Category Archives: Mind map

numpy.meshgrid() trong Python

Mô-đun numpy của Python cung cấp hàm meshgrid () để tạo lưới hình chữ nhật với sự trợ giúp của các mảng 1-D đã cho đại diện cho lập chỉ mục Ma trận hoặc lập chỉ mục Đề-các. MATLAB phần nào truyền cảm hứng cho hàm meshgrid (). Từ các vectơ tọa độ, hàm meshgrid […]

Contact Me on Zalo
Call now