Category Archives: Algorithm

Gnome Sort là gì ?

Gnome Sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên kiểu sắp xếp hoán vị (Bubble Sort). Nó được gọi là Gnome Sort vì giống như gnome trong truyền thuyết, nó chạy qua mảng và so sánh các phần tử liền kề và hoán vị chúng nếu cần. Nó tiếp tục chạy qua mảng cho […]

Counting Sort là gì ?

Counting Sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên đếm số lần xuất hiện của mỗi phần tử trong mảng cần sắp xếp. Nó là một thuật toán sắp xếp linh hoạt và nhanh chóng cho các mảng có giá trị nhỏ và có số lần xuất hiện cụ thể. Counting Sort sử dụng […]

Radix Sort là gì ?

Radix Sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên chức năng phân đoạn số. Nó sắp xếp các số dựa trên chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và các chữ số khác trong mỗi số. Radix Sort sử dụng các hàm phụ trợ như Counting Sort để thực hiện việc sắp […]

Thuật toán Shell Sort là gì ?

Thuật toán Shell Sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên Insertion Sort với sự nâng cao để tăng tốc độ sắp xếp. Nó sử dụng một số bước sắp xếp nhỏ hơn với các khoảng cách giữa các phần tử để trải qua một số vòng lặp, sau đó giảm khoảng cách đến […]

Heap Sort trong c++

Heap sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên cấu trúc dữ liệu Heap. Nó sắp xếp các phần tử trong mảng bằng cách tạo ra một Heap và sau đó loại bỏ các phần tử từ đầu đến cuối. Heap sort sử dụng kỹ thuật Max Heap hoặc Min Heap để sắp xếp […]

Thuật toán Selection Sort trong C++

Thuật toán Selection Sort trong C++ là một giải thuật sắp xếp tăng dần dựa trên việc tìm và chọn phần tử nhỏ nhất trong mảng và sau đó chuyển nó đến vị trí đầu tiên. Giải thuật này lặp qua mảng nhiều lần, mỗi lần tìm phần tử nhỏ nhất và chuyển nó đến […]

Insertion Sort trong c++

Insertion Sort là một thuật toán sắp xếp đơn giản, dựa trên việc chèn các phần tử vào một vị trí cụ thể trong một mảng hoặc danh sách đã được sắp xếp. Việc sắp xếp được thực hiện bằng cách duyệt qua mỗi phần tử trong mảng, so sánh với tất cả các phần […]

Các thuật toán sắp xếp(sort)

Thuật toán sắp xếp là một tập hợp các hướng dẫn để sắp xếp các yếu tố của một danh sách hoặc một mảng theo một thứ tự cụ thể. Có nhiều thuật toán sắp xếp khác nhau, mỗi thuật toán có ưu điểm và nhược điểm riêng, và mỗi thuật toán phù hợp với […]

Thuật toán là gì ?

Thuật toán là một tập hợp các bước cụ thể và chi tiết để giải quyết một vấn đề hoặc hoàn thành một tác vụ nhất định. Trong khoa học máy tính, thuật toán được sử dụng để giải quyết các vấn đề tìm kiếm, sắp xếp, tính toán, xử lý dữ liệu, v.v. Thuật […]

bubble sort trong c++

Bubble sort là một thuật toán sắp xếp đơn giản, dựa trên việc so sánh và hoán đổi các phần tử trong mảng. Nó lặp qua mảng và so sánh mỗi cặp phần tử liền kề, nếu phần tử trước lớn hơn phần tử sau thì hoán đổi chúng. Quá trình này sẽ được lặp […]

Contact Me on Zalo
Call now