Rate this post

Trong javascript, class là một cấu trúc dùng để tạo ra các đối tượng mới với các thuộc tính và phương thức được định nghĩa trước. Class cung cấp một cách tiện lợi để quản lý và sử dụng các đối tượng tương tự, giúp cho mã dễ quản lý và dễ bảo trì hơn.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm cơ bản về Class trong JavaScript

Class là một khái niệm trong lập trình hướng đối tượng (OOP) trong JavaScript. Nó cho phép bạn tạo ra các đối tượng có các thuộc tính và phương thức tương ứng. Class cung cấp một bản thiết kế cho đối tượng, mô tả cách chúng nên hoạt động và tương tác với nhau.

Trong JavaScript, một Class được định nghĩa bằng từ khóa “class”. Đây là cú pháp cơ bản để tạo một Class:

class ClassName {
 constructor() {
  // Phương thức khởi tạo
 }

 method1() {
  // Phương thức 1
 }

 method2() {
  // Phương thức 2
 }

 // ...
}

Trong đó:

 • ClassName là tên của Class, có thể tự chọn tùy ý.
 • constructor là phương thức khởi tạo, được gọi khi một đối tượng từ Class được tạo ra.
 • method1, method2 là các phương thức của Class, đại diện cho các hành động mà đối tượng có thể thực hiện.

Bên trong Class, bạn có thể định nghĩa các thuộc tính và phương thức khác để mô tả đặc điểm và hành vi của đối tượng. Để tạo đối tượng từ Class, bạn sử dụng từ khóa “new” như sau:

const obj = new ClassName();

Điều này sẽ tạo ra một đối tượng mới dựa trên Class ClassName.

Class trong JavaScript cung cấp tính kế thừa, cho phép bạn tạo các Class con dựa trên Class cha và tái sử dụng mã nguồn. Ngoài ra, bạn cũng có thể quản lý truy cập và bảo mật dữ liệu bên trong Class.

Class trong JavaScript giúp tổ chức mã nguồn một cách có cấu trúc hơn, dễ đọc và bảo trì. Nó là một công cụ mạnh mẽ để xây dựng ứng dụng phức tạp và tạo ra các đối tượng có tính tương tác và linh hoạt cao.

Vì sao nên sử dụng class ?

Sử dụng class trong javascript cung cấp nhiều lợi ích cho việc lập trình, bao gồm:

 1. Tái sử dụng mã: Class cho phép tạo ra các đối tượng mới với các thuộc tính và phương thức được định nghĩa trước, giúp cho các lập trình viên có thể tái sử dụng mã mà không cần phải viết lại.
 2. Tổ chức mã: Class giúp cho các lập trình viên tổ chức mã của họ theo các đối tượng và tách riêng các phần của họ, giúp cho mã dễ quản lý và dễ bảo trì hơn.
 3. Kế thừa: Class hỗ trợ kế thừa, cho phép các lập trình viên tạo ra các class con từ một class cha và sử dụng các thuộc tính và phương thức của class cha. Điều này giúp cho quá trình phát triển mã được tối ưu hóa và giảm thiểu sự lặp lại mã.
 4. Tách riêng logic và dữ liệu: Class cho phép tách riêng logic và dữ liệu, giúp cho các lập trình viên có thể dễ dàng quản lý và bảo trì các phần của họ một cách riêng biệt.
 5. Tăng độ rõ ràng và dễ hiểu: Sử dụng class trong javascript giúp cho các lập trình viên có thể tạo ra các đối tượng có tên và thuộc tính rõ ràng, giúp cho việc đọc và hiểu mã trở nên dễ dàng hơn.
 6. Tăng tính năng: Sử dụng class trong javascript cung cấp các tính năng mạnh mẽ như kế thừa, encapsulation và polymorphism, giúp cho các lập trình viên có thể tạo ra các đối tượng và hệ thống phức tạp hơn.
 7. Tăng tính linh hoạt: Sử dụng class trong javascript cung cấp tính linh hoạt cao, cho phép các lập trình viên tùy chỉnh và mở rộng các đối tượng và hệ thống theo nhu cầu của họ.
 8. Tăng tính bảo mật: Sử dụng class trong javascript cho phép các lập trình viên đặt ràng buộc trên các thuộc tính và phương thức của các đối tượng, giúp cho việc bảo mật dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, các lập trình viên có thể đặt ràng buộc truy cập cho các thuộc tính và phương thức của class, chỉ cho phép truy cập từ các phương thức trong class hoặc từ ngoài class mà thông qua các phương thức của class.
 9. Tăng khả năng mở rộng: Sử dụng class trong javascript cho phép các lập trình viên tạo ra các class con từ một class cha và sử dụng các thuộc tính và phương thức của class cha, giúp cho việc mở rộng hệ thống trở nên dễ dàng hơn.

Xem thêm Class trong html

Sử dụng class trong javascript như thế nào ?

Cú pháp cơ bản của một class trong javascript là:

class MyClass {

    constructor(property1, property2) {

        this.property1 = property1;

        this.property2 = property2;

    }

    method1() {

        // Code here

    }

    method2() {

        // Code here

    }

}

Trong đó, constructor là một phương thức đặc biệt được gọi khi một đối tượng mới được tạo ra từ class và có thể dùng để khởi tạo các thuộc tính cho đối tượng đó.

Các phương thức và thuộc tính khác được định nghĩa trong class có thể được sử dụng bởi các đối tượng được tạo ra từ class đó. Ví dụ, để tạo ra một đối tượng mới từ class MyClass, ta sử dụng cú pháp:

var myObject = new MyClass('value1', 'value2');

Sau khi tạo ra đối tượng, các phương thức và thuộc tính của class có thể được sử dụng bằng cách truy cập vào chúng qua đối tượng đó, ví dụ:

myObject.method1();

console.log(myObject.property1);

Sử dụng class trong javascript có hai cách chính:

 1. Sử dụng từ khóa class: Bạn có thể sử dụng từ khóa class để khai báo một class trong javascript. Ví dụ:
class Person {

  constructor(name, age) {

    this.name = name;

    this.age = age;

  }

  sayHello() {

    console.log(`Hello, my name is ${this.name}`);

  }

}
 1. Sử dụng constructor function: Bạn cũng có thể sử dụng constructor function để khai báo một class trong javascript. Ví dụ:
function Person(name, age) {

  this.name = name;

  this.age = age;

}

Person.prototype.sayHello = function() {

  console.log(`Hello, my name is ${this.name}`);

}

Sau khi khai báo class, bạn có thể sử dụng nó để tạo ra các đối tượng mới:

const person1 = new Person('John', 25);

const person2 = new Person('Jane', 30);

console.log(person1.name); // John

console.log(person2.age); // 30

person1.sayHello(); // Hello, my name is John

Cả hai cách trên đều có thể sử dụng để tạo ra class trong javascript, tuy nhiên cách sử dụng class với từ khóa class được ưa chuộng hơn vì cách viết ngắn gọn và dễ đọc hơn.

Các lỗi thường gặp và cách giải quyết khi sử dụng class

Trong javascript, có một số lỗi thường gặp bạn cần lưu ý khi sử dụng class:

 1. Lỗi không tìm thấy class: Đây là lỗi xảy ra khi bạn sử dụng tên class sai hoặc class chưa được khai báo.
 2. Lỗi không tìm thấy method: Đây là lỗi xảy ra khi bạn gọi một method không tồn tại trong class.
 3. Lỗi không tìm thấy property: Đây là lỗi xảy ra khi bạn truy cập một property không tồn tại trong class.
 4. Lỗi constructor chưa được khai báo: Đây là lỗi xảy ra khi bạn không khai báo constructor trong class.
 5. Lỗi kế thừa: Đây là lỗi xảy ra khi bạn sử dụng kế thừa sai hoặc không hợp lệ.
 6. Lỗi không thể tạo đối tượng: Đây là lỗi xảy ra khi bạn sử dụng từ khóa new sai hoặc không hợp lệ.
 7. Lỗi truy cập hàm tĩnh: Đây là lỗi xảy ra khi bạn truy cập một hàm tĩnh sai hoặc không hợp lệ.
 8. Lỗi truy cập thuộc tính tĩnh: Đây là lỗi xảy ra khi bạn truy cập một thuộc tính tĩnh sai hoặc không hợp lệ.

Để giải quyết các lỗi trên các bạn cần phải chú ý giải quyết các lỗi trên, các bạn cần chú ý đến các điều sau:

 • Kiểm tra tên class, method, property và constructor có đúng không
 • Kiểm tra sử dụng từ khóa new, kế thừa và truy cập hàm, thuộc tính tĩnh có đúng không
 • Kiểm tra các tham số truyền vào có đúng không
 • Kiểm tra các giá trị trả về của hàm có đúng không
 • Kiểm tra các giá trị truyền vào có hợp lệ với kiểu dữ liệu mong muốn.

Ngoài ra, để giúp giảm số lỗi và tăng hiệu quả lập trình, các bạn nên viết unit test cho từng hàm hoặc class trong javascript.

Xem thêm Class trong C++: Định nghĩa, Tính chất và Ứng dụng

Ứng dụng của Class trong lập trình JavaScript

Class trong JavaScript có nhiều ứng dụng quan trọng trong lập trình, bao gồm:

 1. Xây dựng đối tượng: Class giúp tạo ra các đối tượng có thuộc tính và phương thức tương ứng. Điều này giúp tổ chức mã nguồn một cách có cấu trúc và dễ đọc hơn.
 2. Tính kế thừa: Class cho phép kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một Class cha. Điều này giúp tái sử dụng mã nguồn, tăng tính linh hoạt và giảm sự trùng lặp trong mã.
 3. Đa hình: Class cho phép đa hình, nghĩa là các đối tượng có thể có các hình dạng và hành vi khác nhau dựa trên cùng một interface chung. Điều này giúp xử lý các tình huống khác nhau một cách linh hoạt và dễ dàng.
 4. Quản lý truy cập và bảo mật dữ liệu: Class cho phép bạn quản lý quyền truy cập vào các thuộc tính và phương thức bên trong đối tượng. Bằng cách sử dụng các phương thức getter và setter, bạn có thể kiểm soát việc truy cập và thay đổi dữ liệu của đối tượng.
 5. Xây dựng các thư viện và framework: Class là một khái niệm quan trọng trong việc xây dựng các thư viện và framework JavaScript. Nó cho phép tạo các module, component hoặc class-based API để phát triển các ứng dụng phức tạp.
 6. Xử lý sự kiện: Class có thể được sử dụng để xử lý sự kiện trong JavaScript, như gắn kết các hành động với các phần tử HTML hoặc xử lý các sự kiện trình duyệt.
 7. Quản lý trạng thái ứng dụng: Bằng cách sử dụng Class, bạn có thể quản lý trạng thái của ứng dụng và các thành phần của nó. Class cho phép bạn lưu trữ dữ liệu và xử lý các thao tác liên quan đến trạng thái.

Class là một công cụ mạnh mẽ trong lập trình JavaScript, giúp bạn xây dựng và tổ chức mã nguồn một cách dễ dàng và hiệu quả.

Kết luận 

Class là một khái niệm quan trọng trong javascript, nó cho phép chúng ta tạo ra các đối tượng mới từ một mẫu hoặc kế thừa từ một class khác. Sử dụng class có thể giúp cho việc lập trình trở nên dễ dàng hơn và dễ đọc hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng class cũng cần chú ý đến các lỗi thường gặp và giải quyết chúng để tránh gây ra lỗi trong chương trình.

Xem thêm Class trong Python – OOP trong python

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now