cong cụ seo

Internal link suggest tool

Hướng dẫn sử dụng Bước 1 điền title page bạn muốn lấy internal link suggest Bước 2 điền domain của website muốn lấy internal link Bước 3 click và Suggest link Bước 4 copy link và chèn vào nội dung bài viết Suggest link

Tool random color CSS

Hướng dẫn sử dụng: Click random color! để ngẫu nhiên Click vào hex value hoặc RGB value để copy Hex RGB Random Color!

Random CSS style Button

Hướng dẫn sử dụng: Click trái chuột vào button để random Click phải chuột vào button –> Inspect element –> copy CSS rules Classic button Gradient button Retro button Clear button

Random CSS color gradient

Hướng dẫn sử dụng: Click vào button random Gradient để random màu click vào button copy để copy CSS Random Gradient Copy