Rate this post

Các bài viết liên quan

HTML (Hypertext Markup Language) có rất nhiều thẻ (tag) khác nhau để tạo ra các thành phần và cấu trúc trang web. Một số thẻ phổ biến bao gồm:

 • <html>: thẻ gốc của một trang web HTML
 • <head>: thẻ chứa thông tin về trang web, chẳng hạn như tiêu đề, mô tả và tập tin CSS
 • <body>: thẻ chứa nội dung của trang web
 • <h1><h6>: thẻ tiêu đề, từ h1 đến h6 tương ứng với cấp độ tiêu đề khác nhau
 • <p>: thẻ đoạn văn bản
 • <a>: thẻ liên kết
 • <img>: thẻ hình ảnh
 • <div>: thẻ phân đoạn tổ chức
 • <ul>: thẻ danh sách không thứ tự
 • <ol>: thẻ danh sách có thứ tự
 • <li>: thẻ mục trong danh sách
 • <table>: thẻ bảng
 • <form>: thẻ mẫu để nhập dữ liệu từ người dùng
 • <input>: thẻ nhập dữ liệu
 • <label>: thẻ nhãn
 • <select>: thẻ danh sách lựa chọn
 • <option>: thẻ lựa chọn trong danh sách
 • <textarea>: thẻ vùng nhập văn bản
 • <button>: thẻ nút
 • <header>: thẻ chứa phần đầu trang, chẳng hạn như logo, tiêu đề và menu
 • <nav>: thẻ chứa các liên kết điều hướng
 • <main>: thẻ chứa nội dung chính của trang
 • <article>: thẻ chứa một đoạn nội dung độc lập
 • <section>: thẻ chứa một phần của trang
 • <aside>: thẻ chứa nội dung bên cạnh chính
 • <footer>: thẻ chứa phần cuối trang, chẳng hạn như thông tin liên hệ và bản quyền
 • <style>: thẻ chứa tập tin CSS
 • <script>: thẻ chứa tập tin JavaScript
 • <meta>: thẻ chứa thông tin về trang web, chẳng hạn như mô tả, từ khóa và tùy chỉnh cho trình duyệt
 • <link>: thẻ liên kết tới tập tin CSS hoặc JavaScript
 • <br>: thẻ xuống dòng
 • <hr>: thẻ chia dòng
 • <span>: thẻ định dạng nhỏ
 • <strong>: thẻ in đậm
 • <em>: thẻ nghiêng

Cần lưu ý rằng có rất nhiều thẻ khác có sẵn trong HTML, và có thể tạo ra các thẻ mới bằng cách sử dụng thẻ <div> hoặc <span> và đặt thuộc tính class hoặc id cho chúng.

Một số ví dụ về các thẻ trong html

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng các thẻ HTML để tạo ra các thành phần trang web:

 • Tạo một tiêu đề cấp 1:
<h1>Tiêu đề cấp 1</h1>
 • Tạo một đoạn văn bản:
<p>Đây là một đoạn văn bản.</p>
 • Tạo một liên kết:
<a href="https://www.example.com">Liên kết đến example.com</a>
 • Tạo một hình ảnh:
<img src="image.jpg" alt="Mô tả hình ảnh">
 • Tạo một danh sách không thứ tự:
<ul>
 <li>Mục 1</li>
 <li>Mục 2</li>
 <li>Mục 3</li>
</ul>
 • Tạo một bảng:
<table>
 <tr>
  <th>Tiêu đề cột 1</th>
  <th>Tiêu đề cột 2</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Dữ liệu hàng 1 cột 1</td>
  <td>Dữ liệu hàng 1 cột 2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Dữ liệu hàng 2 cột 1</td>
  <td>Dữ liệu hàng 2 cột 2</td>
 </tr>
</table>
 • Tạo một mẫu để nhập dữ liệu từ người dùng:
<form>
 <label for="name">Tên:</label>
 <input type="text" id="name" name="name"><br>
 <label for="email">Email:</label>
 <input type="email" id="email" name="email"><br>
 <input type="submit" value="value"/>
</form>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now