Rate this post

Trong HTML, bạn có thể sử dụng thẻ <!-- --> để tạo một comment (chú thích). Nội dung bên trong cặp thẻ này sẽ không được hiển thị trên trang web, nó chỉ dùng để ghi chú hoặc lưu lại thông tin về mã nguồn của bạn.

Các bài viết liên quan

Ví dụ:

<!-- This is a comment -->

Bạn có thể sử dụng comment để ghi chú về mục đích của mã nguồn hoặc chú thích về cách sử dụng các thẻ, class hoặc id trong trang web. Nó cũng có thể sử dụng để tắt tạm thời một đoạn mã nguồn mà không cần xóa đi.

tại sao cần sử dụng comment trong html

Sử dụng comment trong HTML có nhiều lý do sau đây:

 1. Giúp ghi chú về mục đích của mã nguồn: Comment giúp bạn ghi chú về mục đích của mã nguồn, giúp bạn hoặc những người khác dễ dàng hiểu được những gì mã đang làm.
 2. Giúp dễ dàng quản lý mã nguồn: Comment giúp bạn cấu trúc và quản lý mã nguồn một cách dễ dàng hơn, giúp bạn tìm kiếm và sửa chữa mã nguồn một cách nhanh chóng hơn.
 3. Tắt tạm thời một đoạn mã: Comment giúp bạn tắt tạm thời một đoạn mã nguồn mà không cần xóa đi, giúp bạn tiết kiệm thời gian và không mất đi mã nguồn gốc.
 4. Giúp tăng tính bảo mật: Comment cũng có thể dùng để giấu thông tin quan trọng hoặc bảo mật trong mã nguồn của bạn.
 5. Giúp cho việc hỗ trợ và bảo trì dễ dàng hơn: Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc bảo trì trang web, comment sẽ giúp người hỗ trợ hoặc bảo trì dễ dàng hơn khi hiểu được mã nguồn và những gì mã đang làm.

một số ví dụ comment trong html

Đây là một số ví dụ về cách sử dụng comment trong HTML:

 1. Ghi chú về mục đích của mã nguồn:
<!-- This section is for the header of the website -->
<header>
...
</header>
 1. Tắt tạm thời một đoạn mã:
<!-- 
<nav>
...
</nav>
-->
 1. Ghi chú về cách sử dụng một thẻ:
<!-- The class "highlight" is used for highlighting text -->
<p class="highlight">This text will be highlighted</p>
 1. Ghi chú về một phần của mã nguồn:
<!-- 
This section is for the footer of the website. 
It contains links to the company's social media pages and contact information.
-->
<footer>
...
</footer>
 1. Ghi chú về một function trong javascript
<script>
 function myFunction() {
  // This function is used to show the date and time
  ...
 }
</script>

Như vậy là comment trong HTML có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như ghi chú về mục đích của mã nguồn, tắt tạm thời một đoạn mã, ghi chú về cách sử dụng một thẻ hoặc class, ghi chú về một phần của mã nguồn, ghi chú về một hàm hoặc function trong javascript. Nó giúp cho quá trình lập trình và bảo trì dễ dàng hơn và tăng tính bảo mật cho mã nguồn của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now