Rate this post

Trong Java, phương thức charAt() là một phương thức của lớp String, nó trả về ký tự tại vị trí (index) cụ thể trong một chuỗi. Nó có một tham số duy nhất là vị trí cần lấy (index), vị trí này bắt đầu từ 0. Nếu index nằm ngoài khoảng 0 đến length()-1 thì sẽ ném ra một ngoại lệ IndexOutOfBoundsException.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

String str = "Hello, world!";
char ch = str.charAt(7);
System.out.println(ch); // output: 'w'

Trong ví dụ trên, chúng ta đang lấy ký tự tại vị trí 7 (tức là vị trí thứ 8 khi bắt đầu từ 0) của chuỗi “Hello, world!” , kết quả trả về sẽ là ký tự ‘w’

Cần lưu ý rằng charAt() chỉ trả về một ký tự duy nhất tại vị trí đã chỉ định, nếu bạn muốn lấy một khoảng các ký tự trong chuỗi thì bạn có thể sử dụng phương thức substring(int beginIndex, int endIndex) hoặc các phương thức khác của lớp String.

Ví dụ 1: Lấy ký tự tại vị trí đầu tiên trong chuỗi

String str = "Hello, world!";
char firstChar = str.charAt(0);
System.out.println(firstChar); // output: 'H'

Ví dụ 2: Lấy ký tự tại vị trí cuối cùng trong chuỗi

String str = "Hello, world!";
int lastIndex = str.length() - 1;
char lastChar = str.charAt(lastIndex);
System.out.println(lastChar); // output: '!'

Ví dụ 3: Kiểm tra xem một chuỗi có chứa một ký tự nhất định

String str = "Hello, world!";
char target = 'o';
for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
  if (str.charAt(i) == target) {
    System.out.println("The string contains the character 'o' at index: " + i);
   break;
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng ký tự trong chuỗi và sử dụng phương thức charAt() để lấy ký tự tại mỗi vị trí. Sau đó, chúng ta so sánh ký tự đó với ký tự mục tiêu và in ra thông báo nếu chúng giống nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now