Category Archives: PHP

Tổng quan về Base64 trong Laravel

Trong Laravel, Base64 là một phương thức mã hóa dữ liệu được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu thành một chuỗi ký tự có thể truyền đi hoặc lưu trữ một cách dễ dàng. Kỹ thuật mã hóa Base64 được sử dụng để biểu diễn các dữ liệu nhị phân (binary data) dưới dạng […]

Biến toàn cục trong PHP: Hướng dẫn và ví dụ

Biến toàn cục (global variable) là một loại biến trong ngôn ngữ lập trình PHP được khai báo bên ngoài tất cả các hàm và khối mã. Điều đặc biệt về biến toàn cục là nó có thể truy cập từ bất kỳ đâu trong chương trình PHP, bao gồm cả trong các hàm và […]

Nối chuỗi trong PHP là gì ? 

Nối chuỗi trong PHP là một tính năng cho phép bạn kết hợp hai hoặc nhiều chuỗi thành một chuỗi mới. Bạn có thể sử dụng toán tử “.” để nối chuỗi trong PHP. Ví dụ: $str1 = “Xin chào”; $str2 = “thế giới”; $result = $str1 . ” ” . $str2; // $result sẽ […]

$$ trong PHP là gì ? 

“$$” trong PHP là một cách để tạo ra một biến mới với tên là giá trị của một biến khác. Ví dụ, nếu chúng ta gán giá trṀ “variable_name” cho biến $name, ta có thể tạo ra một biến mới tên là $variable_name bằng cách sử dụng $$name. Thông thường, cách viết này không […]

Header trong PHP là gì ? 

“header” trong PHP là một hàm dùng để gửi các phần đầu trang HTTP từ máy chủ đến trình duyệt, bao gồm như thông tin về kết quả mã trạng thái, Content-Type, v.v. Hàm này cần được gọi trước bất kỳ nội dung nào được xuất ra từ mã PHP. Các bài viết liên quan: […]

strtolower trong PHP là gì ? 

strtolower là một hàm trong PHP, nó chuyển tất cả các ký tự trong một chuỗi thành chữ thường. Ví dụ, nếu chúng ta có một chuỗi “HELLO WORLD” thì kết quả của hàm strtolower sẽ là “hello world”. Hàm này hữu ích khi chúng ta cần so sánh hoặc lưu trữ chuỗi với các […]

Contact Me on Zalo
Call now