Rate this post

Từ điển là một tập hợp dùng để lưu trữ dữ liệu dưới dạng các cặp key – value mà không có sự xếp thứ tự cụ thể. Mỗi giá trị (value) được liên kết với một khóa (key) duy nhất và bạn có thể truy cập giá trị này thông qua khóa tương ứng. Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét ví dụ sau về việc tìm kiếm thông tin thủ đô của các quốc gia trên thế giới.

var dictionaryName: [KeyType: ValueType] = [:]

Cách khai báo một Từ Điển (Dictionary)

Khai báo một từ điển trống:

var someDict = [KeyType : ValueType]() 

Ví dụ:

var someDict = [Int : String]()

Khai báo một từ điển với các cặp khóa và giá trị được xác định trước:

var someDict = [1:"Một", 2:"Hai", 3:"Ba"]

Khai báo một từ điển bằng cách sử dụng hai mảng:

var cities = ["Hà Nội", "TP.HCM", "Đà Nẵng"]
var populations = [8000000, 9000000, 1500000]
let cityPopulations = Dictionary(uniqueKeysWithValues: zip(cities, populations))

Cách truy cập các phần tử trong Từ Điển

 1. Truy cập trực tiếp thông qua khóa:
let someDic = ["a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5]
print(someDic["a"])
print(someDic["d"])

Sử dụng vòng lặp để truy cập tất cả các phần tử:

let someDic = ["a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5]
for (key, value) in someDic {
  print("Khóa:\(key) Giá trị:\(value)")
}

 1. Cách chỉnh sửa các phần tử trong Từ Điển:

Thêm phần tử mới:

var someDictionary = ["Việt Nam":"Hà Nội", "Trung Quốc":"Bắc Kinh"]
someDictionary["Nhật Bản"] = "Tokyo"
print(someDictionary)

Cập nhật giá trị của khóa đã tồn tại:

var someDictionary = ["Việt Nam":"Hà Nội", "Trung Quốc":"Bắc Kinh"]
someDictionary["Việt Nam"] = "HÀ NỘI"
print(someDictionary)
 1. Các thuộc tính và phương thức trong Từ Điển:
 • isEmpty: Xác định xem từ điển có chứa giá trị nào hay không.
 • first: Truy cập phần tử đầu tiên của từ điển. Lưu ý rằng từ điển không có thứ tự cụ thể, nên phần tử đầu tiên không nhất thiết là phần tử được thêm vào đầu tiên.
 • count: Trả về tổng số phần tử (cặp khóa – giá trị) trong từ điển.
 • keys: Trả về mảng chứa tất cả các khóa trong từ điển.
 • removeValue(forKey:): Xóa phần tử khỏi từ điển dựa trên khóa.
 • filter: Trả về một từ điển mới sau khi được lọc theo một điều kiện nào đó.

Tóm lại, từ điển là một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ trong lập trình cho phép bạn lưu trữ và quản lý thông tin dưới dạng các cặp khóa – giá trị.

Ví dụ minh họa

Dưới đây là một ví dụ minh họa về việc sử dụng Dictionary trong Swift:

// Khởi tạo một Dictionary để lưu trữ thông tin sinh viên
var studentInfo = [String: Any]() // Dictionary với key là String, value có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào

// Thêm thông tin sinh viên vào Dictionary
studentInfo["name"] = "John Doe"
studentInfo["age"] = 20
studentInfo["major"] = "Computer Science"

// Truy xuất thông tin sinh viên từ Dictionary
if let name = studentInfo["name"] as? String {
  print("Tên sinh viên: \(name)")
}

if let age = studentInfo["age"] as? Int {
  print("Tuổi: \(age)")
}

if let major = studentInfo["major"] as? String {
  print("Ngành học: \(major)")
}

// Sửa đổi thông tin sinh viên trong Dictionary
studentInfo["age"] = 21

// Xóa thông tin sinh viên từ Dictionary
studentInfo.removeValue(forKey: "major")

// Lặp qua các phần tử trong Dictionary
for (key, value) in studentInfo {
  print("\(key): \(value)")
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một Dictionary studentInfo để lưu trữ thông tin của một sinh viên. Chúng ta thêm các cặp key-value vào Dictionary bằng cách sử dụng cú pháp dictionary[key] = value. Sau đó, chúng ta truy xuất và in ra các giá trị từ Dictionary. Chúng ta cũng có thể sửa đổi và xóa giá trị trong Dictionary bằng cách gán giá trị mới hoặc sử dụng phương thức removeValue(forKey:). Cuối cùng, chúng ta sử dụng vòng lặp for-in để lặp qua các phần tử trong Dictionary và in ra các cặp key-value.

Với ví dụ trên, bạn có thể thấy cách sử dụng Dictionary trong Swift để lưu trữ và quản lý thông tin theo cặp key-value.

Xem thêm array_key_exists trong PHP là gì ?

Lưu ý khi sử dụng Dictionary trong Swift

Khi sử dụng Dictionary trong Swift, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên lưu ý:

 1. Kiểm tra sự tồn tại của key trước khi truy xuất: Trước khi truy xuất giá trị từ Dictionary, hãy kiểm tra xem key có tồn tại trong Dictionary hay không để tránh lỗi. Bạn có thể sử dụng if let hoặc guard let để kiểm tra sự tồn tại của key trước khi sử dụng.
 2. Đảm bảo tính duy nhất của key: Mỗi key trong Dictionary là duy nhất. Nếu bạn thêm một key mới với giá trị tương tự một key đã tồn tại, giá trị mới sẽ ghi đè lên giá trị cũ. Đảm bảo rằng bạn không thêm các cặp key-value trùng lặp để tránh mất dữ liệu không mong muốn.
 3. Xử lý giá trị optional: Khi truy xuất giá trị từ Dictionary, giá trị trả về có thể là optional nếu key không tồn tại trong Dictionary. Vì vậy, bạn cần xử lý giá trị optional bằng cách sử dụng các kiểu unwrap như if let, guard let hoặc optional chaining.
 4. Sử dụng kiểu dữ liệu thích hợp cho key và value: Swift cho phép bạn sử dụng bất kỳ kiểu dữ liệu nào cho key và value trong Dictionary. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng kiểu dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng. Sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể và rõ ràng giúp bạn đảm bảo tính chính xác và dễ đọc trong mã của mình.
 5. Hiệu năng: Khi làm việc với Dictionary lớn, đặc biệt là trong các trường hợp yêu cầu hiệu năng cao, hãy cân nhắc về hiệu suất. Một số thao tác như tìm kiếm và xóa phần tử có thể có độ phức tạp là O(n) trong trường hợp xấu nhất. Hãy cân nhắc sử dụng các thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp để tối ưu hiệu suất của ứng dụng.

Bằng cách lưu ý các lưu ý trên, bạn có thể sử dụng Dictionary trong Swift một cách hiệu quả và đảm bảo tính chính xác và tin cậy của dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now