Rate this post

Câu lệnh CASE trong SQL là một công cụ mạnh mẽ, cho phép thực hiện các lựa chọn điều kiện trong các truy vấn SQL. Đây là một cấu trúc điều khiển giúp xác định các điều kiện và trả về giá trị dựa trên điều kiện đó. Mục đích chính của câu lệnh CASE là để tăng cường tính linh hoạt của truy vấn bằng cách cho phép thực hiện lựa chọn và tính toán dựa trên các điều kiện động, thay vì cứng nhắc và tĩnh.

Sử dụng câu lệnh CASE trong xử lý dữ liệu có tầm quan trọng lớn. Nó không chỉ giúp việc xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bằng cách áp dụng các quy tắc hoặc điều kiện đặc biệt cho dữ liệu, mà còn cung cấp khả năng tạo ra các báo cáo và phân tích dữ liệu phức tạp. Với câu lệnh CASE, người dùng có thể dễ dàng phân loại dữ liệu, thực hiện các tính toán điều kiện, và thậm chí là biến đổi dữ liệu dựa trên các yêu cầu cụ thể mà không cần viết nhiều truy vấn phức tạp. Điều này làm cho SQL trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn trong việc xử lý và phân tích dữ liệu.

Cú pháp và cách sử dụng Case trong SQL

Câu lệnh CASE trong SQL được thiết kế để cung cấp các lựa chọn điều kiện trong các truy vấn, giúp tăng cường khả năng xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và động. Dưới đây là cú pháp cơ bản và hai biến thể chính của câu lệnh CASE: SIMPLE CASE và SEARCHED CASE.

A. Cú pháp cơ bản:
Cú pháp cơ bản của câu lệnh CASE trong SQL như sau:

CASE
  WHEN condition1 THEN result1
  WHEN condition2 THEN result2
  ...
  ELSE default_result
END

Trong đó, condition là điều kiện được kiểm tra, result là giá trị trả về khi điều kiện tương ứng đúng, và default_result là giá trị trả về khi không có điều kiện nào đúng.

B. Biến thể của câu lệnh CASE:

SIMPLE CASE:

 • SIMPLE CASE là biến thể được sử dụng khi so sánh một biểu thức cụ thể với một loạt các giá trị cố định.
 • Cú pháp:
  CASE expression WHEN value1 THEN result1 WHEN value2 THEN result2 ... ELSE default_result END
 • Trong đây, expression là biểu thức được đánh giá, và value là các giá trị cụ thể mà expression được so sánh.

SEARCHED CASE:

 • SEARCHED CASE là biến thể linh hoạt hơn, cho phép kiểm tra một loạt các điều kiện logic phức tạp thay vì so sánh đơn giản.
 • Cú pháp:
  CASE WHEN condition1 THEN result1 WHEN condition2 THEN result2 ... ELSE default_result END
 • Mỗi condition ở đây là một biểu thức boolean phức tạp, không giới hạn ở việc so sánh giữa expressionvalue.

Việc sử dụng phù hợp giữa SIMPLE CASE và SEARCHED CASE tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của truy vấn và tính chất của dữ liệu đang xử lý. Cả hai biến thể này đều mở rộng khả năng điều khiển và xử lý dữ liệu của người dùng SQL, cho phép tạo ra các truy vấn mạnh mẽ và phức tạp mà không cần đến các cấu trúc lập trình phức tạp.

Ứng dụng của Case When trong SQL

Câu lệnh CASE trong SQL mang lại khả năng linh hoạt đáng kinh ngạc trong việc xử lý và trình bày dữ liệu, giúp thực hiện các phép toán và lựa chọn dựa trên điều kiện một cách dễ dàng. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của câu lệnh CASE trong các phần khác nhau của truy vấn SQL:

Sử dụng CASE trong SELECT statements:

Thay đổi cách hiển thị dữ liệu dựa trên điều kiện:

 • Câu lệnh CASE cho phép thay đổi giá trị được hiển thị dựa trên các điều kiện cụ thể. Điều này rất hữu ích khi muốn biểu diễn dữ liệu theo cách dễ hiểu hơn cho người dùng.
 • Ví dụ:
  SELECT name, age, CASE WHEN age < 18 THEN 'Minor' WHEN age >= 18 THEN 'Adult' ELSE 'Unknown' END as AgeGroup FROM People;
  Trong ví dụ này, tuổi của mỗi người sẽ được phân loại thành ‘Minor’, ‘Adult’, hoặc ‘Unknown’ tùy thuộc vào giá trị tuổi.

Tính toán và phân loại dữ liệu:

 • CASE cũng có thể được sử dụng để thực hiện các phép tính hoặc phân loại dữ liệu dựa trên các điều kiện, giúp phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.
 • Ví dụ:
  SELECT name, sales, CASE WHEN sales > 10000 THEN 'High' WHEN sales between 5000 and 10000 THEN 'Medium' ELSE 'Low' END as SalesLevel FROM SalesData;
  Trong ví dụ này, mức độ bán hàng được phân loại thành ‘High’, ‘Medium’, hoặc ‘Low’ dựa trên số lượng bán được.

Sử dụng CASE trong WHERE clause:

Lọc dữ liệu dựa trên điều kiện động:

 • Sử dụng CASE trong WHERE clause cho phép lọc dữ liệu dựa trên điều kiện động, tạo ra các truy vấn mạnh mẽ và linh hoạt.
 • Ví dụ:
  SELECT * FROM Orders WHERE CASE WHEN CustomerType = 'VIP' THEN OrderDate > '2021-01-01' ELSE Total > 500 END;
  Trong ví dụ này, chỉ lấy ra các đơn hàng từ khách hàng VIP sau ngày ‘2021-01-01’ hoặc các đơn hàng có tổng giá trị lớn hơn 500.

Sử dụng CASE trong ORDER BY clause:

Sắp xếp dữ liệu dựa trên điều kiện:

CASE cũng có thể được sử dụng trong ORDER BY clause để sắp xếp dữ liệu theo các tiêu chí phức tạp và không tuyến tính.

Ví dụ:
SELECT name, age FROM People ORDER BY CASE WHEN age < 18 THEN 1 WHEN age between 18 and 60 THEN 2 ELSE 3 END;

Trong ví dụ này, danh sách người được sắp xếp trước theo nhóm ‘Minor’, sau đó là ‘Adult’, và cuối cùng là nhóm có tuổi lớn hơn 60.

Những ứng dụng này chỉ là một phần của khả năng mạnh mẽ mà câu lệnh CASE mang lại, giúp việc xử lý dữ liệu trong SQL trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

Ví dụ thực tế về câu lệnh CASE

Câu lệnh CASE trong SQL không chỉ mạnh mẽ về mặt lý thuyết mà còn thực sự hữu ích trong các tình huống thực tế. Dưới đây là hai ví dụ điển hình minh họa cho hai biến thể của câu lệnh CASE: SIMPLE CASE và SEARCHED CASE, cùng với phân tích kết quả của chúng.

A. Ví dụ về SIMPLE CASE:

Giả sử chúng ta có bảng Employees với cột DepartmentId thể hiện phòng ban mà nhân viên đang làm việc. Chúng ta muốn truy vấn tên phòng ban dựa trên DepartmentId.

SELECT Name,
    DepartmentId,
    CASE DepartmentId
      WHEN 1 THEN 'Technology'
      WHEN 2 THEN 'Human Resources'
      WHEN 3 THEN 'Finance'
      ELSE 'Other'
    END AS DepartmentName
FROM Employees;

B. Ví dụ về SEARCHED CASE:
Giả sử bảng Orders lưu trữ thông tin đơn hàng, bao gồm OrderId, OrderDate, và Total. Chúng ta muốn phân loại đơn hàng dựa trên giá trị tổng của chúng.

SELECT OrderId,
    Total,
    CASE 
      WHEN Total <= 100 THEN 'Small'
      WHEN Total > 100 AND Total <= 500 THEN 'Medium'
      WHEN Total > 500 THEN 'Large'
      ELSE 'Undefined'
    END AS OrderSize
FROM Orders;

C. Phân tích và giải thích kết quả:

 • Trong ví dụ SIMPLE CASE, DepartmentName được xác định dựa trên giá trị cụ thể của DepartmentId. Nếu DepartmentId là 1, 2, hoặc 3, tên phòng ban tương ứng được trả về. Nếu không, ‘Other’ được trả về như một giá trị mặc định. SIMPLE CASE hữu ích trong các tình huống mà các giá trị đầu vào và kết quả tương ứng đã biết trước.
 • Trong ví dụ SEARCHED CASE, OrderSize được xác định thông qua việc kiểm tra các điều kiện boolean phức tạp. Câu lệnh này không phụ thuộc vào một giá trị cụ thể nào được so sánh, mà là kết quả của việc đánh giá một loạt các biểu thức. Điều này cho phép xác định kích thước đơn hàng dựa trên phạm vi giá trị của Total. SEARCHED CASE rất hữu ích trong việc xử lý các quy tắc kinh doanh phức tạp hoặc khi cần áp dụng nhiều điều kiện kiểm tra.

Cả hai ví dụ đều cho thấy câu lệnh CASE cung cấp cách tiếp cận linh hoạt và mạnh mẽ để xử lý dữ liệu điều kiện trong SQL, từ việc chỉ đơn giản là phân loại dữ liệu đến việc thực hiện các phép tính phức tạp dựa trên điều kiện.

So sánh câu lệnh CASE với các phương thức điều kiện khác trong SQL

Trong SQL, câu lệnh CASE không phải là công cụ duy nhất cho phép thực hiện các lựa chọn và phép toán dựa trên điều kiện. Các phương thức khác như IF…ELSE, COALESCE và NULLIF cũng cung cấp khả năng tương tự trong một số tình huống. Dưới đây là so sánh giữa câu lệnh CASE và các phương thức điều kiện khác để hiểu rõ hơn về ưu và nhược điểm của từng phương thức.

IF…ELSE

 • IF…ELSE là một cấu trúc điều kiện cơ bản thường được sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình, nhưng không phải tất cả DBMS đều hỗ trợ IF…ELSE trong truy vấn SQL. Trong những hệ thống hỗ trợ, IF…ELSE thường được sử dụng trong stored procedures hoặc functions chứ không phải trong truy vấn SELECT.
 • So sánh: Câu lệnh CASE mang lại sự linh hoạt hơn trong truy vấn SELECT và có thể sử dụng rộng rãi hơn so với IF…ELSE. CASE cũng cho phép xử lý nhiều điều kiện trong cùng một câu lệnh, trong khi IF…ELSE thì thường được giới hạn trong một loạt các lựa chọn điều kiện dạng thang.

COALESCE và NULLIF

 • COALESCE: Là hàm trả về giá trị đầu tiên khác NULL trong danh sách các tham số được cung cấp. Hàm này hữu ích khi cần xác định giá trị mặc định cho các trường hợp dữ liệu bị NULL.
 • So sánh: Trong khi COALESCE tập trung vào việc xử lý các giá trị NULL, CASE có thể xử lý điều kiện này và nhiều tình huống khác, làm cho CASE trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn.
 • NULLIF: Là hàm trả về NULL nếu hai giá trị được cung cấp là giống nhau; nếu không, trả về giá trị đầu tiên. Hàm này hữu ích trong việc ngăn chặn lỗi chia cho 0 hoặc các tình huống cần phải xác định sự khác biệt giữa hai giá trị.
 • So sánh: NULLIF giải quyết một vấn đề cụ thể liên quan đến việc so sánh giá trị và không có khả năng thực hiện nhiều lựa chọn điều kiện như CASE.

Tóm lại, mặc dù IF…ELSE, COALESCE và NULLIF đều cung cấp khả năng xử lý điều kiện trong SQL, câu lệnh CASE vượt trội hơn về mặt đa dạng ứng dụng và linh hoạt, cho phép thực hiện nhiều phép toán và lựa chọn điều kiện trong một loạt các tình huống phức tạp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now