Category Archives: C/C++

C++ là gì ? hướng dẫn lập trình c++

C++ là một ngôn ngữ lập trình đa năng, tĩnh và mạnh mẽ. Nó được thiết kế dựa trên ngôn ngữ C, nhưng có thêm các tính năng mới như định nghĩa lớp, kế thừa, đa hình và tính đóng gói, giúp cho việc lập trình trở nên dễ dàng hơn và có thể xử […]

c++ multithreading

Trong C++, việc sử dụng multithreading (xử lý nhiều luồng) cho phép chương trình chạy nhiều tác vụ cùng một lúc trên cùng một CPU hoặc nhiều CPU. C++ cung cấp thư viện <thread> để sử dụng multithreading. Các bài viết liên quan: Để sử dụng multithreading, ta có thể tạo một luồng bằng cách […]

reverse string trong c++

Trong C++, có nhiều cách để đảo ngược chuỗi, một trong những cách phổ biến nhất là sử dụng vòng lặp và các toán tử chỉ mục. Các bài viết liên quan: Ví dụ: Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng vòng lặp for và toán tử chỉ mục để đảo ngược chuỗi […]

gcd trong c++

GCD (Greatest Common Divisor) hoặc UCLN (Ước chung lớn nhất) là giá trị lớn nhất mà là ước của hai hoặc nhiều số nguyên. Các bài viết liên quan: Trong C++, có nhiều cách để tính GCD của hai số nguyên, trong đó cách phổ biến nhất là sử dụng thuật toán Euclide. Ví dụ: […]

binary search trong c++

Binary Search (tìm kiếm nhị phân) là một thuật toán tìm kiếm mảng đã sắp xếp. Nó sử dụng phương pháp phân chia để tìm kiếm một giá trị trong mảng. Các bài viết liên quan: Trong C++, có thể sử dụng hàm lower_bound() và upper_bound() trong thư viện STL (Standard Template Library) để thực […]

int to string trong c++

Các bài viết liên quan: Trong C++, có nhiều cách để chuyển đổi một số nguyên sang chuỗi (int to string). Một số cách thường dùng là: Trong các cách trên, hàm std::to_string() và std::stringstream là những cách đơn giản và tiện dụng nhất. Hàm std::sprintf() và std::snprintf() có thể dùng để chuyển đổi số […]

Contact Me on Zalo
Call now