Rate this post

cin là một hàm của thư viện iostream trong C++, dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím. Nó có thể được sử dụng với các kiểu dữ liệu cơ bản như int, float, double, char, và string.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

int age;
cout << "Nhập tuổi của bạn: ";
cin >> age;
cout << "Tuổi của bạn là: " << age << endl;

Trong ví dụ trên, hàm cout được sử dụng để in ra màn hình dòng chữ “Nhập tuổi của bạn: “, sau đó hàm cin được sử dụng để nhập tuổi từ bàn phím và gán giá trị nhập vào cho biến age. Cuối cùng, hàm cout được sử dụng để in ra màn hình dòng chữ “Tuổi của bạn là: ” và giá trị của biến age.

cin cũng có thể sử dụng với nhiều biến cùng một lúc, ví dụ:

int a, b, c;
cout << "Nhập 3 số: ";
cin >> a >> b >> c;
cout << "3 số vừa nhập là: " << a << ", " << b << ", " << c << endl;

cin cũng có thể sử dụng với chuỗi, ví dụ:

string name;
cout << "Nhập tên của bạn: ";
cin >> name;
cout << "Tên của bạn là: " << name << endl;

Lưu ý rằng khi sử dụng cin với chuỗi, nó sẽ chỉ nhận tới khoảng trắng đầu tiên, nếu muốn nhận toàn bộ chuỗi thì có thể sử dụng getline.

getline là một hàm của thư viện iostream trong C++, dùng để nhập dữ liệu dạng chuỗi từ bàn phím. Nó là một sự thay thế cho cin khi muốn nhận toàn bộ chuỗi, bao gồm khoảng trắng và ký tự đặc biệt.

Cú pháp sử dụng hàm getline:

getline(cin, variable);

Trong đó, cin là nguồn nhập dữ liệu, variable là biến để lưu giá trị nhập vào.

Ví dụ:

string sentence;
cout << "Nhập một câu: ";
getline(cin, sentence);
cout << "Câu vừa nhập là: " << sentence << endl;

Trong ví dụ trên, hàm cout được sử dụng để in ra màn hình dòng chữ “Nhập một câu: “, sau đó hàm getline được sử dụng để nhập một câu từ bàn phím và gán giá trị nhập vào cho biến sentence. Cuối cùng, hàm cout được sử dụng để in ra màn hình dòng chữ “Câu vừa nhập là: ” và giá trị của biến sentence.

Lưu ý rằng khi sử dụng getline sau cin, ký tự xuống dòng còn lại trên bộ đệm đầu vào sẽ khiến getline nhận giá trị trống. Để tránh điều này có thể sử dụng hàm ignore() hoặc đặt cin.ignore() trước khi sử dụng getline.

Một số ví dụ về cin trong c++

Ví dụ 1: Nhập và in ra màn hình hai số nguyên:

int a, b;
cout << "Nhập hai số nguyên: ";
cin >> a >> b;
cout << "Hai số vừa nhập là: " << a << " và " << b << endl;

Ví dụ 2: Nhập và in ra màn hình một số thực và một ký tự:

float x;
char c;
cout << "Nhập một số thực và một ký tự: ";
cin >> x >> c;
cout << "Số thực vừa nhập là: " << x << ", ký tự vừa nhập là: " << c << endl;

Ví dụ 3: Nhập và in ra màn hình một chuỗi:

string name;
cout << "Nhập tên của bạn: ";
cin >> name;
cout << "Tên của bạn là: " << name << endl;

Ví dụ 4: Nhập và in ra màn hình một ngày tháng năm:

int day, month, year;
cout << "Nhập ngày tháng năm sinh: ";
cin >> day >> month >> year;
cout << "Ngày tháng năm sinh của bạn là: " << day << "/" << month << "/" << year << endl;

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về việc sử dụng hàm cin trong C++, có thể sử dụng cách nhập dữ liệu khác nhau để phù hợp với yêu cầu của bài toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now