Rate this post

Comment là tập hợp các câu lệnh được trình biên dịch Dart bỏ qua trong quá trình thực thi chương trình. Nó được sử dụng để nâng cao khả năng đọc của mã nguồn. Nói chung, các comment cung cấp một ý tưởng ngắn gọn về mã mà những gì đang xảy ra trong mã. Chúng ta có thể mô tả hoạt động của các biến, hàm, lớp hoặc bất kỳ câu lệnh nào tồn tại trong mã. Lập trình viên nên sử dụng comment để thực hành tốt hơn. Có ba loại comment trong Dart.

Các bài viết liên quan:

Các loại comment

Dart cung cấp ba loại comment

 • comment một dòng
 • comment nhiều dòng
 • comment tài liệu

comment một dòng

Chúng ta có thể áp dụng các chú thích trên một dòng bằng cách sử dụng // (dấu gạch chéo kép). Các chú thích một dòng có thể được áp dụng cho đến khi ngắt dòng.

Ví dụ –

void main(){ 
  // This will print the given statement on screen 
  print("Welcome to websitehcm"); 
} 

Đầu ra:

Welcome to websitehcm

Câu lệnh // (dấu gạch chéo kép) hoàn toàn bị trình biên dịch Dart bỏ qua và sửa lại kết quả đầu ra.

comment nhiều dòng

Đôi khi chúng ta cần áp dụng các bình luận trên nhiều dòng; sau đó, nó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng /*…..*/. Trình biên dịch bỏ qua bất kỳ thứ gì được viết bên trong / *… * /, nhưng nó không thể được lồng với các chú thích nhiều dòng. Hãy xem ví dụ sau.

Ví dụ –

void main(){ 
  /* This is the example of multi-line comment 
  This will print the given statement on screen */ 
   
  print("Welcome to websitehcm"); 
} 

Đầu ra:

Welcome to websitehcm

comment dạng tài liệu trong Dart

Các chú thích tài liệu được sử dụng để tạo tài liệu hoặc tham chiếu cho một dự án / gói phần mềm. Nó có thể là một comment một dòng hoặc nhiều dòng bắt đầu bằng /// hoặc / *. Chúng ta có thể sử dụng /// trên các dòng liên tiếp, điều này cũng giống như comment nhiều dòng. Những dòng này được trình biên dịch Dart bỏ qua mong đợi những dòng được viết bên trong dấu ngoặc nhọn. Chúng ta có thể định nghĩa các lớp, hàm, tham số và biến. Hãy xem xét ví dụ sau.

Cú pháp

///This  

///is   

///a example of  

/// multiline comment   

Ví dụ –

void main () {
  ///This is  
  ///the example of  
  ///multi-line comment 
  ///This will print the given statement on screen.
  print("Welcome to websitehcm"); 
}

Đầu ra:

Welcome to websitehcm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now