Tự học HTML: HTML ngữ nghĩa

HTML ngữ nghĩa giới thiệu ý nghĩa cho mã chúng ta viết. Trước khi có HTML ngữ nghĩa, các phần tử không có bất kỳ ý nghĩa nào về chức năng của nó hoặc nội dung chứa trong nó. Một phần tử chẳng hạn <div>đã được sử dụng như một phần tử có mục đích…

Continue reading Tự học HTML: HTML ngữ nghĩa

Tự học html: Tài liệu HTML

Chuẩn bị cho HTML Bây giờ chúng ta đã tìm hiểu về một số phần tử HTML phổ biến nhất, đã đến lúc tìm hiểu cách thiết lập một tệp HTML. Tệp HTML yêu cầu các yếu tố nhất định để thiết lập tài liệu đúng cách. Chúng tôi có thể cho các trình duyệt…

Continue reading Tự học html: Tài liệu HTML