Category Archives: Numpy

numpy.ndarray.flatten() trong Python

Trong Python, đối với một số trường hợp, chúng ta cần mảng một chiều hơn là mảng 2-D hoặc đa chiều. Với mục đích này, mô-đun numpy cung cấp một hàm được gọi là numpy.ndarray.flatten (), trả về bản sao của mảng trong một chiều chứ không phải trong mảng 2-D hoặc nhiều chiều. Các […]

numpy.clip() trong Python

Để cắt các giá trị trong một mảng, mô-đun numpy của Python cung cấp một hàm được gọi là numpy.clip (). Trong hàm clip (), chúng ta sẽ bỏ qua các giá trị nằm ngoài khoảng đó sẽ được cắt bớt cho các cạnh khoảng. Các bài viết liên quan: Nếu chúng ta chỉ định […]

numpy.loadtxt() trong Python

Mô-đun numpy của Python cung cấp chức năng tải dữ liệu từ tệp văn bản. Mô-đun numpy cung cấp hàm loadtxt () để trở thành trình đọc nhanh cho các tệp văn bản đơn giản. Các bài viết liên quan: Lưu ý: Trong tệp văn bản, mỗi hàng phải có cùng số lượng giá trị. […]

numpy.unique() trong Python

Mô-đun numpy của Python cung cấp một hàm để tìm các phần tử duy nhất trong một mảng numpy. Hàm numpy.unique () tìm các phần tử duy nhất của một mảng và trả về các phần tử duy nhất này dưới dạng một mảng được sắp xếp. Ngoài các phần tử duy nhất, còn có […]

numpy.mean() trong Python

Tổng các phần tử, cùng với một trục chia cho số phần tử, được gọi là trung bình cộng. Hàm numpy.mean () được sử dụng để tính trung bình cộng dọc theo trục được chỉ định. Các bài viết liên quan: Hàm này trả về giá trị trung bình của các phần tử trong mảng. […]

numpy.transpose() trong python

Hàm numpy.transpose () là một trong những hàm quan trọng nhất trong phép nhân ma trận. Hàm này hoán vị hoặc bảo lưu kích thước của mảng đã cho và trả về mảng đã sửa đổi. Các bài viết liên quan: Hàm numpy.transpose () thay đổi các phần tử hàng thành phần tử cột và […]

numpy.argsort() trong Numpy

Mô-đun NumPy cung cấp một hàm argsort (), trả về các chỉ số sẽ sắp xếp một mảng. Mô-đun NumPy cung cấp một hàm để thực hiện sắp xếp gián tiếp cùng với trục đã cho với sự trợ giúp của thuật toán được chỉ định bởi từ khóa. Hàm này trả về một mảng […]

Contact Me on Zalo
Call now