Rate this post
  1. Relations phản xạ: Một Relations R trên tập A được cho là một Relations phản xạ nếu (a, a) ∈ R với mọi a ∈ A.

Ví dụ: Nếu A = {1, 2, 3, 4} thì R = {(1, 1) (2, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)}. Một Relations có phản xạ không?

Lời giải: Relations là phản xạ khi với mọi a ∈ A. (a, a) ∈ R, tức là (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) ∈ R.

Các bài viết liên quan:

  1. Relations không phản xạ: Một Relations R trên tập A được cho là không linh hoạt nếu (a, a) ∉ R với mọi a ∈ A.

Ví dụ: Cho A = {1, 2, 3} và R = {(1, 2), (2, 2), (3, 1), (1, 3)}. Relations R là phản xạ hay không phản xạ?

Lời giải: Relations R không phản xạ vì với mọi a ∈ A, (a, a) ∉ R, tức là, (1, 1) và (3, 3) ∉ R. Relations R không phải là không phản xạ vì (a, a ) ∉ R, với một số a ∈ A, tức là, (2, 2) ∈ R.

  1. Relations đối xứng: Một Relations R trên tập A được cho là đối xứng iff (a, b) ∈ R ⟺ (b, a) ∈ R.

Ví dụ: Cho A = {1, 2, 3} và R = {(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2 )}. Một Relations R có đối xứng hay không?

Lời giải: Relations là đối xứng vì với mọi (a, b) ∈ R, ta có (b, a) ∈ R, tức là, (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2) ∈ R nhưng không phản xạ vì (3, 3) ∉ R.

Ví dụ về Relations đối xứng:

Relations ⊥r là đối xứng vì đường thẳng a là ⊥r đến b, thì b là ⊥r với a.

Ngoài ra, Parallel là đối xứng, vì nếu đường thẳng a là ∥ đến b thì b cũng là ∥ với a.

Relations đối xứng: Một Relations R trên tập A là phản đối xứng iff (a, b) ∈ R và (b, a) ∈ R thì a = b.

Ví dụ 1: Cho A = {1, 2, 3} và R = {(1, 1), (2, 2)}. Relations R có phải là phản đối xứng không?

Lời giải: Relations R là phản đối xứng a = b khi (a, b) và (b, a) cùng thuộc R.

Ví dụ 2: Cho A = {4, 5, 6} và R = {(4, 4), (4, 5), (5, 4), (5, 6), (4, 6)}. Relations R có phải là phản đối xứng không?

Lời giải: Relations R không đối xứng là 4 ≠ 5 nhưng (4, 5) và (5, 4) đều thuộc R.

Relations không đối xứng: Relations R trên tập A được gọi là Relations không đối xứng nếu với mọi (a, b) ∈ R ngụ ý rằng (b, a) không thuộc R.

Relations bắc cầu: Một Relations R trên tập A được cho là bắc cầu iff (a, b) ∈ R và (b, c) ∈ R ⟺ (a, c) ∈ R.

Ví dụ 1: Cho A = {1, 2, 3} và R = {(1, 2), (2, 1), (1, 1), (2, 2)}. Relations có bắc cầu không?

Giải: Relations R có tính bắc cầu vì với mọi (a, b) (b, c) thuộc R, ta có (a, c) ∈ R tức là, (1, 2) (2, 1) ∈ R ⇒ (1 , 1) ∈ R.

Lưu ý 1: Relations ≤, ⊆ và / có tính bắc cầu, tức là a ≤ b, b ≤ c thì a ≤ c

(ii) Cho a ⊆ b, b ⊆ c thì a ⊆ c

(iii) Cho a / b, b / c thì a / c.

Lưu ý 2: ⊥r không có tính bắc cầu vì a ⊥r b, b ⊥r c thì a ⊥r c không đúng. Vì không có dòng nào là ∥ với chính nó, chúng ta có thể có a ∥ b, b ∥ a nhưng a ∦ a.

Do đó ∥ không có tính bắc cầu, nhưng nó sẽ có tính bắc cầu trong mặt phẳng.

  1. Relations nhận dạng: Relations nhận dạng I trên tập A là phản xạ, bắc cầu và đối xứng. Vì vậy, Relations nhận dạng I là một Relations tương đương.

Ví dụ: A = {1, 2, 3} = {(1, 1), (2, 2), (3, 3)}

  1. Relations Void: Nó được cho bởi R: A → B sao cho R = ∅ (⊆ A x B) là một Relations rỗng. Void Relation R = ∅ là đối xứng và bắc cầu nhưng không phản xạ.
  1. Relations phổ quát: Relations R: A → B sao cho R = A x B (⊆ A x B) là Relations phổ quát. Relations phổ quát từ A → B là phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Vì vậy, đây là một Relations tương đương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now