Rate this post

Các chú thích Go không được thực thi bởi trình biên dịch và trình biên dịch. Các chú thích được dùng để cung cấp thông tin hoặc giải thích về phương thức, biến, lớp hoặc bất kỳ câu lệnh nào. Nó cũng có thể được sử dụng để ẩn mã chương trình trong thời gian cụ thể.

Các bài viết liên quan:

CHÚ THÍCH MỘT DÒNG

Dấu gạch chéo kép “//” được sử dụng cho chú thích một dòng.

Kết quả

CHÚ THÍCH NHIỀU DÒNG

Một nhận xét nhiều dòng hoặc nhiều dòng bắt đầu bằng / * và kết thúc bằng * /. Ở đây, không được phép lồng nhau.

Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now