Rate this post

Câu lệnh if-else trong Swift chứa hai câu lệnh: câu lệnh if và câu lệnh else.

Nếu đánh giá kiểm tra là đúng, câu lệnh if được thực hiện và nếu đánh giá kiểm tra là sai, thì câu lệnh else được thực hiện.

Các bài viết khác:

Cú pháp:

Ví dụ:

Cú pháp này có nghĩa cho number = 5.

Nếu number lớn hơn 0 thì xuất ra dòng this is a positive number.

Ngược lại thì xuất dòng this is not a positive number.

Luôn luôn sau đó xuất dòng this will be executed anyways.

 

Output:

Kết quả nhận được là:

Trong chương trình trên, hằng số là số dương (5), do đó, trường hợp thử nghiệm được đánh giá là true và câu lệnh bên trong khối mã if được thực thi.

Hãy để chúng tôi thay đổi giá trị số không đổi thành âm (-5) và điều kiện kiểm tra là như nhau.

Output:

Kết quả nhận được là:

Bạn có thể thấy rằng nó thực thi câu lệnh bên trong khối mã của else.

Trong Swift, một tình huống xảy ra khi chúng ta phải kiểm tra một điều kiện if bên trong một câu lệnh if-else sau đó một thuật ngữ có tên là câu lệnh if-else lồng nhau. Nó có nghĩa là một câu lệnh if-else bên trong một câu lệnh if khác. Hay nói một cách đơn giản trước tiên, có một câu lệnh if bên ngoài và bên trong nó có một câu lệnh if – else khác và kiểu câu lệnh như vậy được gọi là câu lệnh if lồng nhau. Chúng ta có thể sử dụng một câu lệnh if hoặc else if bên trong một câu lệnh if hoặc else if khác.

Ở đây, nếu điều kiện bên ngoài 1 là đúng, thì nó sẽ kiểm tra điều kiện bên trong 2. Nếu điều kiện bên trong là đúng thì nó sẽ tiếp tục câu lệnh 1, ngược lại câu lệnh 2 sẽ tiếp tục. Tương tự như vậy ở phần bên ngoài khác sẽ thực thi.

Ghi chú: Chúng ta có thể thêm các câu lệnh else và else if vào câu lệnh if bên trong bất cứ khi nào được yêu cầu. Ngoài ra, chúng ta có thể lồng nhiều lớp câu lệnh if-else bên trong một câu lệnh if.

Sơ đồ: 

Output: 

300 is Greater

Giải thích: Trong ví dụ trên, Đầu tiên nó sẽ kiểm tra điều kiện if bên ngoài. Nếu điều kiện if bên ngoài là đúng thì nó sẽ kiểm tra câu lệnh if bên trong. Nếu câu lệnh if bên ngoài là false thì nó sẽ chuyển sang phần bên ngoài else, v.v. Ở đây bên ngoài nếu điều kiện là sai. Tiếp theo nó sẽ chuyển sang phần bên ngoài else và kiểm tra câu lệnh if bên trong tức là nếu b lớn hơn c (b> c). Ở đây nó đánh giá sai. Do đó, nó sẽ di chuyển đến phần bên trong khác và in ra câu lệnh 4.

Example 2 : 

Output : 

Number is greater than 0

Giải thích: Ở đây chúng ta đã khai báo một số biến có giá trị là 15. Sau đó, chúng ta đã sử dụng cấu trúc if-else. Nếu điều kiện if bên ngoài là true thì và chỉ khi đó nó sẽ thực hiện điều kiện if bên trong. Trong ví dụ này, điều kiện if bên ngoài là đúng do đó khối if bên trong được xử lý. Trong điều kiện if bên trong, chúng ta lại có một điều kiện kiểm tra xem số có bằng 0 hay không. Khi điều kiện bên trong là đúng, thì nó sẽ xử lý câu lệnh in 1 và nếu câu lệnh if bên trong là sai thì nó sẽ xử lý câu lệnh in 2. Trong trường hợp này, điều kiện if bên trong là sai do đó nó sẽ chuyển sang phần khác và in câu lệnh 2 và giá trị được in trên màn hình đầu ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now