Rate this post

Tìm hiểu về tất cả các hàm math có sẵn trong Python và cách bạn có thể sử dụng chúng trong chương trình của mình.

Các bài viết liên quan:

Mô-đun math trong Python là gì?

Mô-đun math là một mô-đun tiêu chuẩn trong Python và luôn có sẵn. Để sử dụng các hàm math trong mô-đun này, bạn phải nhập mô-đun bằng cách nhập toán.

Nó cấp quyền truy cập vào các function thư viện C bên dưới. Ví dụ,

import math
math.sqrt(4)

Mô-đun này không hỗ trợ các kiểu dữ liệu phức tạp. Mô-đun cmath là đối tác phức tạp.

Hàm trong Python Math

Dưới đây là danh sách tất cả các function và thuộc tính được xác định trong mô-đun math với lời giải thích ngắn gọn về function của chúng.

 • ceil(x) Trả về số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng x.
 • copysign(x, y) Trả về x với dấu của y
 • fabs(x) Trả về giá trị tuyệt đối của x
 • factorial(x) Trả về giai thừa của x
 • floor(x) Trả về số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x
 • fmod(x, y) Trả về số dư khi chia x cho y
 • frexp(x) Trả về phần định trị và số mũ của x dưới dạng cặp (m, e)
 • fsum(iterable) Trả về một tổng giá trị dấu phẩy động chính xác trong iterable
 • isfinite(x) Trả về True nếu x không phải là vô cực cũng không phải là NaN (Không phải là Số)
 • isinf(x) Trả về True nếu x là vô cực dương hoặc âm
 • isnan(x) Trả về True nếu x là NaN
 • ldexp(x, i) Trả về x * (2**i)
 • modf(x) Trả về phần nguyên và phân số của x
 • trunc(x) Trả về giá trị số nguyên bị cắt bớt của x
 • exp(x) Trả về e**x
 • expm1(x) Trả về e**x – 1
 • log(x[, b]) Trả về logarit của x cho cơ số b (mặc định là e)
 • log1p(x) Trả về logarit tự nhiên của 1+x
 • log2(x) Trả về logarit cơ số 2 của x
 • log10(x) Trả về logarit cơ số 10 của x
 • pow(x, y) Trả về x lũy thừa y
 • sqrt(x) Trả về căn bậc hai của x
 • acos(x) Trả về cung cosin của x
 • asin(x) Trả về cung sin của x
 • atan(x) Trả về cung tang của x
 • atan2(y, x) Trả về atan(y / x)
 • cos(x) Trả về cosin của x
 • hypot(x, y) Trả về chuẩn Euclide, sqrt(x*x + y*y)
 • sin(x) Trả về sin của x
 • tan(x) Trả về tang của x
 • degrees(x) Chuyển đổi góc x từ radian sang độ
 • radian(x) Chuyển đổi góc x từ độ sang radian
 • acosh(x) Trả về cosin hyperbol nghịch đảo của x
 • asinh(x) Trả về sin hyperbol nghịch đảo của x
 • atanh(x) Trả về tang hyperbol nghịch đảo của x
 • cosh(x) Trả về cosin hyperbol của x
 • sinh(x) Trả về cosin hyperbol của x
 • tanh(x) Trả về tang hyperbol của x
 • erf(x) Trả về hàm lỗi tại x
 • erfc(x) Trả về hàm lỗi bổ sung tại x
 • gamma(x) Trả về hàm Gamma tại x
 • lgamma(x) Trả về logarit tự nhiên của giá trị tuyệt đối của hàm Gamma tại x
 • pi Hằng số math, tỷ số giữa chu vi của hình tròn với đường kính của nó (3.14159…)
 • e hằng số math e (2.71828…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now