Rate this post

Struct là một kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Swift, cho phép bạn định nghĩa và tạo ra các kiểu dữ liệu tùy chỉnh có chứa các thuộc tính và phương thức. Struct trong Swift được sử dụng để tạo ra các đối tượng nhỏ, đơn giản, và có tính bất biến.

Struct giúp tổ chức mã và dữ liệu một cách logic và có cấu trúc. Nó cung cấp khả năng đóng gói dữ liệu liên quan và các phương thức để làm việc với dữ liệu đó. Điều này giúp dễ dàng quản lý và tái sử dụng mã trong các ứng dụng Swift.

Xem thêm struct trong c++ là gì ?

Một số ứng dụng thực tế của Struct trong Swift bao gồm:

 1. Đại diện cho dữ liệu cụ thể: Bạn có thể sử dụng Struct để biểu diễn các đối tượng cụ thể trong ứng dụng như người dùng, sản phẩm, địa điểm, vv. Các thuộc tính trong Struct có thể đại diện cho các thông tin cần thiết của đối tượng đó như tên, tuổi, địa chỉ, vv.
 2. Xử lý dữ liệu không thay đổi: Struct trong Swift có tính bất biến mặc định, điều này có nghĩa là giá trị của một Struct không thể thay đổi sau khi được khởi tạo. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tránh thay đổi không mong muốn.
 3. Xây dựng kiến trúc dữ liệu: Struct cho phép bạn xây dựng kiến trúc dữ liệu phức tạp bằng cách tạo ra các kiểu dữ liệu tùy chỉnh có chứa các thuộc tính và phương thức. Bằng cách sắp xếp các thành phần dữ liệu và xử lý logic, bạn có thể tạo ra các kiến trúc dữ liệu phức tạp để quản lý thông tin trong ứng dụng.
 4. Tái sử dụng mã: Struct trong Swift cho phép bạn tái sử dụng mã một cách dễ dàng. Bạn có thể định nghĩa một Struct và sử dụng nó trong nhiều phần của mã ứng dụng. Điều này giúp giảm sự trùng lặp và tăng tính modular của mã.
 5. Tăng hiệu suất: Struct thường có hiệu suất tốt hơn so với Class trong Swift, đặc biệt khi làm việc với dữ liệu nhỏ và không thay đổi.

Xem thêm Struct trong GOLang

Khái niệm về Struct trong Swift

Struct trong Swift là một kiểu dữ liệu đặc biệt, cho phép bạn định nghĩa và tạo ra các kiểu dữ liệu tùy chỉnh có chứa các thuộc tính và phương thức. Đối với các đối tượng nhỏ và đơn giản, Struct thường được sử dụng thay vì Class trong Swift.

Các đặc điểm chính của Struct trong Swift bao gồm:

 1. Không thể thừa kế: Khác với Class, Struct không hỗ trợ tính năng kế thừa. Điều này có nghĩa là bạn không thể tạo ra một Struct mới bằng cách kế thừa từ một Struct khác.
 2. Giá trị được sao chép: Khi bạn tạo một thể hiện mới của một Struct, một bản sao của toàn bộ giá trị của nó sẽ được tạo ra. Điều này đảm bảo rằng mỗi thể hiện của Struct hoàn toàn độc lập và không ảnh hưởng đến nhau.
 3. Tính bất biến mặc định: Mặc định, các thuộc tính trong Struct là bất biến, có nghĩa là bạn không thể thay đổi giá trị của chúng sau khi đã được khởi tạo. Điều này giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và an toàn trong quá trình xử lý.
 4. Xử lý giá trị: Struct trong Swift là kiểu dữ liệu giá trị, có nghĩa là khi bạn truyền một Struct cho một hàm hoặc gán nó cho một biến, một bản sao của Struct sẽ được tạo ra và làm việc trên bản sao đó. Điều này đảm bảo không có sự thay đổi xảy ra trực tiếp trên Struct gốc.
 5. Cú pháp khai báo: Để khai báo một Struct trong Swift, bạn sử dụng từ khóa “struct” và định nghĩa tên cho Struct đó, sau đó xác định các thuộc tính và phương thức bên trong ngoặc nhọn.

Struct trong Swift cung cấp một cách tiện lợi để tổ chức và quản lý dữ liệu, đồng thời tăng tính bảo mật và hiệu suất.

Xem thêm Swift là gì?

Khởi tạo và sử dụng Struct

Để khởi tạo và sử dụng một Struct trong Swift, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

 1. Khai báo Struct: Sử dụng từ khóa “struct” và đặt tên cho Struct của bạn. Trong khối ngoặc nhọn, bạn có thể định nghĩa các thuộc tính và phương thức của Struct.

Ví dụ:

struct Person {
  var name: String
  var age: Int

  func greet() {
    print("Hello, my name is \(name) and I am \(age) years old.")
  }
}
 1. Khởi tạo thể hiện của Struct: Để tạo một thể hiện của Struct, bạn có thể sử dụng cú pháp tương tự như khi khởi tạo một đối tượng. Gán các giá trị cho các thuộc tính của Struct bằng cách sử dụng các toán tử gán.

Ví dụ:

let person1 = Person(name: "John", age: 30)
var person2 = Person(name: "Jane", age: 25)
 1. Truy cập thuộc tính và phương thức của Struct: Bạn có thể truy cập vào các thuộc tính và phương thức của Struct bằng cách sử dụng dấu chấm “.” và tên thuộc tính/phương thức.

Ví dụ:

print(person1.name) // Output: John
person2.age = 26
person2.greet() // Output: Hello, my name is Jane and I am 26 years old.

Lưu ý rằng khi bạn tạo một thể hiện của Struct, một bản sao hoàn toàn của Struct sẽ được tạo ra, và các thay đổi trên thể hiện này không ảnh hưởng đến các thể hiện khác.

Sử dụng Struct trong Swift giúp bạn tổ chức dữ liệu một cách rõ ràng và linh hoạt, đồng thời cung cấp các phương thức để thực hiện các hoạt động liên quan đến dữ liệu đó.

Xem thêm Chuỗi tùy chọn Swift

Tính năng của Struct

Struct trong Swift có một số tính năng quan trọng sau:

 1. Đóng gói dữ liệu: Struct cho phép bạn đóng gói các thuộc tính và phương thức liên quan lại thành một đơn vị duy nhất. Điều này giúp tổ chức và quản lý dữ liệu một cách rõ ràng và có tổ chức.
 2. Tính bất biến (Immutable): Mặc định, các thuộc tính trong Struct là bất biến, có nghĩa là bạn không thể thay đổi giá trị của chúng sau khi đã được khởi tạo. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và an toàn trong quá trình xử lý.
 3. Sao chép giá trị: Khi bạn gán một thể hiện Struct cho một biến khác hoặc truyền nó vào một hàm, một bản sao của giá trị Struct sẽ được tạo ra. Điều này đảm bảo rằng các thể hiện Struct hoàn toàn độc lập và không ảnh hưởng đến nhau.
 4. Tự động khởi tạo: Swift tự động tạo một hàm khởi tạo miễn phí cho bạn khi bạn khai báo một Struct. Hàm khởi tạo này sẽ tự động khởi tạo các thuộc tính của Struct với giá trị mặc định.
 5. Hỗ trợ giao thức (Protocol): Struct có thể tuân thủ các giao thức (Protocol) trong Swift. Điều này cho phép bạn xác định các yêu cầu và chức năng chung mà một loạt các Struct có thể tuân thủ.
 6. Tính nhất quán và an toàn: Do tính bất biến và hạn chế các thay đổi trực tiếp, việc sử dụng Struct giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn trong mã của bạn. Struct là một công cụ mạnh mẽ để tránh lỗi logic và tạo ra mã dễ bảo trì.

Các tính năng này khiến Struct trở thành một phần quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Swift và được sử dụng rộng rãi trong việc tổ chức dữ liệu và xây dựng các thành phần của ứng dụng.

Ưu điểm của việc sử dụng Struct

Việc sử dụng Struct trong Swift có nhiều ưu điểm sau:

 1. Tính bất biến (Immutable): Các thuộc tính trong Struct mặc định là bất biến, tức là không thể thay đổi giá trị của chúng sau khi đã được khởi tạo. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tránh những thay đổi không mong muốn.
 2. Sao chép giá trị (Value Type): Struct trong Swift là kiểu giá trị (value type), điều này đồng nghĩa với việc khi gán một Struct cho một biến mới hoặc truyền nó vào một hàm, một bản sao của giá trị Struct sẽ được tạo ra. Điều này giúp đảm bảo các thể hiện Struct là độc lập và không ảnh hưởng lẫn nhau, giúp tránh những xung đột và vấn đề liên quan đến tham chiếu.
 3. Tự động khởi tạo: Swift tự động tạo một hàm khởi tạo miễn phí cho Struct khi bạn khai báo nó. Hàm khởi tạo này sẽ tự động khởi tạo các thuộc tính của Struct với giá trị mặc định. Điều này giúp giảm bớt công việc lập trình và tạo ra mã ngắn gọn hơn.
 4. Tính nhất quán và an toàn: Do tính bất biến và hạn chế các thay đổi trực tiếp, việc sử dụng Struct giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn trong mã của bạn. Điều này giúp tránh những lỗi logic phổ biến như xung đột dữ liệu và dư thừa thông tin.
 5. Truyền dữ liệu dễ dàng: Struct có thể được truyền dữ liệu giữa các phần của ứng dụng dễ dàng thông qua việc truyền tham số hoặc gán giá trị. Điều này làm cho việc truyền dữ liệu giữa các thành phần trở nên đơn giản và rõ ràng.
 6. Hỗ trợ giao thức (Protocol): Struct có thể tuân thủ các giao thức (Protocol) trong Swift, cho phép bạn định nghĩa các yêu cầu và chức năng chung mà một nhóm các Struct có thể tuân thủ. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và tái sử dụng mã.

Xem thêm Swift Enumerations/ Swift Enum

Ví dụ minh họa về sử dụng Struct

Dưới đây là một ví dụ minh họa về việc sử dụng Struct trong Swift để đại diện cho một đối tượng hình chữ nhật:

struct Rectangle {
  var width: Double
  var height: Double
  
  func calculateArea() -> Double {
    return width * height
  }
  
  mutating func scaleBy(factor: Double) {
    width *= factor
    height *= factor
  }
}

// Tạo một thể hiện của Struct Rectangle
var rect = Rectangle(width: 5.0, height: 3.0)

// Truy cập thuộc tính và phương thức của Struct
print("Width: \(rect.width)")
print("Height: \(rect.height)")
print("Area: \(rect.calculateArea())")

// Thay đổi giá trị của thuộc tính bằng phương thức mutating
rect.scaleBy(factor: 2.0)
print("Width after scaling: \(rect.width)")
print("Height after scaling: \(rect.height)")

Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa một Struct có tên là “Rectangle” đại diện cho một hình chữ nhật. Struct này có hai thuộc tính là “width” và “height” để lưu giữ kích thước của hình chữ nhật, và hai phương thức là “calculateArea()” để tính diện tích và “scaleBy()” để thay đổi kích thước của hình chữ nhật.

Chúng ta tạo một thể hiện của Struct “Rectangle” với chiều rộng là 5.0 và chiều cao là 3.0. Sau đó, chúng ta truy cập và in ra giá trị của các thuộc tính và sử dụng phương thức “calculateArea()” để tính diện tích của hình chữ nhật.

Sau đó, chúng ta sử dụng phương thức “scaleBy()” để thay đổi kích thước của hình chữ nhật bằng cách nhân các thuộc tính “width” và “height” với một hệ số. Cuối cùng, chúng ta in ra giá trị mới của các thuộc tính sau khi thay đổi.

Với việc sử dụng Struct, chúng ta có thể dễ dàng quản lý thông tin và thực hiện các thao tác trên các đối tượng hình chữ nhật một cách thuận tiện và tổ chức.

Sự khác biệt giữa Struct và Class

Dưới đây là những khác biệt chính giữa Struct và Class trong Swift:

 1. Tính chất value type và reference type: Struct là kiểu giá trị (value type), trong khi Class là kiểu tham chiếu (reference type). Khi một Struct được gán cho một biến mới hoặc truyền vào một hàm, một bản sao của giá trị Struct sẽ được tạo ra. Trong khi đó, khi một Class được gán cho một biến mới hoặc truyền vào một hàm, chỉ tham chiếu tới đối tượng Class gốc sẽ được tạo ra. Điều này ảnh hưởng đến cách thao tác và quản lý bộ nhớ của các kiểu này.
 2. Khả năng kế thừa: Class hỗ trợ kế thừa, cho phép một Class con có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một Class cha. Điều này giúp tái sử dụng mã và xây dựng các cấu trúc phân cấp. Trong khi đó, Struct không hỗ trợ kế thừa.
 3. Tính bất biến (Immutable): Mặc định, các thuộc tính của Struct được xem là bất biến (immutable). Khi một thể hiện Struct đã được tạo, các thuộc tính không thể thay đổi giá trị của chúng. Trong Class, các thuộc tính có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.
 4. Tính nhất quán và an toàn: Do tính bất biến của Struct và tính chất tham chiếu của Class, việc sử dụng Struct giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn trong mã. Struct không thể thay đổi từ bên ngoài nên dễ dàng theo dõi và dự đoán hành vi của nó. Class có tính chất tham chiếu, có thể thay đổi từ nhiều nơi trong mã, đòi hỏi sự cẩn trọng hơn trong việc quản lý và theo dõi trạng thái.
 5. Tham chiếu và sao chép: Khi một Class được gán cho một biến khác, tham chiếu đến đối tượng gốc sẽ được tạo ra, không tạo ra một bản sao mới. Điều này có thể dẫn đến việc thay đổi đồng thời giữa các biến tham chiếu cùng một đối tượng. Trong khi đó, khi một Struct được gán cho một biến khác, một bản sao độc lập của giá trị Struct sẽ được tạo ra, vì vậy các biến không liên quan không ảnh hưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now