Rate this post

Trong JavaScript, một closure là một hàm có quyền truy cập các biến trong phạm vi bên ngoài nó, thậm chí sau khi hàm bên ngoài đã trả về. Closure cho phép các hàm bên trong “nhớ” trạng thái của hàm bên ngoài của nó thậm chí sau khi hàm bên ngoài đã hoàn thành.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

function outerFunction(x) {
 let y = 2;

 function innerFunction() {
  console.log(x + y);
 }

 return innerFunction;
}

let myFunction = outerFunction(1);
myFunction(); // sẽ in ra 3

Trong ví dụ này, innerFunction là một closure. Nó có quyền truy cập các biến x và y từ hàm bên ngoài của nó, outerFunction. Thậm chí sau khi outerFunction đã trả về, innerFunction vẫn có quyền truy cập các giá trị của x và y khi nó được định nghĩa, và có thể sử dụng chúng khi nó được gọi.

Closure thường được sử dụng trong JavaScript để tạo các biến và hàm “riêng tư”, bằng cách trả về một hàm bên trong có quyền truy cập một phạm vi riêng tư thay vì công khai các biến và hàm riêng tư trực tiếp. Hoặc để làm việc với các hàm cao cấp như callback, event-listener và quản lý tài nguyên

Closures còn có thể được sử dụng trong việc tạo ra các hàm trả về, hoặc sử dụng trong việc quản lý tài nguyên và giải phóng bộ nhớ, hoặc trong việc tạo các module trong JavaScript.

Tại sao nên sử dụng Closure ?

Sử dụng closure có thể giúp cho code được tổ chức và dễ quản lý hơn, cũng giúp trong việc tạo các hàm nâng cao và dễ dàng xử lý dữ liệu.

Closures cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo các hàm nâng cao như hàm map(), filter(), reduce() trong JavaScript, cho phép chúng ta xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sử dụng closure cũng cần chú ý đến các vấn đề như việc giải phóng bộ nhớ và tránh tạo ra các vòng lặp không giải phóng bộ nhớ.

Closures cũng rất hữu ích trong việc giấu thông tin và giới hạn truy cập đến các biến và hàm. Ví dụ, bạn có thể sử dụng closure để chứa các biến và hàm bên trong một hàm ngoài và chỉ cung cấp quyền truy cập đến chúng cho các hàm bên trong đó.

Closures còn được sử dụng trong việc tạo ra các hàm factory và các thiết bị quản lý trạng thái.

Sử dụng closure có thể giúp cho code của bạn trở nên tổ chức và dễ quản lý hơn, tăng tính chất bảo mật của code, giúp trong việc quản lý và giải phóng tài nguyên, và tăng tính linh hoạt của các hàm cao cấp.

Closures còn được sử dụng trong việc xử lý sự kiện trong javascript, khi sử dụng closure bạn có thể truy cập các biến trong phạm vi chính của hàm sự kiện được gọi, điều này giúp cho việc xử lý sự kiện trở nên dễ dàng hơn.

Closures cũng được sử dụng trong việc xử lý đa luồng, sử dụng closure bạn có thể truy cập các biến trong scope chính mà không phải lo lắng về việc race conditions và việc xử lý đa luồng trở nên dễ dàng hơn.

Closures là một tính năng quan trọng trong Javascript, và sử dụng chúng một cách chính xác có thể giúp bạn viết mã nguồn tổ chức hơn, dễ quản lý, linh hoạt và an toàn hơn.

Cách tạo Closure trong JavaScript

Trong JavaScript, bạn có thể tạo Closure bằng cách định nghĩa một hàm trong một hàm khác. Đây là cách tạo Closure trong JavaScript:

 1. Định nghĩa hàm bên ngoài (Outer Function):
function outerFunction() {
 var outerVariable = 'Closure Example';

 // Định nghĩa hàm bên trong (Inner Function)
 function innerFunction() {
  console.log(outerVariable);
 }

 // Trả về hàm bên trong
 return innerFunction;
}
 1. Gọi hàm bên ngoài và lưu giá trị trả về (Inner Function) vào một biến:
var closureExample = outerFunction();
 1. Sử dụng biến chứa Inner Function để gọi nó và truy cập đến biến trong Outer Function:
closureExample(); // In ra "Closure Example"

Khi bạn gọi hàm outerFunction(), nó sẽ trả về một hàm innerFunction(). Tuy nhiên, Inner Function vẫn có quyền truy cập vào biến outerVariable trong Outer Function ngay cả khi Outer Function đã hoàn thành và biến outerVariable đã ra khỏi phạm vi của nó. Điều này được gọi là Closure. Nó cho phép Inner Function tiếp tục sử dụng và tham chiếu đến các biến và tham số của Outer Function.

Điều quan trọng là Closure giúp bạn tạo ra các biến “private” trong JavaScript và bảo vệ chúng khỏi sự truy cập trực tiếp từ bên ngoài.

Xem thêm Các Funtion trong Swift

Sử dụng Closure trong javascript như thế nào ?

Sử dụng Closure trong javascript thường là bằng cách tạo một hàm bên trong một hàm khác và trả về hàm bên trong đó. Hàm bên trong sẽ có quyền truy cập các biến trong phạm vi của hàm bên ngoài, và sẽ “nhớ” các giá trị của các biến đó thậm chí sau khi hàm bên ngoài đã hoàn thành.

Ví dụ:

function makeCounter() {
 let count = 0;

 return function() {
  return count++;
 };
}

let counter = makeCounter();
console.log(counter()); // 0
console.log(counter()); // 1
console.log(counter()); // 2

Trong ví dụ này, hàm makeCounter trả về một hàm bên trong có quyền truy cập biến count của hàm bên ngoài. Mỗi lần gọi hàm trả về (counter()), nó sẽ trả về giá trị của count tăng lên một.

Sử dụng closure trong javascript cần chú ý đến việc giải phóng bộ nhớ, tránh tạo ra các vòng lặp không giải phóng, tổ chức và quản lý tốt hơn code.

Tạo và sử dụng Closure trong javascript có thể giúp cho code được tổ chức và dễ quản lý hơn, tăng tính bảo mật, linh hoạt và tối ưu hơn.

Một số  ví dụ cụ thể khi sử dụng Closure.

Ví dụ về sử dụng Closure trong việc tạo một hàm callback:

function greet(name) {
 return function(greeting) {
  console.log(greeting + ', ' + name);
 }
}
let sayHi = greet("John");
sayHi("Hello"); // "Hello, John"
sayHi("Hi"); // "Hi, John"

Trong ví dụ này, hàm greet tạo ra một hàm bên trong và trả về nó, hàm bên trong có quyền truy cập vào biến name của hàm bên ngoài. Khi gọi hàm sayHi(“Hi”) thì sẽ in ra “Hi, John”

Hoặc ví dụ về sử dụng Closure trong việc quản lý trạng thái:

let createToggler = (initialValue) => {

    let value = initialValue;

    return () => {

        value = !value;

        return value;

    }

}

let toggler = createToggler(false);

console.log(toggler()); // true

console.log(toggler()); // false

console.log(toggler()); // true

Trong ví dụ này, hàm createToggler sử dụng closure để quản lý trạng thái của giá trị value. Với mỗi lần gọi hàm toggler() thì giá trị của value sẽ được chuyển đổi từ true sang false hoặc ngược lại, giúp cho việc quản lý trạng thái của giá trị đó trở nên dễ dàng hơn.

Những ví dụ trên chỉ là ví dụ cụ thể về cách sử dụng Closure trong javascript, nhưng có rất nhiều cách khác nữa mà bạn có thể sử dụng closures ví dụ như: quản lý hoặc là thay đổi các giá trị của biến toàn cục trong một hàm, hoặc sử dụng closure để giữ giá trị của một biến trong hàm.

Xem thêm Các hệ thống cần thiết với firewall

Lưu ý khi sử dụng Closure trong JavaScript

Khi sử dụng Closure trong JavaScript, có một số lưu ý quan trọng sau đây:

 1. Quản lý bộ nhớ: Khi sử dụng Closure, các biến và hàm bên trong closure vẫn được lưu giữ trong bộ nhớ ngay cả khi không được sử dụng nữa. Điều này có thể gây ra lãng phí tài nguyên và tiềm ẩn vấn đề về bộ nhớ. Hãy đảm bảo rằng bạn giải phóng các biến và hàm không cần thiết khỏi bộ nhớ khi chúng không còn được sử dụng.
 2. Xử lý vấn đề vòng lặp: Khi sử dụng Closure trong vòng lặp, hãy cẩn thận với việc truy cập các biến bên ngoài vòng lặp. Nếu không sử dụng đúng cách, Closure có thể gây ra các giá trị không mong muốn do việc chia sẻ các biến chung.
 3. Hiểu rõ về phạm vi (scope): Đảm bảo bạn hiểu rõ về phạm vi của các biến và hàm trong Closure. Các biến và hàm trong Closure có thể truy cập các biến bên ngoài phạm vi của nó, bao gồm cả các biến được truyền vào như tham số. Điều này có thể tạo ra sự nhầm lẫn về phạm vi và ảnh hưởng đến code của bạn.
 4. Tránh thay đổi trạng thái: Nếu bạn sử dụng Closure để truyền các biến tham chiếu (object hoặc mảng), hãy cẩn thận với việc thay đổi trạng thái của chúng. Việc thay đổi trạng thái trong Closure có thể ảnh hưởng đến các biến bên ngoài và gây ra hiệu ứng không mong muốn.
 5. Sử dụng cẩn thận: Closure là một công cụ mạnh mẽ trong JavaScript, nhưng nó cũng có thể gây khó hiểu và làm phức tạp code của bạn nếu không sử dụng đúng cách. Hãy sử dụng Closure một cách cẩn thận và cân nhắc, chỉ sử dụng khi nó thực sự cần thiết và mang lại lợi ích.

Điều quan trọng là hiểu rõ về cách hoạt động của Closure và áp dụng chúng một cách cẩn thận và chính xác trong mã JavaScript của bạn.

Xem thêm Cách thêm Nofollow Links trong wordpress

Sử dụng Closure trong các tình huống thực tế

Closure trong JavaScript có thể được sử dụng trong nhiều tình huống thực tế khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng Closure:

 1. Bảo vệ biến riêng tư: Bằng cách sử dụng Closure, bạn có thể tạo ra các biến riêng tư (private) mà không thể truy cập từ bên ngoài. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro xung đột tên biến và bảo vệ dữ liệu quan trọng. Ví dụ:
function counter() {
 let count = 0;
 
 return function() {
  return ++count;
 };
}

const increment = counter();
console.log(increment()); // 1
console.log(increment()); // 2
 1. Lưu trữ trạng thái: Closure có thể được sử dụng để lưu trữ trạng thái của một hàm sau khi nó đã hoàn thành. Điều này hữu ích trong các tình huống như xử lý các sự kiện không đồng bộ hoặc duy trì trạng thái của một đối tượng trong thời gian dài. Ví dụ:
function createLogger() {
 let log = [];
 
 return {
  addLog: function(message) {
   log.push(message);
  },
  getLogs: function() {
   return log;
  }
 };
}

const logger = createLogger();
logger.addLog("Log message 1");
logger.addLog("Log message 2");
console.log(logger.getLogs()); // ["Log message 1", "Log message 2"]
 1. Xử lý đệ quy: Closure có thể hỗ trợ việc xử lý đệ quy bằng cách tham chiếu đến chính hàm đang thực thi. Điều này đặc biệt hữu ích trong các thuật toán đệ quy hoặc xử lý cây đối tượng. Ví dụ:
function countdown(start) {
 console.log(start);
 
 if (start > 0) {
  countdown(start - 1);
 }
}

countdown(5);

Như vậy, Closure trong JavaScript có thể được sử dụng để giải quyết nhiều tình huống thực tế khác nhau, từ bảo vệ dữ liệu riêng tư cho đến lưu trữ trạng thái và xử lý đệ quy.

Xem thêm Hàm lồng nhau trong Swift

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now