Category Archives: C/C++

Giới thiệu về Pi trong C++

Pi (π) là một hằng số toán học đặc biệt, thường được biểu diễn bằng ký hiệu “π”. Nó là tỷ lệ giữa chu vi của một vòng tròn và đường kính của nó. Pi có giá trị xấp xỉ 3.14159 và là một hằng số vô hướng không thể hiển thị hết số chữ […]

Gnome Sort là gì ?

Gnome Sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên kiểu sắp xếp hoán vị (Bubble Sort). Nó được gọi là Gnome Sort vì giống như gnome trong truyền thuyết, nó chạy qua mảng và so sánh các phần tử liền kề và hoán vị chúng nếu cần. Nó tiếp tục chạy qua mảng cho […]

Counting Sort là gì ?

Counting Sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên đếm số lần xuất hiện của mỗi phần tử trong mảng cần sắp xếp. Nó là một thuật toán sắp xếp linh hoạt và nhanh chóng cho các mảng có giá trị nhỏ và có số lần xuất hiện cụ thể. Counting Sort sử dụng […]

Radix Sort là gì ?

Radix Sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên chức năng phân đoạn số. Nó sắp xếp các số dựa trên chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và các chữ số khác trong mỗi số. Radix Sort sử dụng các hàm phụ trợ như Counting Sort để thực hiện việc sắp […]

Thuật toán Shell Sort là gì ?

Thuật toán Shell Sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên Insertion Sort với sự nâng cao để tăng tốc độ sắp xếp. Nó sử dụng một số bước sắp xếp nhỏ hơn với các khoảng cách giữa các phần tử để trải qua một số vòng lặp, sau đó giảm khoảng cách đến […]

Heap Sort trong c++

Heap sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên cấu trúc dữ liệu Heap. Nó sắp xếp các phần tử trong mảng bằng cách tạo ra một Heap và sau đó loại bỏ các phần tử từ đầu đến cuối. Heap sort sử dụng kỹ thuật Max Heap hoặc Min Heap để sắp xếp […]

Thuật toán Selection Sort trong C++

Thuật toán Selection Sort trong C++ là một giải thuật sắp xếp tăng dần dựa trên việc tìm và chọn phần tử nhỏ nhất trong mảng và sau đó chuyển nó đến vị trí đầu tiên. Giải thuật này lặp qua mảng nhiều lần, mỗi lần tìm phần tử nhỏ nhất và chuyển nó đến […]

Insertion Sort trong c++

Insertion Sort là một thuật toán sắp xếp đơn giản, dựa trên việc chèn các phần tử vào một vị trí cụ thể trong một mảng hoặc danh sách đã được sắp xếp. Việc sắp xếp được thực hiện bằng cách duyệt qua mỗi phần tử trong mảng, so sánh với tất cả các phần […]

for trong c++là gì ? cách sử dụng

For là một kiểu vòng lặp trong lập trình C++. Nó cho phép bạn thực hiện một chuỗi lệnh nhiều lần theo một số lần xác định trước. Cú pháp của vòng lặp for trong C++ như sau: Trong đó, khởi tạo biến là nơi bạn khởi tạo giá trị ban đầu cho biến đếm, […]

C++ là gì ? hướng dẫn lập trình c++

C++ là một ngôn ngữ lập trình đa năng, tĩnh và mạnh mẽ. Nó được thiết kế dựa trên ngôn ngữ C, nhưng có thêm các tính năng mới như định nghĩa lớp, kế thừa, đa hình và tính đóng gói, giúp cho việc lập trình trở nên dễ dàng hơn và có thể xử […]

Contact Me on Zalo
Call now