Rate this post

Trong Java, một class là một khuôn mẫu cho một đối tượng. Nó chứa các thuộc tính (biến) và phương thức (hàm) của đối tượng đó. Một class có thể được sử dụng để tạo nhiều đối tượng (được gọi là “đối tượng” hoặc “thể hiện” của class), mỗi đối tượng sẽ có các thuộc tính và phương thức của riêng mình.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ về một class trong Java có thể như sau:

public class Dog {
 // thuộc tính (biến)
 private String name;
 private int age;

 // Phương thức (hàm)
 public void setName(String name) {
  this.name = name;
 }
 
 public void setAge(int age) {
  this.age = age;
 }

 public String getName() {
  return this.name;
 }

 public int getAge() {
  return this.age;
 }

 public void bark() {
  System.out.println("Woof! Woof!");
 }
}

Trong ví dụ trên, tôi đã tạo một class có tên “Dog” với hai thuộc tính là “name” và “age”, và 4 phương thức là setName(),setAge(), getName(), getAge() và bark().

Ví dụ về cách sử dụng class trên:

Dog dog1 = new Dog();
dog1.setName("Scooby");
dog1.setAge(7);
System.out.println(dog1.getName());
System.out.println(dog1.getAge());
dog1.bark();

Trong ví dụ trên, Tôi đã tạo một đối tượng của class Dog, gán giá trị cho thuộc tính, và gọi các phương thức của đối tượng Dog đó.

Lưu ý: mọi class trong java mặc định extend từ lớp Object của java, nên các class có các hàm mặc định như equals(), toString(), hashCode()…

Tại sao sử dụng class trong java

Sử dụng class trong Java là một trong những tính năng quan trọng của ngôn ngữ lập trình, vì nó cho phép bạn xây dựng các đối tượng có các thuộc tính và phương thức riêng biệt.

 1. Tái sử dụng mã: Sử dụng class cho phép bạn tái sử dụng mã trong các đối tượng khác nhau. Ví dụ, nếu bạn có một class có tên “Dog” với các phương thức bark() và run(), bạn có thể sử dụng các phương thức đó trong nhiều đối tượng khác nhau mà không cần viết lại mã.
 2. Tổ chức mã: Sử dụng class cho phép bạn tổ chức mã của bạn theo các tầng. Ví dụ, bạn có thể tạo một class có tên “Animal” chứa các thuộc tính và phương thức chung cho tất cả các loài vật, và sau đó tạo các class con như “Dog”, “Cat”, “Elephant” mà kế thừa từ class “Animals” và thêm các thuộc tính và phương thức riêng cho mỗi loài.
 3. Tăng sự tách biệt và rõ ràng: Sử dụng class cho phép bạn tách biệt và rõ ràng giữa các đối tượng và chức năng của chúng. Ví dụ, bạn có thể tạo một class “Car” và một class “Bicycle”, với mỗi class chứa các thuộc tính và phương thức tương ứng với loại xe đó.
 4. Tăng tính bảo mật: Sử dụng class cho phép bạn bảo vệ thuộc tính và phương thức của đối tượng khỏi sự truy cập không được cho phép

Cách sử dụng class trong Java bao gồm các bước sau:

 1. Tạo class: Tạo một tập tin với tên tương ứng với tên class và thêm định nghĩa class vào đó.
 2. Khai báo biến đối tượng: Sử dụng từ khóa “new” để khai báo một biến đối tượng của class. Ví dụ: Dog myDog = new Dog();
 3. Truy cập thuộc tính và phương thức: Sử dụng toán tử “.” để truy cập các thuộc tính và phương thức của đối tượng. Ví dụ: myDog.setName(“Scooby”);
 4. Gọi phương thức: Sử dụng toán tử “.” và tên phương thức để gọi phương thức của đối tượng. Ví dụ: myDog.bark();

Lưu ý: Các thuộc tính và phương thức của class có thể được đánh dấu là public hoặc private, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc truy cập và sử dụng chúng trong các đối tượng. Các thuộc tính và phương thức được đánh dấu là public có thể truy cập và sử dụng từ bất kỳ đối tượng nào của class đó, trong khi các thuộc tính và phương thức được đánh dấu là private chỉ có thể truy cập và sử dụng trong class đó.

Đây là một vài ví dụ về cách sử dụng class trong Java:

 1. Ví dụ về tạo class và tạo đối tượng:
public class Car {
 private String make;
 private String model;
 private int year;
 public void setMake(String make) {
  this.make = make;
 }
 public void setModel(String model) {
  this.model = model;
 }
 public void setYear(int year) {
  this.year = year;
 }
 public String getMake() {
  return make;
 }
 public String getModel() {
  return model;
 }
 public int getYear() {
  return year;
 }
}

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Car myCar = new Car();
  myCar.setMake("Toyota");
  myCar.setModel("Camry");
  myCar.setYear(2020);
  System.out.println(myCar.getMake());
  System.out.println(myCar.getModel());
  System.out.println(myCar.getYear());
 }
}
 1. Ví dụ về kế thừa class:
public class Vehicle {
 private int wheels;
 private int weight;
 public void setWheels(int wheels) {
  this.wheels = wheels;
 }
 public void setWeight(int weight) {
  this.weight = weight;
 }
 public int getWheels() {
  return wheels;
 }
 public int getWeight() {
  return weight;
 }
}

public class Car extends Vehicle {
 private int doors;
 private String make;
 private String model;
 public void setDoors(int doors) {
  this.doors = doors;
 }
 public void setMake(String make) {
  this.make = make;
 }
 public void setModel(String model) {
  this.model = model;
 }
 public int getDoors() {
  return doors;
 }
 public String getMake() {
  return make;
 }
 public String getModel() {
  return model;
 }
}

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Car myCar = new Car();
  myCar.setWheels(4);
  myCar.setWeight(2000);
  myCar.setDoors(4);
  myCar.setMake("Toyota");
  myCar.setModel("Camry");
  System.out.println("Wheels: " + myCar.getWheels());
  System.out.println("Weight: " + myCar.getWeight());
  System.out.println("Doors: " + myCar.getDoors());
  System.out.println("Make: " + myCar.getMake());
  System.out.println("Model: " + myCar.getModel());
 }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now