Content providers là gì?

Trong Android, Content Providers là một thành phần rất quan trọng phục vụ mục đích của cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ dữ liệu của các ứng dụng. Vai trò của Content Providers trong hệ thống Android giống như một kho lưu trữ trung tâm, trong đó dữ liệu của các ứng…

Continue reading Content providers là gì?

Tìm hiểu Notification trong android

Notification là một Thông báo bạn có thể hiển thị cho người dùng bên ngoài giao diện người dùng thông thường của ứng dụng. Khi bạn yêu cầu hệ thống đưa ra Notification, đầu tiên nó sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng trong khu vực Notification. Để xem chi tiết Notification, người dùng mở…

Continue reading Tìm hiểu Notification trong android

Tệp AndroidManifest.xml trong android

Tệp AndroidManifest.xml chứa thông tin về package của bạn, bao gồm các thành phần của ứng dụng như activities, services, broadcast receivers, content providers, v.v. Các bài viết liên quan: Nó cũng thực hiện một số tác vụ khác: Nó có trách nhiệm bảo vệ ứng dụng để truy cập vào bất kỳ phần nào…

Continue reading Tệp AndroidManifest.xml trong android

Tìm hiểu Broadcast receivers trong android

Broadcast receivers là gì Broadcast trong android là các sự kiện trên toàn hệ thống có thể xảy ra khi thiết bị khởi động, khi nhận được tin nhắn trên thiết bị hoặc khi nhận được cuộc gọi đến hoặc khi thiết bị chuyển sang chế độ trên máy bay, v.v. Broadcast receivers được sử…

Continue reading Tìm hiểu Broadcast receivers trong android