Activity lifecycle trong android

Activity lifecycle với ví dụ trong Android – Hướng dẫn, mã và tầm quan trọng Activity lifecycle: Activity là một trong những nền tảng của hệ điều hành Android. Nói cách đơn giản Activity là một màn hình mà người dùng tương tác. Mọi Activity trong android đều có vòng đời như được tạo, bắt…

Continue reading Activity lifecycle trong android

Tìm hiểu về Relative Layout

Relative layout là bố cục rất linh hoạt được sử dụng trong Android để thiết kế bố cục tùy chỉnh. Nó cho phép chúng tôi linh hoạt để định vị thành phần / View của mình dựa trên vị trí của thành phần tương đối hoặc anh em. Chỉ vì nó cho phép chúng ta…

Continue reading Tìm hiểu về Relative Layout

Hướng dẫn về Linear Layout

Linear Layout là một bố cục đơn giản được sử dụng trong Android để thiết kế bố cục. Trong Linear Layout, tất cả các phần tử được hiển thị theo kiểu tuyến tính có nghĩa là tất cả các phần tử con / phần tử của Linearlayout được hiển thị theo hướng của nó. Giá…

Continue reading Hướng dẫn về Linear Layout

Hướng dẫn về Constraint Layout

Constraint Layout là một ViewGroup (nghĩa là một dạng xem chứa các dạng xem khác) cho phép bạn tạo các layout lớn và phức tạp với hệ thống phân cấp dạng xem phẳng, đồng thời cho phép bạn định vị và định kích thước các widget theo cách rất linh hoạt. Nó được tạo ra…

Continue reading Hướng dẫn về Constraint Layout