Category Archives: Tự học html

tabindex trong html

cách sử dụng heading

Thuộc tính tabindex trong HTML cho phép bạn thiết lập thứ tự di chuyển của phím tab giữa các phần tử trong trang web. Mặc định, các phần tử sẽ được di chuyển theo thứ tự xuất hiện trong mã HTML. Các bài viết liên quan: Ví dụ: Trong ví dụ trên, khi người dùng […]

Select trong html

cách sử dụng heading

Trong HTML, thẻ <select> được sử dụng để tạo ra một danh sách thả xuống các tùy chọn mà người dùng có thể chọn. Các tùy chọn được xác định bằng thẻ <option>, nên được đặt trong thẻ <select>. Các bài viết liên quan: Ví dụ: Bạn cũng có thể thiết lập một tùy chọn […]

icon trong html

cách sử dụng heading

Trong HTML, có một số cách để sử dụng icon trong trang web. Một trong số đó là sử dụng thẻ <i> hoặc <span> với thuộc tính class để sử dụng font-icon. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một thư viện font-icon như Font Awesome hoặc các thư viện khác, […]

label trong html

cách sử dụng heading

Trong HTML, thẻ <label> được sử dụng để tạo một nhãn cho một phần tử đầu vào, thường là một ô nhập liệu (như một ô nhập văn bản, nút radio hoặc checkbox) . Nhãn này sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về mục đích của phần tử đầu vào đó. Các bài viết […]

in đậm trong html

cách sử dụng heading

Trong HTML, thẻ <strong> hoặc <b> được sử dụng để in đậm một đoạn văn bản. Các bài viết liên quan Ví dụ: hoặc Cả hai thẻ <strong> và <b> sẽ tạo ra một đoạn văn bản in đậm, tuy nhiên <strong> có ý nghĩa rằng đoạn văn bản được in đậm có ý nghĩa […]

class trong html

cách sử dụng heading

Trong HTML, thuộc tính class cho phép bạn đặt một hoặc nhiều tên cho một phần tử HTML. Tên này có thể được sử dụng bởi CSS để tùy biến giao diện cho phần tử đó hoặc bởi javascript để thao tác với phần tử đó. Các bài viết liên quan; Ví dụ: Trong ví […]

ul li trong html

cách sử dụng heading

Trong HTML, <ul> là một thẻ (tag) được sử dụng để tạo một danh sách không theo thứ tự (unordered list). Mỗi mục trong danh sách được bao quanh bởi thẻ <li>, có nghĩa là mục danh sách. Các bài viết liên quan: Ví dụ: Trong ví dụ trên, thẻ <ul> tạo ra một danh […]

Onclick trong html

cách sử dụng heading

Các bài viết liên quan: Thuộc tính onclick trong HTML được sử dụng để xác định một hàm JavaScript sẽ được thực thi khi một nút hoặc phần tử có thể bấm được được bấm. Thuộc tính này có thể được thêm vào các phần tử như <button>, <a>, hoặc <p> và giá trị của […]

Khoảng cách trong html

cách sử dụng heading

Các bài viết liên quan: Trong HTML, có nhiều cách để thiết lập khoảng cách giữa các thành phần. Một số cách thường dùng là: Có một số cách khác để thiết lập khoảng cách giữa các thành phần trong HTML: 7 cách đã đề cập tới rất hữu ích cho việc canh chỉnh khoảng […]

căn giữa trong html

cách sử dụng heading

Các bài viết liên quan: Trong HTML, có nhiều cách để can giữa một thành phần. Một trong những cách đơn giản nhất là sử dụng thuộc tính margin và text-align. Có một số cách khác để can giữa một thành phần trong HTML: Những cách trên chỉ là một số cách khác để can […]

Contact Me on Zalo
Call now