Rate this post

Trong ngôn ngữ lập trình C++, con trỏ là một biến đặc biệt cho phép truy cập vào địa chỉ bộ nhớ của một biến hoặc hàm. Con trỏ có thể được sử dụng để tham chiếu đến và thay đổi các giá trị của biến hoặc hàm mà nó trỏ tới. Con trỏ được định nghĩa bằng dấu * khi khai báo một biến con trỏ.

Xem thêm Giao thức Mạng trong TCP/IP

Cách khai báo và sử dụng con trỏ trong C++

Để khai báo và sử dụng con trỏ trong C++, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Khai báo con trỏ: Sử dụng dấu * để khai báo một biến con trỏ. Ví dụ:
int* ptr; // Khai báo một con trỏ kiểu int
float* fptr; // Khai báo một con trỏ kiểu float
 1. Gán địa chỉ của biến cho con trỏ: Sử dụng toán tử & để lấy địa chỉ của biến và gán cho con trỏ. Ví dụ:
int num = 10;
int* ptr = # // Gán địa chỉ của biến num cho con trỏ ptr
 1. Truy cập giá trị của biến thông qua con trỏ: Sử dụng toán tử * để truy cập giá trị của biến mà con trỏ đang trỏ tới. Ví dụ:
int num = 10;
int* ptr = #
cout << "Giá trị của biến num: " << *ptr << endl; // In ra giá trị của biến num thông qua con trỏ ptr
 1. Thay đổi giá trị của biến thông qua con trỏ: Sử dụng toán tử * để thay đổi giá trị của biến mà con trỏ đang trỏ tới. Ví dụ:
int num = 10;
int* ptr = &num;
*ptr = 20; // Thay đổi giá trị của biến num thành 20 thông qua con trỏ ptr
 1. Con trỏ và mảng: Con trỏ cũng có thể được sử dụng để truy cập và thay đổi các phần tử trong mảng. Ví dụ:
int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
int* ptr = arr; // Gán địa chỉ của mảng cho con trỏ ptr
cout << "Phần tử đầu tiên trong mảng: " << *ptr << endl; // In ra phần tử đầu tiên trong mảng
ptr++; // Di chuyển con trỏ lên một vị trí
cout << "Phần tử thứ hai trong mảng: " << *ptr << endl; // In ra phần tử thứ hai trong mảng

Đây là những cách cơ bản để khai báo và sử dụng con trỏ trong C++. Bạn có thể tiếp tục nghiên cứu và khám phá thêm về các khái niệm và kỹ thuật nâng cao liên quan đến con trỏ như con trỏ hàm, con trỏ đến con trỏ và cấp phát động.

Xem thêm Chuyển đổi chuỗi thành Int Swift

Tại sao sử dụng con trỏ trong c

Có nhiều lý do tại sao sử dụng con trỏ trong ngôn ngữ lập trình C++:

 1. Truy cập vào địa chỉ bộ nhớ: Con trỏ cho phép truy cập trực tiếp đến địa chỉ bộ nhớ của một biến hoặc hàm, cho phép bạn thay đổi giá trị của chúng hoặc lấy giá trị từ chúng.
 2. Truyền tham chiếu: Con trỏ có thể được sử dụng để truyền tham chiếu đến một biến hoặc hàm thay vì truyền giá trị của chúng. Điều này giúp tiết kiệm bộ nhớ và tăng hiệu suất của chương trình.
 3. Tạo mảng động: Con trỏ có thể được sử dụng để tạo mảng động, mảng mà kích thước có thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình.
 4. Sử dụng hàm: Con trỏ có thể được sử dụng để truy cập vào hàm, cho phép bạn sử dụng hàm như một biến.
 5. Làm việc với cấu trúc dữ liệu: Con trỏ có thể được sử dụng để làm việc với cấu trúc dữ liệu như liên kết và cây.

Xem thêm string to int trong c++

Con trỏ và tham chiếu trong C++

Trong C++, con trỏ và tham chiếu là hai khái niệm quan trọng để làm việc với đối tượng và biến. Dưới đây là một số điểm khác nhau giữa con trỏ và tham chiếu:

 1. Địa chỉ và giá trị: Con trỏ lưu trữ địa chỉ của một biến trong bộ nhớ, trong khi tham chiếu là một biến khác được liên kết với một biến hiện có, không lưu trữ địa chỉ.
 2. Khởi tạo: Con trỏ có thể được khởi tạo mà không cần gán trực tiếp với một biến. Tham chiếu phải được khởi tạo và gán trực tiếp với một biến.
 3. Gán giá trị: Con trỏ có thể thay đổi đích đến của nó để trỏ tới các biến khác trong quá trình thực thi. Tham chiếu không thể thay đổi đích đến của nó sau khi được khởi tạo.
 4. Xử lý NULL: Con trỏ có thể có giá trị NULL, tức là không trỏ tới bất kỳ biến nào. Tham chiếu không thể có giá trị NULL và phải được gán với một biến hợp lệ.
 5. Tham số của hàm: Con trỏ có thể được truyền vào và trả về từ các hàm. Tham chiếu cũng có thể được truyền vào và trả về từ các hàm, nhưng có cú pháp và ý nghĩa khác biệt.

Dưới đây là một ví dụ minh họa về con trỏ và tham chiếu trong C++:

#include <iostream>
using namespace std;

void increment(int* ptr) {
  (*ptr)++; // Tăng giá trị của biến thông qua con trỏ
}

void change(int& ref) {
  ref = 10; // Thay đổi giá trị của biến thông qua tham chiếu
}

int main() {
  int num = 5;
  
  int* ptr = &num;
  increment(ptr); // Gọi hàm và truyền con trỏ
  
  cout << "Giá trị của biến num sau khi tăng: " << num << endl;
  
  change(num); // Gọi hàm và truyền tham chiếu
  
  cout << "Giá trị của biến num sau khi thay đổi: " << num << endl;
  
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, hàm increment tăng giá trị của biến thông qua con trỏ, trong khi hàm change thay đổi giá trị của biến thông qua tham chiếu. Kết quả sẽ được in ra màn hình để thể hiện sự thay đổi của biến num.

Xem thêm Memory( bộ nhớ) máy tính trong hệ điều hành

Quản lý bộ nhớ động với con trỏ trong C++

Trong C++, con trỏ cung cấp khả năng quản lý bộ nhớ động, cho phép bạn cấp phát và giải phóng bộ nhớ trong quá trình chạy của chương trình. Đây là một số khái niệm và hàm quan trọng để quản lý bộ nhớ động với con trỏ trong C++:

 1. Cấp phát bộ nhớ động: Bạn có thể cấp phát bộ nhớ động bằng toán tử new. Ví dụ:
int* ptr = new int; // Cấp phát bộ nhớ động cho một biến kiểu int
float* fptr = new float[5]; // Cấp phát bộ nhớ động cho một mảng kiểu float
 1. Giải phóng bộ nhớ động: Để tránh rò rỉ bộ nhớ, bạn cần giải phóng bộ nhớ động đã được cấp phát bằng toán tử delete. Ví dụ:
int* ptr = new int;
delete ptr; // Giải phóng bộ nhớ động của biến int

float* fptr = new float[5];
delete[] fptr; // Giải phóng bộ nhớ động của mảng float

 1. Xử lý ngoại lệ: Khi cấp phát bộ nhớ động, bạn có thể gặp phải ngoại lệ std::bad_alloc nếu không đủ bộ nhớ. Bạn có thể bắt ngoại lệ này và xử lý nó một cách phù hợp.
try {
  int* ptr = new int[1000000000]; // Cố gắng cấp phát một mảng rất lớn
}
catch (const std::bad_alloc& e) {
  // Xử lý ngoại lệ bad_alloc ở đây
  std::cerr << "Không đủ bộ nhớ!" << std::endl;
}
 1. Quản lý bộ nhớ động trong các lớp: Khi làm việc với các lớp tự định nghĩa, bạn cần đảm bảo giải phóng bộ nhớ động trong hàm hủy của lớp (destructor) để tránh rò rỉ bộ nhớ.
class MyClass {
private:
  int* ptr;
public:
  MyClass() {
    ptr = new int;
  }
  
  ~MyClass() {
    delete ptr; // Giải phóng bộ nhớ động
  }
};

Lưu ý rằng việc quản lý bộ nhớ động đòi hỏi sự cẩn thận và chú ý để tránh rò rỉ bộ nhớ và xung đột bộ nhớ. Hãy đảm bảo giải phóng bộ nhớ đúng cách sau khi không còn sử dụng để tránh gây hậu quả không mong muốn.

Xem thêm Demand Paging trong hệ điều hành

Một số ví dụ sử dụng con trỏ trong c

 1. Truy cập vào địa chỉ bộ nhớ:
int x = 5;
int *ptr = &x; // khai báo con trỏ ptr trỏ tới biến x
cout << "Giá trị của x: " << x << endl;
cout << "Địa chỉ bộ nhớ của x: " << &x << endl;
cout << "Giá trị của *ptr: " << *ptr << endl;
 1. Truyền tham chiếu:
void swap(int &a, int &b)
{
  int temp = a;
  a = b;
  b = temp;
}
int x = 10, y = 20;
swap(x, y);
cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;
 1. Tạo mảng động:
int n;
cout << "Nhập số phần tử của mảng: ";
cin >> n;
int *arr = new int[n]; // tạo mảng động với kích thước n
for (int i = 0; i < n; i++) {
  arr[i] = i;
}
 1. Sử dụng hàm:
void printValue(int value)
{
  cout << "Value = " << value << endl;
}
int main()
{
  int x = 5;
  void (*ptr)(int) = printValue;
  ptr(x); // giống như printValue(x);
  return 0;
}
 1. Làm việc với cấu trúc dữ liệu:
struct Node {
  int data;
  Node *next;
};
Node *head = new Node;
head->data = 5;
head->next = new Node;
head->next->data = 10;
head->next->next = NULL;

Các ví dụ trên chỉ là các ví dụ đơn giản về cách sử dụng con trỏ trong C++, có thể có nhiều cách khác để sử dụng con trỏ và giải quyết các vấn đề khác nhau.

Các toán tử con trỏ trong c++

Trong ngôn ngữ lập trình C++, có một số toán tử con trỏ được sử dụng để làm việc với con trỏ:

 1. Toán tử & (giá trị địa chỉ): Dùng để lấy địa chỉ bộ nhớ của một biến. Ví dụ: &x lấy địa chỉ bộ nhớ của biến x.
 2. Toán tử * (giá trị tại địa chỉ): Dùng để lấy giá trị của biến mà con trỏ trỏ tới. Ví dụ: *ptr lấy giá trị của biến mà con trỏ ptr trỏ tới.
 3. Toán tử -> (truy cập thành viên của cấu trúc): Dùng để truy cập các thành viên của một cấu trúc hoặc lớp. Ví dụ: ptr->next truy cập thành viên next của cấu trúc mà con trỏ ptr trỏ tới.
 4. Toán tử ++ (tăng giá trị của con trỏ): Dùng để tăng giá trị của con trỏ đi một đơn vị. Ví dụ: ptr++ tăng giá trị của con trỏ ptr đi một đơn vị.
 5. Toán tử — (giảm giá trị của con trỏ): Dùng để giảm giá trị của con trỏ đi một đơn vị. Ví dụ: ptr– giảm giá trị của con trỏ ptr đi một đơn vị.
 6. Toán tử +, – : Dùng để cộng hoặc trừ một số với con trỏ. Ví dụ: ptr + 2 tăng giá trị của con trỏ ptr lên 2 đơn vị, ptr – 3 giảm giá trị của con trỏ ptr xuống 3 đơn vị.
 7. Toán tử [] : Dùng để truy cập phần tử của mảng qua con trỏ. Ví dụ: ptr[i] truy cập phần tử thứ i trong mảng mà con trỏ ptr trỏ tới.
 8. Toán tử ==, != : Dùng để so sánh hai con trỏ để xem chúng có trỏ tới cùng một địa chỉ bộ nhớ hay không. Ví dụ: ptr1 == ptr2 so sánh xem con trỏ ptr1 và ptr2 có trỏ tới cùng một địa chỉ bộ nhớ hay không.

Xem thêm Web Cache là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now