Rate this post

Toán tử hay operator Python nói chung là các phép toán được sử dụng thao tác trên các giá trị và biến. Đây là những ký hiệu tiêu chuẩn được sử dụng cho mục đích của các hoạt động logic và số học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các loại toán tử Python khác nhau.

 • OPERTORS: Là những ký hiệu đặc biệt. Ví dụ: + , * , /, v.v.
 • OPERAND: Đó là giá trị mà toán tử được áp dụng.

Các bài viết liên quan:

Toán tử số học

Các toán tử số học là phép toán được sử dụng cho phép như cộng, trừ, nhân và chia.

Trong Python 3.x, kết quả của phép chia là một dấu phẩy động trong khi ở Python 2.x, phép chia 2 số nguyên là một số nguyên và để có được kết quả số nguyên trong Python 3.x, số sàn (// số nguyên) được sử dụng.

 • + Phép cộng: cộng hai toán hạng x + y
 • – Phép trừ: trừ hai toán hạng x – y
 • * Phép nhân: nhân hai toán hạng x * y
 • / Phép chia (float): chia toán hạng thứ nhất cho x / y thứ hai
 • // Phép chia (tầng): chia toán hạng thứ nhất cho x // y thứ hai
 • % Modulus: trả về phần dư khi toán hạng đầu tiên được chia cho x % y thứ hai
 • ** power: Trả về x được nâng lên thành lỹ thừa x ** y

Độ ưu tiên toán tử:

 • P – Dấu ngoặc đơn
 • E – Luỹ thừa
 • M – Phép nhân (Phép nhân và phép chia có cùng độ ưu tiên)
 • D – Bộ phận
 • A – Phép cộng (Phép cộng và phép trừ có cùng mức độ ưu tiên)
 • S – Phép trừ

Toán tử mô đun giúp chúng ta trích xuất/các chữ số cuối cùng của một số. Ví dụ:

 • x % 10 -> mang lại chữ số cuối cùng
 • x % 100 -> mang lại hai chữ số cuối

Ví dụ: Toán tử số học trong Python

# Ví dụ về Toán tử số học

# khởi tạo biến a và b
a = 9
b = 4

# công 2 số a và b
add = a + b

# trừ 2 số a và b
sub = a - b

# nhân 2 số a và b
mul = a * b

# chia 2 số a và b
div1 = a / b

# chia phân lớp a và b
div2 = a // b

# phép chia lấy dư a và b
mod = a % b

# lũy thừa a và b
p = a ** b

# in ra màn hình kết quả
print(add)
print(sub)
print(mul)
print(div1)
print(div2)
print(mod)
print(p)

Lưu ý: Tham khảo Sự khác biệt giữa / và // để biết một số thông tin thú vị về hai toán tử này.

Toán tử so sánh

So sánh các toán tử quan hệ so sánh các giá trị. Nó trả về Đúng hoặc Sai tùy theo điều kiện.

Toán tử bao gồm:

 • > Lớn hơn: Đúng nếu toán hạng bên trái lớn hơn toán hạng bên phải x > y
 • < Nhỏ hơn: Đúng nếu toán hạng bên trái nhỏ hơn toán hạng bên phải x < y
 • == Bằng: Đúng nếu cả hai toán hạng bằng nhau x == y
 • != Không bằng – Đúng nếu toán hạng không bằng x != y
 • >= Lớn hơn hoặc bằng True nếu toán hạng bên trái lớn hơn hoặc bằng toán hạng bên phải x >= y
 • <= Nhỏ hơn hoặc bằng True nếu toán hạng bên trái nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng bên phải x <= y
 • is x giống như y. X is y
 • Is not x không giống như y. X is not y

= là toán tử gán và == toán tử so sánh.

Ví dụ: Toán tử so sánh trong Python

# khai báo a và b
a = 13
b = 33

# so sánh lớn hơn a > b
print(a > b)

# so sánh nhỏ hơn a < b
print(a < b)

# so sánh nhỏ hơn a == b
print(a == b)

# so sánh nhỏ hơn a != b
print(a != b)

# so sánh nhỏ hơn a >= b
print(a >= b)

# so sánh nhỏ hơn a <= b
print(a <= b)

Toán tử gán

Toán tử gán được sử dụng để gán giá trị cho các biến.

 • = Gán giá trị vế phải của biểu thức cho toán hạng vế trái x = y + z
 • += Cộng AND: Cộng toán hạng bên phải với toán hạng bên trái rồi gán cho toán hạng bên trái a+=b <=> a=a+b
 • -= Trừ AND: Trừ toán hạng bên phải từ toán hạng bên trái rồi gán cho toán hạng bên trái a-=b <=>a=a-b
 • *= Nhân AND: Nhân toán hạng bên phải với toán hạng bên trái rồi gán cho toán hạng bên trái a*=b <=> a=a*b
 • /= Chia AND: Chia toán hạng bên trái cho toán hạng bên phải rồi gán cho toán hạng bên trái a/=b <=>a=a/b
 • %= Mô đun AND: Lấy mô đun bằng cách sử dụng toán hạng bên trái và bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái a%=b <=>a=a%b
 • //= Chia(sàn) AND: Chia toán hạng bên trái cho toán hạng bên phải rồi gán giá trị (sàn) cho toán hạng bên trái a//=b <=>a=a//b
 • **= Số mũ AND: Tính toán giá trị số mũ (tăng lũy thừa) bằng toán hạng và gán giá trị cho toán hạng bên trái a**=b <=>a=a**b
 • &= Thực hiện Bitwise AND trên toán hạng và gán giá trị cho toán hạng bên trái a&=b <=>a=a&b
 • |= Thực hiện Bitwise OR trên toán hạng và gán giá trị cho toán hạng bên trái a|=b <=>a=a|b
 • ^= Thực hiện Bitwise xOR trên toán hạng và gán giá trị cho toán hạng bên trái a^=b <=>a=a^b
 • >>= Thực hiện dịch chuyển phải Bitwise trên toán hạng và gán giá trị cho toán hạng bên trái a>>=b <=>a=a>>b
 • <<= Thực hiện dịch chuyển trái Bitwise trên toán hạng và gán giá trị cho toán hạng trái a <<= b <=>a= a << b

Ví dụ: Toán tử gán trong Python

# khai báo biến a
a = 10

# gán giá trị a cho b
b = a
print(b)

# Cộng và gán giá trị
b += a
print(b)

# trừ và gán giá trị
b -= a
print(b)

# nhân và gán giá trị
b *= a
print(b)

# bitwise và gán giá trị
b <<= a
print(b)

Toán tử nhận dạng

is và is not are Cả hai toán tử nhận dạng đều được sử dụng để kiểm tra xem hai giá trị có nằm trên cùng một phần của bộ nhớ hay không. Hai biến bằng nhau không có nghĩa là chúng giống hệt nhau.

 • is là True nếu các toán hạng giống hệt nhau
 • is not đúng nếu toán hạng không giống nhau

Ví dụ: Toán tử nhận dạng

#khái báo biến a,b,c
a = 10
b = 20
c = a
#sử dụng toán tử nhận dạng
print(a is not b)
print(a is c)

Toán tử thành viên

in và not in là các toán tử thành viên; được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị hoặc biến có nằm trong một chuỗi hay không.

 • in True nếu giá trị được tìm thấy trong chuỗi
 • not in không đúng nếu giá trị không được tìm thấy trong chuỗi

Ví dụ: Toán tử thành viên

#khai báo biến x và y
x = 24
y = 20
list = [10, 20, 30, 40, 50]
#sử dụng toán tử not in
if (x not in list):
	print("x NOT trong list")
else:
	print("x trong list")
#sử dụng toán tử in
if (y in list):
	print("y nằm trong list")
else:
	print("y không nằm trong list")

Quyền ưu tiên và tính liên kết của các toán tử

Độ ưu tiên và tính liên kết của toán tử: Độ ưu tiên và tính liên kết của toán tử xác định mức độ ưu tiên của toán tử.

Ưu tiên operator

Điều này được sử dụng trong một biểu thức có nhiều toán tử với mức độ ưu tiên khác nhau để xác định thao tác nào sẽ thực hiện trước.

Ví dụ: Ưu tiên toán tử

# thứ tự của toán tử + và *
expr = 10 + 20 * 30
print(expr)

# thứ tự toán tử 'or' và 'and'
name = "Alex"
age = 0
#sử dụng độ ưu tiên toán tử
if name == "Alex" or name == "John" and age >= 2:
	print("Hello! Welcome.")
else:
	print("Good Bye!!")

Thứ tự operator

Nếu một biểu thức chứa hai hoặc nhiều toán tử có cùng mức độ ưu tiên thì Toán tử kết hợp được sử dụng để xác định. Nó có thể là từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

#thứ tự trái sang phải
print(100 / 10 * 10)

# thứ tự trái sang phải
print(5 - 2 + 3)

# thứ tự trái sang phải, ưu tiên dấu ngoặc
print(5 - (2 + 3))
#trái sang phải
print(2 ** 3 ** 2)

Toán tử Ternary

Toán tử bậc ba còn được gọi là biểu thức điều kiện là toán tử đánh giá điều gì đó dựa trên điều kiện là đúng hay sai. Nó đã được thêm vào Python trong phiên bản 2.5.

Nó chỉ đơn giản cho phép kiểm tra một điều kiện trong một dòng thay thế cho if-else nhiều dòng làm cho mã nhỏ gọn.

Cú pháp:

[on_true] if [expression] else [on_false] 

Phương pháp đơn giản để sử dụng toán tử ternary:

a, b = 10, 20

# Copy giá trị của a nếu a<b và ngược lại là b
min = a if a < b else b
print(min)

Phương pháp trực tiếp bằng cách sử dụng bộ dữ liệu, Từ điển và lambda

a, b = 10, 20
#nếu a<b là true thì trả ra (a,b)[1], ngược lại (a,b)[0] 
print( (b, a) [a < b] )

#nếu a<b true thì kết quả là a
#nếu a<b false thì kết quả là b
print({True: a, False: b} [a < b])
#nếu a<b true trả về a
#ngược lại trả về b
print((lambda: b, lambda: a)[a < b]())

Toán tử bậc ba có thể được viết dưới dạng if-else lồng nhau:

# định nghĩa biến
a, b = 10, 20
print (" a và b bằng nhau" if a == b else "a lớn hơn b"
		if a > b else "b lớn hon a")

Cách tiếp cận trên có thể được viết là:

a, b = 10, 20
#nếu a!=b
if a != b:
 #nếu a>b
	if a > b:
		print("a lớn hơn b")
	else:
		print("b lớn hơn a")
else:
	print("cả a và b bằng nhau")

Để sử dụng hàm in trong toán tử bậc ba, hãy làm như sau:

Ví dụ: Tìm số Lớn hơn trong số 2 bằng cách sử dụng toán tử bậc ba trong python3

a=5

b=7

a=5
b=7
print(a,"lớn hơn") if (a>b) else print(b,"lớn hơn")

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now