vòng đời phần mềm SDLC

Kiểm thử tự động với OWASP

Khái quát về OWASP OWASP là một tiêu chuẩn testing bảo mật, để phục vụ việc kiểm thử bảo mật, Penetration Testing (Pentest) do tổ chức phi lợi nhuận về web: Open Web Application Security Project(OWASP) đưa ra. OWASP là tổ chức mã nguồn mở và đưa ra chuẩn OWASP phục vụ cho công việc…

Continue reading Kiểm thử tự động với OWASP

hướng dẫn testing

Các câu hỏi tuyển dụng tester

Không giống như người anh em của mình developer, tester có tầm quan trọng lớn trong quá trình làm phần mềm. Exploratory Testing là gì? Thử nghiệm thăm dò là một cách tiếp cận thực hành, trong đó người thử nghiệm tham gia vào việc lập kế hoạch tối thiểu và thực hiện thử nghiệm…

Continue reading Các câu hỏi tuyển dụng tester