Category Archives: nodejs

View trong Express.js

Trong Express.js, view là một thành phần quan trọng của mô hình MVC (Model-View-Controller). Nó là một phần của ứng dụng mà xử lý việc hiển thị dữ liệu cho người dùng. Các view thường được viết bằng HTML, CSS và JavaScript. Trong Express.js, chúng ta có thể sử dụng các thư viện template như […]

controller trong Express.js

Trong Express.js, controller là một module hoặc một tập hợp các hàm xử lý các yêu cầu từ người dùng. Nó thường được sử dụng để xử lý logics, xử lý các lỗi, tương tác với cơ sở dữ liệu và trả về kết quả cho người dùng. Một controller có thể bao gồm nhiều […]

Express.js Template Engine

Template engine là gì? Công cụ template tạo điều kiện cho bạn sử dụng các tệp template tĩnh trong các ứng dụng của mình. Trong thời gian chạy, nó thay thế các biến trong tệp mẫu bằng các giá trị thực và chuyển mẫu thành tệp HTML được gửi đến máy khách. Vì vậy, cách […]

Scaffolding trong Express.js

Scaffolding là gì? Scaffolding là một kỹ thuật được hỗ trợ bởi một số Framework MVC. Nó chủ yếu được hỗ trợ bởi các Framework sau: Ruby on Rails, OutSystems Platform, Express Framework, Play framework, Django, MonoRail, Brail, Symfony, Laravel, CodeIgniter, Yii, CakePHP, Phalcon PHP, Model-Glue, PRADO, Grails, Catalyst, Seam Framework, Spring Roo, ASP. NET, […]

Express.js Middleware

Middleware Express.js là các loại chức năng khác nhau được gọi bởi lớp Route Express.js trước trình xử lý yêu cầu cuối cùng. Như tên đã chỉ định, Middleware xuất hiện ở giữa yêu cầu ban đầu và tuyến đường dự định cuối cùng. Trong ngăn xếp, các chức năng Middleware luôn được gọi theo […]

Express.js Routing

Route được tạo ra các tuyến đường. Nó được sử dụng để xác định hành vi cụ thể của một ứng dụng. Nó chỉ định cách một ứng dụng phản hồi yêu cầu của khách hàng đối với một tuyến đường, URI hoặc đường dẫn cụ thể và một phương thức yêu cầu HTTP cụ […]

Contact Me on Zalo
Call now