3. Toán tử -> (truy cập thành viên của cấu trúc): Dùng để truy cập các thành viên của một cấu trúc hoặc lớp. Ví dụ: ptr->next truy cập thành viên next của cấu trúc mà con trỏ ptr trỏ tới.
 4. Toán tử ++ (tăng giá trị của con trỏ): Dùng để tăng giá trị của con trỏ đi một đơn vị. Ví dụ: ptr++ tăng giá trị của con trỏ ptr đi một đơn vị.
 5. Toán tử — (giảm giá trị của con trỏ): Dùng để giảm giá trị của con trỏ đi một đơn vị. Ví dụ: ptr– giảm giá trị của con trỏ ptr đi một đơn vị.
 6. Toán tử +, – : Dùng để cộng hoặc trừ một số với con trỏ. Ví dụ: ptr + 2 tăng giá trị của con trỏ ptr lên 2 đơn vị, ptr – 3 giảm giá trị của con trỏ ptr xuống 3 đơn vị.
 7. Toán tử [] : Dùng để truy cập phần tử của mảng qua con trỏ. Ví dụ: ptr[i] truy cập phần tử thứ i trong mảng mà con trỏ ptr trỏ tới.
 8. Toán tử ==, != : Dùng để so sánh hai con trỏ để xem chúng có trỏ tới cùng một địa chỉ bộ nhớ hay không. Ví dụ: ptr1 == ptr2 so sánh xem con trỏ ptr1 và ptr2 có trỏ tới cùng một địa chỉ bộ nhớ hay không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now