Category Archives: PHP

Nối chuỗi trong PHP là gì ? 

Nối chuỗi trong PHP là một tính năng cho phép bạn kết hợp hai hoặc nhiều chuỗi thành một chuỗi mới. Bạn có thể sử dụng toán tử “.” để nối chuỗi trong PHP. Ví dụ: $str1 = “Xin chào”; $str2 = “thế giới”; $result = $str1 . ” ” . $str2; // $result sẽ […]

$$ trong PHP là gì ? 

“$$” trong PHP là một cách để tạo ra một biến mới với tên là giá trị của một biến khác. Ví dụ, nếu chúng ta gán giá trṀ “variable_name” cho biến $name, ta có thể tạo ra một biến mới tên là $variable_name bằng cách sử dụng $$name. Thông thường, cách viết này không […]

header trong PHP là gì ? 

“header” trong PHP là một hàm dùng để gửi các phần đầu trang HTTP từ máy chủ đến trình duyệt, bao gồm như thông tin về kết quả mã trạng thái, Content-Type, v.v. Hàm này cần được gọi trước bất kỳ nội dung nào được xuất ra từ mã PHP. Các bài viết liên quan: […]

strtolower trong PHP là gì ? 

strtolower là một hàm trong PHP, nó chuyển tất cả các ký tự trong một chuỗi thành chữ thường. Ví dụ, nếu chúng ta có một chuỗi “HELLO WORLD” thì kết quả của hàm strtolower sẽ là “hello world”. Hàm này hữu ích khi chúng ta cần so sánh hoặc lưu trữ chuỗi với các […]

Trait trong PHP là gì ? 

Trong PHP, Trait là một tính năng mới được giới thiệu từ phiên bản PHP 5.4. Trait cho phép bạn tái sử dụng mã trong nhiều class khác nhau, giúp tái sử dụng mã một cách dễ dàng và linh hoạt. Trait giống như một class, nhưng nó không thể được khởi tạo trực tiếp […]

Trim trong PHP là gì ? 

Trim là một hàm trong PHP dùng để xóa khoảng trắng đầu hoặc cuối của một chuỗi. Nó nên được sử dụng để loại bỏ các khoảng trắng thừa hoặc các ký tự đặc biệt khác mà người dùng có thể nhập vào trong quá trình nhập dữ liệu từ form hoặc từ nguồn khác. […]

Contact Me on Zalo
Call now