vòng đời phần mềm SDLC

Kiểm thử tự động với OWASP

Khái quát về OWASP OWASP là một tiêu chuẩn testing bảo mật, để phục vụ việc kiểm thử bảo mật, Penetration Testing (Pentest) do tổ chức phi lợi nhuận về web: Open Web Application Security Project(OWASP) đưa ra. OWASP là tổ chức mã nguồn mở và đưa ra chuẩn OWASP phục vụ cho công việc…

Continue reading Kiểm thử tự động với OWASP

testing software

Các giai đoạn hay cấp độ kiểm thử phần mềm

Kiểm thử đơn vị (Unit test) Kiểm thử từng phần nhỏ tạo nên chương trình hay là các module nhỏ trong chương trình để tìm ra các lỗi thành phần và khắc phục. Trước hết ta sẽ tìm hiểu khái niệm Unit trong testing. Một Unit (đơn vị) là một thành phần đơn vị phần…

Continue reading Các giai đoạn hay cấp độ kiểm thử phần mềm