Rate this post

Căn giữa trong HTML là một thủ thuật trong thiết kế và design trang web. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu việc căn giữa trong html.

Hướng dẫn căn giữa ngang trong HTML

Dưới đây là hướng dẫn căn giữa ngang (horizontal centering) một phần tử trong HTML:

 1. Sử dụng thuộc tính text-align:
  • Đối với các phần tử inline (như văn bản): Đặt thuộc tính text-align: center; cho phần tử chứa nội dung.
  • Đối với các phần tử block (như div): Đặt thuộc tính margin-left: auto;margin-right: auto; cùng với một chiều rộng cố định (width).

Ví dụ:

<div style="width: 300px; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 <!-- Nội dung cần căn giữa ngang -->
</div>
 1. Sử dụng thuộc tính flexbox:
  • Đặt thuộc tính display: flex; cho phần tử chứa nội dung.
  • Đặt thuộc tính justify-content: center; để căn giữa ngang nội dung.

Ví dụ:

<div style="display: flex; justify-content: center;">
 <!-- Nội dung cần căn giữa ngang -->
</div>
 1. Sử dụng thuộc tính grid:
  • Đặt thuộc tính display: grid; cho phần tử chứa nội dung.
  • Đặt thuộc tính place-items: center; để căn giữa ngang và dọc nội dung.

Ví dụ:

<div style="display: grid; place-items: center;">
 <!-- Nội dung cần căn giữa ngang -->
</div>

Lưu ý rằng cách căn giữa ngang có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc và yêu cầu của trang web. Bạn có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với trường hợp cụ thể của mình.

Xem thêm Data center là gì?

Cách căn giữa một phần tử div trong HTML

Để căn giữa một phần tử <div> trong HTML, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

 1. Sử dụng thuộc tính margin:
  • Đặt giá trị auto cho thuộc tính margin-leftmargin-right.
  • Đảm bảo phần tử <div> có thuộc tính displayblock hoặc inline-block.

Ví dụ:

<div style="width: 300px; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 <!-- Nội dung cần căn giữa -->
</div>
 1. Sử dụng thuộc tính flexbox:
  • Đặt thuộc tính display: flex; cho phần tử chứa phần tử <div>.
  • Đặt thuộc tính justify-content: center; để căn giữa ngang.
  • Đặt thuộc tính align-items: center; để căn giữa dọc.

Ví dụ:

<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 200px;">
 <!-- Nội dung cần căn giữa -->
</div>
 1. Sử dụng thuộc tính table-cell:
  • Đặt thuộc tính display: table; cho phần tử chứa phần tử <div>.
  • Đặt thuộc tính vertical-align: middle; cho phần tử <div>.
  • Đảm bảo phần tử <div> có thuộc tính displaytable-cell.

Ví dụ:

<div style="display: table; width: 100%; height: 200px;">
 <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; text-align: center;">
  <!-- Nội dung cần căn giữa -->
 </div>
</div>

Lưu ý rằng cách căn giữa một phần tử <div> có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc và yêu cầu của trang web. Bạn có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với trường hợp cụ thể của mình.

Xem thêm display trong css

Cách căn giữa một hình ảnh trong HTML

Để căn giữa một hình ảnh trong HTML, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

 1. Sử dụng thuộc tính CSS text-align:
  • Đặt giá trị center cho thuộc tính text-align của phần tử chứa hình ảnh.

Ví dụ:

<div style="text-align: center;">
 <img src="path_to_image" alt="Hình ảnh" />
</div>
 1. Sử dụng thuộc tính CSS margindisplay:
  • Đặt giá trị auto cho thuộc tính margin-leftmargin-right của hình ảnh.
  • Đảm bảo hình ảnh có thuộc tính displayblock hoặc inline-block.

Ví dụ:

<div style="text-align: center;">
 <img src="path_to_image" alt="Hình ảnh" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />
</div>
 1. Sử dụng thuộc tính CSS flexbox:
  • Đặt thuộc tính display: flex; cho phần tử chứa hình ảnh.
  • Đặt thuộc tính justify-content: center; để căn giữa ngang.

Ví dụ:

<div style="display: flex; justify-content: center;">
 <img src="path_to_image" alt="Hình ảnh" />
</div>

Lưu ý rằng cách căn giữa một hình ảnh có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc và yêu cầu của trang web. Bạn có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với trường hợp cụ thể của mình.

Xem thêm align-items trong css

Cách căn giữa một bảng trong HTML

Để căn giữa một bảng trong HTML, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

 1. Sử dụng thuộc tính CSS marginauto:
  • Đặt giá trị auto cho thuộc tính margin-leftmargin-right của phần tử bảng.

Ví dụ:

<div style="text-align: center;">
 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
  <!-- Nội dung của bảng -->
 </table>
</div>
 1. Sử dụng thuộc tính CSS flexbox:
  • Đặt thuộc tính display: flex; cho phần tử chứa bảng.
  • Đặt thuộc tính justify-content: center; để căn giữa ngang.

Ví dụ:

<div style="display: flex; justify-content: center;">
 <table>
  <!-- Nội dung của bảng -->
 </table>
</div>
 1. Sử dụng thuộc tính CSS table:
  • Đặt thuộc tính display: table; cho phần tử chứa bảng.
  • Đặt thuộc tính margin-left: auto;margin-right: auto; cùng với một chiều rộng cố định (width).

Ví dụ:

<div style="display: table; width: 100%;">
 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
  <!-- Nội dung của bảng -->
 </table>
</div>

Lưu ý rằng cách căn giữa một bảng có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc và yêu cầu của trang web. Bạn có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với trường hợp cụ thể của mình.

Xem thêm Truy vấn Plan Cache Commands trong MongoDB

Hướng dẫn căn giữa dọc trong HTML

Dưới đây là hướng dẫn căn giữa dọc (vertical centering) một phần tử trong HTML:

 1. Sử dụng thuộc tính line-height và height:
  • Đặt giá trị line-height bằng giá trị chiều cao (height) của phần tử.
  • Đảm bảo phần tử có thuộc tính displayinline-block, block hoặc table-cell.

Ví dụ:

<div style="height: 200px; line-height: 200px; text-align: center;">
 <!-- Nội dung cần căn giữa dọc -->
</div>
 1. Sử dụng thuộc tính flexbox:
  • Đặt thuộc tính display: flex; cho phần tử chứa nội dung.
  • Đặt thuộc tính align-items: center; để căn giữa dọc nội dung.

Ví dụ:

<div style="display: flex; align-items: center;">
 <!-- Nội dung cần căn giữa dọc -->
</div>
 1. Sử dụng thuộc tính table-cell:
  • Đặt thuộc tính display: table; cho phần tử chứa nội dung.
  • Đặt thuộc tính vertical-align: middle; cho phần tử con.

Ví dụ:

<div style="display: table; height: 200px; width: 100%;">
 <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; text-align: center;">
  <!-- Nội dung cần căn giữa dọc -->
 </div>
</div>

Lưu ý rằng cách căn giữa dọc cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc và yêu cầu của trang web. Bạn có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với trường hợp cụ thể của mình.

Xem thêm Khoảng cách trong html

Một số ví dụ

Trong HTML, có nhiều cách để can giữa một thành phần. Một trong những cách đơn giản nhất là sử dụng thuộc tính margintext-align.

 1. Sử dụng thuộc tính margin: 0 auto: Bạn có thể sử dụng thuộc tính margin: 0 auto cho phần tử cần can giữa. Điều này sẽ căn giữa phần tử theo chiều ngang.
<div style="margin: 0 auto; width: 50%;">
  <p>Content</p>
</div>
 1. Sử dụng thuộc tính display: flexjustify-content: center: Bạn có thể sử dụng thuộc tính display: flexjustify-content: center cho phần tử cha của phần tử cần can giữa. Điều này sẽ căn giữa phần tử con theo chiều ngang và chiều dọc.
<div style="display: flex; justify-content: center;">
  <p>Content</p>
</div>
 1. Sử dụng thuộc tính text-align: center: Bạn có thể sử dụng thuộc tính text-align: center cho phần tử cha của phần tử cần can giữa. Điều này sẽ căn giữa nội dung trong phần tử con theo chiều ngang
<div style="text-align:center;">
  <p>Content</p>
</div>

Có một số cách khác để can giữa một thành phần trong HTML:

 1. Sử dụng Grid Layout: Bạn có thể sử dụng thuộc tính display: gridplace-items: center để căn giữa một thành phần trong HTML.
<div style="display: grid; place-items: center;">
  <p>Content</p>
</div>
 1. Sử dụng Table Layout: Bạn có thể sử dụng thuộc tính display: table, margin: auto cho phần tử cần can giữa để căn giữa một thành phần trong HTML.
<div style="display: table;">
  <p style="margin: auto;">Content</p>
</div>
 1. Sử dụng position và transform: Bạn có thể sử dụng thuộc tính position: absolute, top: 50%, left: 50%, transform: translate(-50%, -50%) để căn giữa một thành phần trong HTML.
<div>
  <p style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);">Content</p>
  </div>

 1. Sử dụng media query: Bạn có thể sử dụng media query để tùy chỉnh căn giữa một thành phần trong HTML theo điều kiện màn hình. Ví dụ:
Copy code<style>
  @media (min-width: 768px) {
    .center {
      margin: 0 auto;
    }
  }
</style>

<div>
  <p class="center">Content</p>
</div>


Những cách trên chỉ là một số cách khác để can giữa một thành phần trong HTML, tùy vào tình huống và yêu cầu thiết kế của bạn mà chọn cách thích hợp.

Xem thêm line-height trong css

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now