Category Archives: Tự học html

tabindex trong html

cách sử dụng heading

Thuộc tính tabindex trong HTML cho phép bạn thiết lập thứ tự di chuyển của phím tab giữa các phần tử trong trang web. Mặc định, các phần tử sẽ được di chuyển theo thứ tự xuất hiện trong mã HTML. Các bài viết liên quan: Giới thiệu về tabindex trong HTML Tabindex trong HTML […]

Select trong html

cách sử dụng heading

Trong HTML, thẻ <select> được sử dụng để tạo ra một danh sách thả xuống các tùy chọn mà người dùng có thể chọn. Các tùy chọn được xác định bằng thẻ <option>, nên được đặt trong thẻ <select>. Các bài viết liên quan: Ví dụ: Bạn cũng có thể thiết lập một tùy chọn […]

icon trong html

cách sử dụng heading

Trong HTML, có một số cách để sử dụng icon trong trang web. Một trong số đó là sử dụng thẻ <i> hoặc <span> với thuộc tính class để sử dụng font-icon. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một thư viện font-icon như Font Awesome hoặc các thư viện khác, […]

label trong html

cách sử dụng heading

Trong HTML, thẻ <label> được sử dụng để tạo một nhãn cho một phần tử đầu vào, thường là một ô nhập liệu (như một ô nhập văn bản, nút radio hoặc checkbox) . Nhãn này sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về mục đích của phần tử đầu vào đó. Các bài viết […]

in đậm trong html

cách sử dụng heading

Trong HTML, thẻ <strong> hoặc <b> được sử dụng để in đậm một đoạn văn bản. Giới thiệu về in đậm trong HTML Trong HTML, in đậm là một phong cách định dạng văn bản để làm nổi bật các từ hoặc đoạn văn bản. Khi áp dụng phong cách in đậm, các từ được […]

Class trong html

cách sử dụng heading

Trong HTML, thuộc tính class cho phép bạn đặt một hoặc nhiều tên cho một phần tử HTML. Tên này có thể được sử dụng bởi CSS để tùy biến giao diện cho phần tử đó hoặc bởi javascript để thao tác với phần tử đó. Các bài viết liên quan; Ví dụ: Trong ví […]

ul li trong html

cách sử dụng heading

Trong HTML, <ul> là một thẻ (tag) được sử dụng để tạo một danh sách không theo thứ tự (unordered list). Mỗi mục trong danh sách được bao quanh bởi thẻ <li>, có nghĩa là mục danh sách. Các bài viết liên quan: Ví dụ: Trong ví dụ trên, thẻ <ul> tạo ra một danh […]

Onclick trong html

cách sử dụng heading

Các bài viết liên quan: Thuộc tính onclick trong HTML được sử dụng để xác định một hàm JavaScript sẽ được thực thi khi một nút hoặc phần tử có thể bấm được được bấm. Thuộc tính này có thể được thêm vào các phần tử như <button>, <a>, hoặc <p> và giá trị của […]

Khoảng cách trong html

cách sử dụng heading

Các bài viết liên quan: Khái niệm về khoảng cách trong HTML Trong HTML, khoảng cách đề cập đến không gian giữa các phần tử và các thành phần trong trang web. Khoảng cách có thể được điều chỉnh để tạo ra sự phân chia và căn chỉnh hợp lý giữa các phần tử, giữa […]

Căn giữa trong HTML: Cách căn giữa nội dung trên trang web

cách sử dụng heading

Các bài viết liên quan: Hướng dẫn căn giữa ngang trong HTML Dưới đây là hướng dẫn căn giữa ngang (horizontal centering) một phần tử trong HTML: Ví dụ: Ví dụ: Ví dụ: Lưu ý rằng cách căn giữa ngang có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc và yêu cầu của trang web. […]

Contact Me on Zalo
Call now