Rate this post

Tạo tệp kê khai

Để tạo tệp kê khai, bạn cần viết Main-Class, sau đó là dấu hai chấm, sau đó là dấu cách, sau đó đến tên lớp rồi enter. Ví dụ:

myfile.mf

 1. Main-Class: First  

Như bạn có thể thấy, tệp mf bắt đầu bằng tên lớp không gian dấu hai chấm Main-Class. Ở đây, tên lớp là First.

Các bài viết khác:

Creating executable jar file using jar tool

Công cụ jar cung cấp nhiều công tắc, một số công tắc như sau:

 1. -c tạo tệp lưu trữ mới
 2. -v tạo ra đầu ra dài dòng. Nó hiển thị tài nguyên được bao gồm hoặc được trích xuất trên đầu ra tiêu chuẩn.
 3. -m bao gồm thông tin kê khai từ tệp mf đã cho.
 4. -f chỉ định tên tệp lưu trữ
 5. -x trích xuất các tệp từ tệp lưu trữ

Bây giờ, hãy viết mã để tạo jar thực thi bằng cách sử dụng tệp mf.

Bạn cần viết jar sau đó swiches rồi mf_file rồi jar_file rồi đến .classfile như hình dưới đây:

jar -cvmf myfile.mf myjar.jar First.class  

Nó được hiển thị trong hình ảnh dưới đây:

Bây giờ nó sẽ tạo tệp jar thực thi. Nếu bạn nhấp đúp vào nó, nó sẽ gọi phương thức chính của lớp Đầu tiên.

Chúng tôi giả định rằng bạn đã tạo bất kỳ ứng dụng dựa trên cửa sổ nào bằng AWT hoặc SWING. Nếu không, bạn có thể sử dụng mã được cung cấp bên dưới:

    First.java

Hãy xem tệp jar thực thi trông như thế nào bằng hình ảnh dưới đây:

Ví dụ đồng hồ trong swing:

Displaying graphics in swing:

java.awt.Graphics class provides many methods for graphics programming.

Commonly used methods of Graphics class:

 • public abstract void drawString(String str, int x, int y): idùng để vẽ chuỗi được chỉ định.
 • public void drawRect(int x, int y, int width, int height): vẽ một hình chữ nhật với chiều rộng và chiều cao xác định.
 • public abstract void fillRect(int x, int y, int width, int height): được sử dụng để điền vào hình chữ nhật với màu mặc định và chiều rộng và chiều cao được chỉ định.
 • public abstract void drawOval(int x, int y, int width, int height): dùng để vẽ hình bầu dục với chiều rộng và chiều cao xác định.
 • public abstract void fillOval(int x, int y, int width, int height): được sử dụng để điền vào hình bầu dục với màu mặc định và chiều rộng và chiều cao được chỉ định.
 • public abstract void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2): dùng để vẽ đường thẳng giữa các điểm (x1, y1) và (x2, y2).
 • public abstract boolean drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer): được sử dụng để vẽ hình ảnh được chỉ định.
 • public abstract void drawArc(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int arcAngle): được sử dụng để vẽ một cung tròn hoặc elip.
 • public abstract void fillArc(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int arcAngle): is used to fill a circular or elliptical arc.
 • public abstract void setColor(Color c): được sử dụng để đặt màu hiện tại của đồ họa thành màu được chỉ định.
 • public abstract void setFont(Font font): được sử dụng để đặt phông chữ hiện tại của đồ họa thành phông chữ được chỉ định.

Ví dụ sử dụng graphics trong swing:

Hiển thị image trongg swing:

For displaying image, we can use the method drawImage() of Graphics class.

Cú pháp của phương thức drawImage():

public abstract boolean drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer): được sử dụng để vẽ hình ảnh được chỉ định.

Ví dụ về hiển thị hình ảnh trong swing:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now