Category Archives: Keras

Locally-connected Layers trong Kerass

LocallyConnected1D keras.layers.LocallyConnected1D(filters, kernel_size, strides=1, padding=’valid’, data_format=None, activation=None, use_bias=True, kernel_initializer=’glorot_uniform’, bias_initializer=’zeros’, kernel_regularizer=None, bias_regularizer=None, activity_regularizer=None, kernel_constraint=None, bias_constraint=None)    Lớp được kết nối cục bộ hoạt động đối với các đầu vào 1D, hoạt động giống như của lớp Conv1D, chỉ là thực tế là các trọng số không được chia sẻ thay vì nó áp dụng một tập […]

Pooling Layers trong thư viện Keras

MaxPooling1D keras.layers.MaxPooling1D (pool_size = 2 , strides = None, padding = ‘valid’ , data_format = ‘channel_last’ )   Lớp này thực hiện các hoạt động tổng hợp tối đa cho dữ liệu tạm thời. Argument pool_size: Nó đề cập đến một số nguyên đại diện cho kích thước tối đa của cửa sổ tổng hợp. strides: […]

Keras Convolutional Layers

Conv1D Nó đề cập đến một lớp tích chập một chiều. Ví dụ, tích chập tạm thời tạo ra một nhân tích chập để tạo ra một hàng chục đầu ra. Nhân chập được tích tụ với lớp đầu vào trên một chiều thời gian (không gian) duy nhất. Một vectơ thiên vị sẽ được […]

Core Layers trong thư viện Keras

Dense Dense layer là lớp của mạng Neuron đơn giản, trong đó mỗi neuron nhận đầu vào từ tất cả các tế bào neuron của lớp trước đó, do đó được gọi là Dense layer. Dense layer được sử dụng để phân loại hình ảnh dựa trên kết quả đầu ra từ các lớp phức […]

Sequential Class trong Keras

Trong thư viện Keras, Sequential Class là một cấu trúc mô hình mạng neural feedforward đơn giản và tuần tự. Nó cho phép xây dựng một mô hình bằng cách xếp chồng các layer theo thứ tự tuần tự. Sequential Class được sử dụng để tạo ra mô hình mạng neural tuần tự mà không […]

Model class trong Keras

tf.hard.Model ()   Nó rất có lợi trong việc liên kết các lớp thành một đối tượng bao gồm các tính năng như đào tạo và suy luận. Argument inputs: Nó có thể được định nghĩa là đầu vào đang được cấp cho mô hình. Nó có thể là một đối tượng của Input hoặc một […]

Keras backends -tìm hiểu kiến thức cơ bản

Keras là một thư viện cấp mô hình, cung cấp các khối xây dựng cấp cao rất hữu ích để phát triển các mô hình học sâu. Thay vì hỗ trợ các hoạt động cấp thấp như Theano, TensorFlow, và CNTK,…, bản thân nó phụ thuộc vào công cụ phụ trợ có thư viện thao […]

Cài đặt thư viện Keras: hướng dẫn chi tiết

Để cài đặt Keras, bạn sẽ cần Anaconda Distribution , được hỗ trợ bởi một công ty có tên là Continuum Analytics. Anaconda cung cấp nền tảng cho các ngôn ngữ Python và R , đây là một bản phân phối miễn phí và mã nguồn mở. Nó độc lập với nền tảng, có nghĩa […]

Contact Me on Zalo
Call now