Rate this post

Hãy tạo một dự án mới trong TestNG.

Các bài viết liên quan:

Bước 1: Tạo một dự án TestNG. Nó được tạo giống như cách chúng ta tạo dự án java. Bấm vào file> new> java project.

Bước 2: Bây giờ chúng ta sẽ tạo tệp lớp Java trong một thư mục src. Bấm vào File> New> Class Java.

Bước 3: Nhập tên lớp. Giả sử tôi đã đặt tên lớp là test1. Như chúng ta biết rằng việc thực thi tệp java bắt đầu với phương thức chính, hãy chọn hộp của phương thức chính.

Trong màn hình trên, chúng ta thấy rằng phương thức public static void main () đã được bao gồm trong tệp lớp test1 , vì vậy nó có nghĩa là chương trình sẽ chạy trên trình biên dịch Java.

Xem thêm Tầm quan trọng của file XML trong Cấu hình TestNG

Bước 4: Nếu bạn cài đặt khung TestNG hoặc thư viện TestNG, thì bạn không cần phải biên dịch trên trình biên dịch Java vì bản thân TestNG là một trình biên dịch java biên dịch các trường hợp thử nghiệm. Để đạt được điều này, chúng ta cần cài đặt trình cắm TestNG và sau đó thêm trình cắm TestNG vào một dự án.

Bước 5: Bây giờ chúng ta sẽ tạo một chương trình đơn giản.

Trong trường hợp trên, chúng ta đã tạo một phương thức test () và lớp test1 không chứa phương thức main (). Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng ký hiệu @Test sẽ chạy chương trình mà không có bất kỳ phương thức main () nào.

Bước 5: Chạy chương trình bằng TestNG.

Đầu ra

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now