Rate this post

Các bài viết liên quan:

  1. Function Injective (One-to-One): Một Function trong đó một phần tử của Tập miền được kết nối với một phần tử của Tập hợp miền.
  1. Các Function Surjective (Onto): Một Function trong đó mỗi phần tử của Tập hợp vùng miền có một hình ảnh trước.

Ví dụ: Xét, A = {1, 2, 3, 4}, B = {a, b, c} và f = {(1, b), (2, a), (3, c), (4, c)}.

Nó là một Function Surjective, vì mọi phần tử của B là hình ảnh của một số A

Lưu ý: Trong một Function Onto, PFunction vi bằng Đồng miền.

  1. Function Bijective (One-to-One Onto): Một Function vừa có tính chất phân biệt (một đến một) vừa mang tính chất phụ họa (lên) được gọi là Function bijective (One-to-One Onto).

Ví dụ:

Xét P = {x, y, z}

         Q = {a, b, c}

và f: P → Q sao cho

         f = {(x, a), (y, b), (z, c)}

F là một Function một đối một và nó cũng nằm trên. Vì vậy, nó là một Function khách quan.

  1. Into Functions: Một Function trong đó phải có một phần tử thuộc miền đồng Y không có tiền ảnh trong miền X.

Ví dụ:

Hãy xem xét, A = {a, b, c}

          B = {1, 2, 3, 4} và f: A → B sao cho

          f = {(a, 1), (b, 2), (c, 3)}

Trong Function f, pFunction vi tức là, {1, 2, 3} ≠ đồng miền của Y tức là, {1, 2, 3, 4}

Do đó, nó là một Function thành

  1. Một-một thành một Function: Cho f: X → Y. Function f được gọi là một thành một Function nếu các phần tử khác nhau của X có các ảnh duy nhất khác nhau của Y.

Ví dụ:

Xét, X = {k, l, m}

          Y = {1, 2, 3, 4} và f: X → Y sao cho

          f = {(k, 1), (l, 3), (m, 4)}

Function f là một trong một Function

  1. Function Nhiều Một: Cho f: X → Y. Function f được cho là Function nhiều một nếu tồn tại hai hoặc nhiều hơn hai phần tử khác nhau trong X có cùng ảnh trong Y.

Ví dụ:

Xét X = {1, 2, 3, 4, 5}

         Y = {x, y, z} và f: X → Y sao cho

         f = {(1, x), (2, x), (3, x), (4, y), (5, z)}

Function f là một Function nhiều một

  1. Các Function nhiều một thành một: Cho f: X → Y. Function f được gọi là Function nhiều một khi và chỉ khi cả nhiều một và thành Function.

Ví dụ:

Xét X = {a, b, c}

         Y = {1, 2} và f: X → Y sao cho

         f = {(a, 1), (b, 1), (c, 1)}

Vì Function f là một nhiều một và thành, vì vậy nó là một nhiều một thành Function.

  1. Các Function nhiều-một: Cho f: X → Y. Function f được gọi là Function nhiều-một trên nếu và chỉ khi cả nhiều một và trên.

Ví dụ:

Xét X = {1, 2, 3, 4}

         Y = {k, l} và f: X → Y sao cho

         f = {(1, k), (2, k), (3, l), (4, l)}

Function f là nhiều-một (vì hai phần tử có cùng ảnh trong Y) và nó nằm trên (vì mọi phần tử của Y đều là ảnh của một phần tử X). Vì vậy, nó là một trong nhiều Function

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now