Rate this post

Nói chung, một File PHP chứa các thẻ HTML và một số Code script PHP. Rất dễ dàng để tạo một ví dụ PHP đơn giản. Để làm như vậy, hãy tạo một File và viết các thẻ HTML + Code PHP và lưu File này với phần mở rộng .php.

Các bài viết liên quan:

Lưu ý: Các câu lệnh PHP sẽ có kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).

Tất cả Code PHP đều nằm giữa thẻ php. Nó bắt đầu bằng <? Php và kết thúc bằng?>. Cú pháp của thẻ PHP được đưa ra dưới đây:

<? php
// Code của bạn ở đây
?>

Hãy xem một ví dụ PHP đơn giản trong đó chúng ta đang viết một số văn bản bằng lệnh PHP echo.

File: first.php

<!DOCTYPE> 
<html> 
<body> 
<?php 
echo "<h2>Hello PHP</h2>"; 
?> 
</body> 
</html> 

Cách chạy các chương trình PHP trong XAMPP

Cách chạy các chương trình PHP trong XAMPP PHP là một ngôn ngữ lập trình phụ trợ phổ biến. Các chương trình PHP có thể được viết trên bất kỳ trình soạn thảo nào, chẳng hạn như – NoFilead, NoFilead ++, Dreamweaver, v.v. Các chương trình này lưu với phần mở rộng .php, tức là filename.php bên trong thư mục htdocs.

Ví dụ – p1.php.

Vì tôi đang sử dụng window và Codey chủ XAMPP của tôi được cài đặt trong ổ D. Vì vậy, đường dẫn cho thư mục htdocs sẽ là “D: \ xampp \ htdocs”.

Chương trình PHP chạy trên trình duyệt web như – Chrome, Internet Explorer, Firefox, v.v. Dưới đây là một số bước để chạy các chương trình PHP.

Bước 1: Tạo một chương trình PHP đơn giản như hello world.

<?php   
  echo "Hello World!"; 
?> 

Bước 2: Lưu File với tên hello.php vào thư mục htdocs, nằm bên trong thư mục xampp.

Lưu ý: Chương trình PHP phải được lưu trong thư mục htdocs, nằm bên trong thư mục xampp, nơi bạn đã cài đặt XAMPP. Nếu không, nó sẽ tạo ra lỗi – Không tìm thấy đối tượng.

Bước 3: Chạy Codey chủ XAMPP và khởi động Apache và MySQL.

Bước 4: Bây giờ, mở trình duyệt web và nhập localhost http: //localhost/hello.php trên cửa sổ trình duyệt của bạn.

Bước 5: Kết quả của chương trình hello.php ở trên sẽ được hiển thị như ảnh chụp Coden hình bên dưới:

Hầu hết thời gian, các chương trình PHP chạy như một mô-đun Code. Tuy nhiên, PHP cũng có thể chạy trên CLI (Giao diện dòng lệnh).

Phân biệt chữ hoa chữ thường trong PHP

Trong PHP, từ khóa (ví dụ: echo, if, else, while), các hàm, các hàm do người dùng định nghĩa, các lớp không phân biệt chữ hoa chữ thường. Tuy nhiên, tất cả các tên biến đều phân biệt chữ hoa chữ thường.

Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy rằng cả ba câu lệnh echo đều như nhau và hợp lệ:

<!DOCTYPE> 
<html> 
  <body> 
    <?php 
      echo "Hello world PHP </br>"; 
      ECHO "Hello world PHP </br>"; 
      EcHo "Hello world PHP </br>"; 
    ?> 
  </body> 
</html> 

Hãy xem ví dụ dưới đây rằng các tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường. Bạn có thể xem ví dụ bên dưới rằng chỉ câu lệnh thứ hai sẽ hiển thị giá trị của biến $ color. Bởi vì nó coi $ color, $ ColoR và $ COLOR là ba biến khác nhau:

<html> 
  <body> 
    <?php 
      $color = "black"; 
      echo "My car is ". $ColoR ."</br>"; 
      echo "My dog is ". $color ."</br>"; 
      echo "My Phone is ". $COLOR ."</br>"; 
    ?> 
  </body> 
</html> 

Đầu ra:

Lưu ý: Biến không xác định: ColoR trong D: \ xampp \ htdocs \ program \ p2.php trên dòng 8

Chỉ có biến $ color đã in giá trị của nó và các biến khác $ ColoR và $ COLOR được khai báo là biến không xác định. Đã xảy ra lỗi ở dòng 5 và dòng 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now