Rate this post

Chuỗi truy vấn Node.js cung cấp các phương thức để xử lý chuỗi truy vấn. Nó có thể được sử dụng để chuyển đổi chuỗi truy vấn thành đối tượng JSON và ngược lại.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về Querystring

Trong lập trình web, Querystring là một phần của URL (Uniform Resource Locator) được sử dụng để truyền dữ liệu từ một trang web sang một trang web khác. Querystring thường xuất hiện sau ký tự “?” trong URL và bao gồm một hoặc nhiều cặp “tên=giá trị” được ngăn cách bằng dấu “&”.

Ví dụ, trong URL sau:

https://example.com/search?keyword=programming&category=web&page=1
 • https://example.com/search là địa chỉ trang web.
 • ? là ký tự phân tách giữa URL và Querystring.
 • keyword=programming, category=web, và page=1 là các cặp “tên=giá trị” trong Querystring.

Querystring thường được sử dụng để truyền thông tin từ người dùng đến máy chủ web để thực hiện các tác vụ như tìm kiếm, lọc dữ liệu, phân trang, hay cung cấp thông tin cần thiết cho các ứng dụng web. Khi người dùng thực hiện một hành động trên trang web (như click vào nút, điền vào biểu mẫu), dữ liệu được gửi kèm theo trong Querystring và máy chủ web có thể đọc và xử lý nó để cung cấp kết quả phù hợp.

Trong Node.js, có sẵn module querystring để phân tích và xây dựng Querystring. Module này cung cấp các hàm như parse() để phân tích Querystring thành đối tượng JavaScript và stringify() để xây dựng Querystring từ đối tượng JavaScript.

Tóm lại, Querystring là một phần quan trọng trong URL được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các trang web và hỗ trợ trong việc tương tác và tìm kiếm trên web.

Xem thêm

Sử dụng Querystring trong Node.js

Trong Node.js, để sử dụng Querystring, bạn cần sử dụng module querystring có sẵn trong core module của Node.js. Module querystring cung cấp các hàm để phân tích và xây dựng Querystring. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng Querystring trong Node.js:

 1. Phân tích Querystring (Parse Querystring): Để phân tích Querystring thành đối tượng JavaScript, bạn có thể sử dụng hàm querystring.parse(). Ví dụ:const querystring = require('querystring'); const queryString = 'name=John&age=30&city=New+York'; const parsedQuery = querystring.parse(queryString); console.log(parsedQuery); // Kết quả: // { name: 'John', age: '30', city: 'New York' }
 2. Xây dựng Querystring (Build Querystring): Để xây dựng Querystring từ một đối tượng JavaScript, bạn có thể sử dụng hàm querystring.stringify(). Ví dụ:const querystring = require('querystring'); const obj = { name: 'John', age: 30, city: 'New York' }; const queryString = querystring.stringify(obj); console.log(queryString); // Kết quả: // name=John&age=30&city=New%20York
 3. Escaping và Unescaping: Module querystring cũng cung cấp các hàm để escape và unescape giá trị trong Querystring sử dụng querystring.escape()querystring.unescape(). Ví dụ:const querystring = require('querystring'); const value = 'John&Doe'; const escapedValue = querystring.escape(value); console.log(escapedValue); // Kết quả: // John%26Doe const unescapedValue = querystring.unescape(escapedValue); console.log(unescapedValue); // Kết quả: // John&Doe

Các ví dụ trên chỉ là một số thao tác cơ bản với Querystring trong Node.js. Module querystring cung cấp nhiều hàm khác để xử lý và tương tác với Querystring. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu chính thức của Node.js về module querystring.

Xem thêm Hằng số – Const trong GO

Ví dụ về sử dụng Querystring trong Node.js

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng Querystring trong Node.js để phân tích và xây dựng Querystring:

const http = require('http');
const url = require('url');
const querystring = require('querystring');

const server = http.createServer((req, res) => {
 // Phân tích URL để lấy Querystring
 const parsedUrl = url.parse(req.url);
 const query = parsedUrl.query;

 // Phân tích Querystring thành đối tượng JavaScript
 const parsedQuery = querystring.parse(query);

 // Xây dựng một đối tượng JavaScript
 const obj = {
  name: 'John',
  age: 30,
  city: 'New York',
 };

 // Xây dựng Querystring từ đối tượng JavaScript
 const queryString = querystring.stringify(obj);

 // Gửi kết quả về cho client
 res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });
 res.write('Parsed Query:\n');
 res.write(JSON.stringify(parsedQuery));
 res.write('\n\n');
 res.write('Built Querystring:\n');
 res.write(queryString);
 res.end();
});

server.listen(3000, () => {
 console.log('Server is running on port 3000');
});

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một máy chủ HTTP đơn giản sử dụng module http. Khi máy chủ nhận được yêu cầu từ client, nó sẽ phân tích URL để lấy Querystring sử dụng module url. Sau đó, chúng ta sử dụng module querystring để phân tích Querystring thành đối tượng JavaScript và xây dựng Querystring từ một đối tượng JavaScript.

Xem thêm Module DNS Node.js

Khi chạy máy chủ và truy cập vào địa chỉ http://localhost:3000/?name=John&age=30&city=New+York, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Parsed Query:
{"name":"John","age":"30","city":"New York"}

Built Querystring:
name=John&age=30&city=New%20York

Đây chỉ là một ví dụ cơ bản để minh họa cách sử dụng Querystring trong Node.js. Bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng nó để phù hợp với nhu cầu của mình.

Tổng kết về Querystring trong Node.js

Trên đây là một tổng kết về Querystring trong Node.js:

 • Querystring là một phần của URL được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các trang web.
 • Module querystring trong Node.js cung cấp các phương thức để phân tích và xây dựng Querystring.
 • Để phân tích Querystring thành đối tượng JavaScript, bạn có thể sử dụng hàm querystring.parse().
 • Để xây dựng Querystring từ một đối tượng JavaScript, bạn có thể sử dụng hàm querystring.stringify().
 • Module querystring cũng cung cấp các hàm để escape và unescape giá trị trong Querystring sử dụng querystring.escape()querystring.unescape().
 • Querystring trong Node.js thường được sử dụng để truyền thông tin giữa client và server, như các thông số tìm kiếm, thông tin đăng nhập, hoặc các tham số khác trong ứng dụng web.

Khi làm việc với Querystring trong Node.js, hãy đảm bảo xử lý và kiểm tra dữ liệu đầu vào một cách an toàn để tránh các vấn đề bảo mật như XSS (Cross-Site Scripting) hay SQL Injection.

Việc hiểu và sử dụng Querystring trong Node.js giúp bạn tương tác và truyền dữ liệu giữa các trang web một cách dễ dàng và linh hoạt.

Xem thêm Module web trong Node.js

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now