Category Archives: JavaScript

Ajax là gì ?

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) là một kỹ thuật cho phép truy xuất dữ liệu từ máy chủ mà không cần tải lại toàn bộ trang web. Nó sử dụng JavaScript để gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ, và sử dụng XML hoặc các định dạng dữ liệu khác như JSON để lưu […]

json là gì

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu mã nguồn mở dùng để chuyển đổi dữ liệu giữa hệ thống. Nó được sử dụng rộng rãi trong lập trình web và các dịch vụ mạng, vì nó dễ đọc và ghi, và có thể dễ dàng chuyển đổi sang các ngôn ngữ khác […]

“then” trong JavaScript là gì ?

then trong JavaScript là một phương thức của đối tượng Promise, nó cho phép chúng ta thực hiện các tác vụ sau khi một promise được hoàn thành (fulfilled) hoặc không thành công (rejected). Các bài viết liên quan: Lợi ích khi sử dụng phương thức then ? Sử dụng then trong JavaScript có nhiều […]

Switch trong JavaScript là gì ?

Trong JavaScript, switch là một câu lệnh điều khiển được sử dụng để chọn một trong nhiều khối lệnh khác nhau để thực thi dựa trên giá trị của một biến hoặc hàm. Các bài viết liên quan: Vì sao nên sử dụng Switch ? Sử dụng switch trong JavaScript có nhiều lý do sau: […]

Spread operator trong JavaScript là gì ?

Spread operator (dấu …) trong JavaScript là một tính năng mới trong ECMAScript 6 (ES6) cho phép bạn truyền nhiều giá trị hoặc các phần tử của một mảng hoặc đối tượng vào một hàm hoặc tạo ra một mảng mới. Các bài viết liên quan: Lợi ích khi sử dụng spread operator ? Cách […]

Return trong JavaScript là gì ?

Return trong JavaScript là một từ khóa được sử dụng trong các hàm (function) để trả về giá trị cho hàm gọi nó. Khi một hàm gọi tới từ khóa return, hàm sẽ kết thúc và trả về giá trị đã chỉ định. Các bài viết liên quan: Vì sao nên sử dụng Return ? […]

parseFloat() trong JavaScript là gì ?

parseFloat() là một hàm trong JavaScript mà nó chuyển đổi một chuỗi thành số thực (float). Nó chỉ chuyển đổi phần đầu tiên của chuỗi thành số và bỏ qua các ký tự khác. Nếu chuỗi không thể chuyển đổi thành số, nó sẽ trả về NaN (Not-a-Number). Các bài viết liên quan: Ví dụ: […]

Fetch trong JavaScript là gì ?

Fetch API trong JavaScript là một API mạnh mẽ cho phép bạn gửi và nhận dữ liệu từ một URL. Nó hỗ trợ gửi và nhận dữ liệu dạng GET hoặc POST, và có thể gửi và nhận dữ liệu dạng JSON hoặc dạng dữ liệu khác. Fetch API có thể sử dụng để tải […]

Replace trong JavaScript là gì ?

Hàm replace() trong JavaScript là một hàm của đối tượng String, nó cho phép bạn thay thế một hoặc nhiều ký tự trong một chuỗi bằng một chuỗi hoặc một regex khác. Các bài viết liên quan: Lợi ích khi dùng hàm replace() ? Sử dụng hàm replace() như thế nào ? Sử dụng hàm […]

Tofixed trong JavaScript là gì ?

toFixed() trong JavaScript là một phương thức của đối tượng Number, được sử dụng để định dạng một số bằng cách chỉ định số chữ số muốn hiển thị sau dấu chấm thập phân. Các bài viết liên quan: Vì sao nên sử dụng phương thức tofixed() ? Có nhiều lợi ích khi sử dụng […]

Contact Me on Zalo
Call now