Rate this post

Các bài viết liên quan:

COALESCE trong SQL là một hàm tìm giá trị đầu tiên không null trong danh sách các giá trị đầu vào. Nó trả về giá trị đầu tiên không null trong danh sách, hoặc giá trị mặc định nếu không có giá trị nào không null. COALESCE thường được sử dụng để xử lý giá trị NULL và cung cấp một giá trị mặc định nếu cần.

Cú pháp:

COALESCE(value1, value2, ..., value_n)

Ví dụ:

SELECT COALESCE(NULL, 1, 2, 3) AS result;

Trong ví dụ này, hàm COALESCE sẽ tìm giá trị đầu tiên khác NULL trong danh sách NULL, 1, 2, 3 và trả về giá trị 1.

ví dụ về COALESCE

Ví dụ: Sử dụng COALESCE để lấy giá trị đầu tiên khác NULL từ nhiều cột trong cùng một hàng của bảng.

SELECT COALESCE(col1, col2, col3) AS result
FROM table_name
WHERE ...;

Trong ví dụ trên, nếu col1 là NULL, COALESCE sẽ trả về giá trị của col2; nếu col2 cũng là NULL, nó sẽ trả về giá trị của col3.

Tại sao sử dụng coalesce trong SQL

Trong SQL, toán tử COALESCE được sử dụng để trả về giá trị đầu tiên trong danh sách giá trị đầu vào không null. Nó có thể hữu ích trong một số tình huống như sau:

 1. Thay thế giá trị null: Khi có các trường trong cơ sở dữ liệu có giá trị null, sử dụng COALESCE có thể giúp thay thế giá trị null đó bằng một giá trị khác.
 2. Kết hợp nhiều trường: Khi cần kết hợp nhiều trường với nhau và muốn trả về giá trị đầu tiên khác null, sử dụng COALESCE có thể giúp giảm số lượng mã SQL cần phải viết.
 3. Xác định giá trị mặc định: Sử dụng COALESCE cũng cho phép xác định giá trị mặc định trong trường hợp tất cả các giá trị đầu vào đều null.

Ví dụ, câu lệnh SQL sau sử dụng COALESCE để trả về giá trị đầu tiên khác null trong các trường “name”, “nickname” và “username”:

SELECT COALESCE(name, nickname, username) AS display_name FROM users;

Kết quả trả về là giá trị của trường đầu tiên trong danh sách trên không phải là null.

Xem thêm Web SQL là gì?

So sánh COALESCE và ISNULL

Cả hai COALESCE và ISNULL đều được sử dụng trong SQL để xử lý giá trị null trong các câu lệnh truy vấn dữ liệu. Tuy nhiên, chúng có một số điểm khác nhau như sau:

 1. Cú pháp: COALESCE và ISNULL có cú pháp khác nhau. COALESCE có thể truyền nhiều giá trị đầu vào, trong khi ISNULL chỉ có thể truyền hai giá trị đầu vào. Cú pháp của COALESCE là: COALESCE(value1, value2, …, valuen), trong đó value1 đến valuen là các giá trị đầu vào cần kiểm tra. Cú pháp của ISNULL là: ISNULL(expression, value), trong đó expression là giá trị cần kiểm tra và value là giá trị mặc định được sử dụng khi expression là null.
 2. Kiểu dữ liệu: COALESCE và ISNULL hoạt động khác nhau đối với một số kiểu dữ liệu. COALESCE sẽ trả về kiểu dữ liệu của giá trị đầu tiên không null trong danh sách giá trị đầu vào, trong khi ISNULL sẽ trả về kiểu dữ liệu của biểu thức cần kiểm tra.
 3. Hiệu suất: Tùy vào ngữ cảnh sử dụng, COALESCE và ISNULL có thể có hiệu suất khác nhau. ISNULL thường được coi là nhanh hơn trong các trường hợp đơn giản vì nó chỉ kiểm tra một giá trị null duy nhất. Tuy nhiên, khi cần kiểm tra nhiều giá trị đầu vào, COALESCE có thể nhanh hơn vì nó chỉ phải kiểm tra các giá trị đến khi tìm được giá trị không null đầu tiên.

Tóm lại, COALESCE và ISNULL đều có thể giúp xử lý giá trị null trong SQL, tuy nhiên, chúng có những khác biệt về cú pháp, kiểu dữ liệu và hiệu suất và phù hợp với các trường hợp sử dụng khác nhau.

Một số câu hỏi phổ biến về coalesce trong sql

 1. Coalesce trong SQL là gì? Coalesce là một hàm trong SQL được sử dụng để trả về giá trị đầu tiên khác NULL trong danh sách các biểu thức được cung cấp.
 2. Tại sao chúng ta sử dụng Coalesce trong SQL? Chúng ta sử dụng Coalesce để thay thế giá trị NULL bằng giá trị được cung cấp trong danh sách các biểu thức. Nó rất hữu ích khi muốn truy xuất hoặc tính toán dữ liệu từ nhiều bảng trong SQL và các giá trị NULL xuất hiện trong kết quả.
 3. Coalesce có thể được sử dụng với những loại dữ liệu nào trong SQL? Coalesce có thể được sử dụng với các loại dữ liệu như số, chuỗi, ngày tháng, v.v.
 4. Coalesce có thể sử dụng được với các hàm khác trong SQL không? Có, Coalesce có thể được sử dụng với các hàm khác trong SQL như ISNULL, NVL, IFNULL, v.v.
 5. Coalesce có hỗ trợ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau không? Có, Coalesce được hỗ trợ trong hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, v.v.
 6. Coalesce có thể sử dụng được với các truy vấn SELECT phức tạp không? Có, Coalesce có thể được sử dụng với các truy vấn SELECT phức tạp và được sử dụng để kết hợp các giá trị từ nhiều bảng hoặc cột trong SQL.
 7. Coalesce có thể được sử dụng để đối chiếu giá trị NULL với một giá trị cụ thể trong SQL không? Có, Coalesce có thể được sử dụng để đối chiếu giá trị NULL với một giá trị cụ thể trong SQL bằng cách chuyển giá trị cụ thể đó làm tham số đầu tiên cho hàm.
 8. Coalesce có thể sử dụng để thực hiện các phép tính toán trong SQL không? Có, Coalesce có thể sử dụng để thực hiện các phép tính toán trong SQL bằng cách truyền giá trị của các biểu thức trong danh sách và SQL sẽ trả về giá trị đầu tiên khác NULL trong danh sách các biểu thức đó.
 9. Coalesce có thể được sử dụng để tạo các trường ảo (computed field) trong SQL không? Có, Coalesce có thể được sử dụng để tạo các trường ảo (computed field) trong SQL. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một trường ảo để hiển thị tên đầy đủ của khách hàng (first name + last name), bạn có thể sử dụng Coalesce để thay thế giá trị NULL bằng một chuỗi trống (”) và kết hợp giá trị của hai cột first name và last name lại với nhau.
 10. Coalesce có thể sử dụng để tạo một danh sách các giá trị đơn (single value list) trong SQL không? Có, Coalesce có thể sử dụng để tạo một danh sách các giá trị đơn (single value list) trong SQL. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một danh sách các giá trị đơn từ các bảng khác nhau, bạn có thể sử dụng Coalesce để trả về giá trị đầu tiên khác NULL trong danh sách các cột được cung cấp.
 11. Coalesce có thể sử dụng để xử lý các trường hợp ngoại lệ trong SQL không? Có, Coalesce có thể sử dụng để xử lý các trường hợp ngoại lệ trong SQL. Ví dụ, nếu bạn đang thực hiện một truy vấn SQL và một trong các cột không tồn tại hoặc bị lỗi, bạn có thể sử dụng Coalesce để trả về giá trị mặc định hoặc giá trị thay thế khác thay vì trả về một lỗi.
 12. Coalesce có thể sử dụng để tìm kiếm giá trị duy nhất trong SQL không? Có, Coalesce có thể sử dụng để tìm kiếm giá trị duy nhất trong SQL bằng cách truyền một danh sách các cột vào hàm Coalesce và SQL sẽ trả về giá trị đầu tiên khác NULL trong danh sách các cột đó. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn tìm kiếm một giá trị đặc biệt trong một số cột khác nhau trong SQL.
 13. Coalesce có thể sử dụng để tìm kiếm giá trị tối đa hoặc tối thiểu trong SQL không? Không, Coalesce không thể sử dụng để tìm kiếm giá trị tối đa hoặc tối thiểu trong SQL. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các hàm MAX và MIN để tìm kiếm giá trị tối đa hoặc tối thiểu trong SQL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now