Category Archives: SQL

constraint trong sql

Trong SQL, Constraint là một hạn chế được thiết lập trên bảng hoặc cột dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu được nhập vào luôn đáp ứng yêu cầu về chất lượng dữ liệu. Các Constraint được sử dụng để giới hạn truy vấn, tạo sự đồng bộ giữa các bảng và xác định […]

Coalesce trong SQL: Hướng dẫn và ví dụ

Các bài viết liên quan: COALESCE trong SQL là một hàm tìm giá trị đầu tiên không null trong danh sách các giá trị đầu vào. Nó trả về giá trị đầu tiên không null trong danh sách, hoặc giá trị mặc định nếu không có giá trị nào không null. COALESCE thường được sử […]

Case when trong sql là gì ?

Case When là một cấu trúc trong ngôn ngữ truy vấn SQL được sử dụng để xử lý các điều kiện và thực hiện các phép tính logic trong câu lệnh truy vấn. Nó cho phép chúng ta thực hiện một loạt các trường hợp (cases) và xác định hành động tương ứng cho từng […]

Contact Me on Zalo
Call now