Rate this post

Các kiểu dữ liệu là đặc điểm cơ bản quan trọng nhất của ngôn ngữ lập trình. Trong Dart, kiểu dữ liệu của biến được xác định bằng giá trị của nó. Các biến được sử dụng để lưu trữ các giá trị và dự trữ vị trí bộ nhớ. Kiểu dữ liệu chỉ định kiểu giá trị nào sẽ được lưu trữ bởi biến. Mỗi biến có kiểu dữ liệu của nó. Dart là một loại ngôn ngữ tĩnh, có nghĩa là các biến không thể sửa đổi.

Các viết liên quan:

Lưu ý – Dart là ngôn ngữ nhập tĩnh và nhập chú thích. Dart có thể suy ra một loại và các loại chú thích là tùy chọn.

Dart hỗ trợ các kiểu Dữ liệu tích hợp sau.

 • Number
 • Strings
 • Boolean
 • Lists
 • Maps
 • Runes
 • Symbols

Kiểu dữ liệu dạng Number trong Dart

Kiểu dữ liệu dạng Number được sử dụng để lưu trữ các giá trị số. Số có thể có hai loại – số nguyên và số kép.

 • Số nguyên – Giá trị số nguyên đại diện cho toàn bộ số hoặc các giá trị không phải là phân số. Kiểu dữ liệu số nguyên đại diện cho các số không thập phân 64 bit trong khoảng từ -263 đến 263. Một biến có thể lưu trữ giá trị số nguyên không dấu hoặc có dấu. Ví dụ được đưa ra dưới đây –
int marks = 80;
 • Double – Giá trị kép đại diện cho 64 bit thông tin (độ chính xác kép) cho số thực hoặc số có dấu thập phân lớn. Từ khóa double dùng để khai báo biến kiểu double.
double pi = 3.14; 

Xem thêm Các loại biến trong Dart

Chuỗi trong Dart

Một chuỗi là chuỗi ký tự. Nếu chúng ta lưu trữ dữ liệu như – tên, địa chỉ, ký tự đặc biệt, v.v. Nó được biểu thị bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép hoặc dấu ngoặc kép. Chuỗi trong Dart là một chuỗi các đơn vị mã UTF-16.

var msg = "Welcome to websitehcm"; 

Boolean trong Dart

Kiểu Boolean đại diện cho hai giá trị – true và false. Từ khóa bool dùng để biểu thị Kiểu Boolean. Các giá trị số 1 và 0 không thể được sử dụng để biểu thị giá trị đúng hoặc sai.

bool isValid = true;

List trong Dart

Trong Dart, Danh sách là một tập hợp các đối tượng có thứ tự (giá trị). Khái niệm danh sách tương tự như một mảng. Mảng được định nghĩa là tập hợp của nhiều phần tử trong một biến duy nhất. Các phần tử trong danh sách được phân tách bằng dấu phẩy đặt trong dấu ngoặc vuông []. Danh sách mẫu được đưa ra dưới đây.

var list = [1,2,3]

Map trong Dart

Loại Map được sử dụng để lưu trữ các giá trị trong các cặp khóa-giá trị. Mỗi khóa được liên kết với giá trị của nó. Khóa và giá trị có thể là bất kỳ loại nào. Trong Map, khóa phải là duy nhất, nhưng một giá trị có thể xuất hiện nhiều lần. Map được xác định bằng cách sử dụng dấu ngoặc nhọn ({}) và dấu phẩy phân tách từng cặp.

var student = {'name': 'Joseph', 'age': 25, 'Branch': 'Computer Science'}

Xem thêm Collection trong Dart

Dart Runes

Như chúng ta đã biết, các chuỗi là chuỗi các đơn vị mã Unicode UTF-16. Unicode là một kỹ thuật được sử dụng để mô tả một giá trị số duy nhất cho mỗi chữ số, chữ cái và ký hiệu. Vì Dart Runes là chuỗi đặc biệt của các đơn vị Unicode UTF-32. Nó được sử dụng để đại diện cho cú pháp đặc biệt.

Ví dụ: – Ký tự trái tim đặc biệt ♥ tương đương với mã Unicode \ u2665, trong đó \ u có nghĩa là Unicode và các số là số nguyên thập lục phân. Nếu giá trị hex nhỏ hơn hoặc lớn hơn 4 chữ số, nó sẽ được đặt trong một dấu ngoặc nhọn ({}). Ví dụ: Biểu tượng cảm xúc ? được biểu thị bằng \ u {1f600}. Ví dụ được đưa ra dưới đây.

Ví dụ –

void main () {
   var heart_symbol = '\u2665'; 
  var laugh_symbol = '\u{1f600}'; 
  print(heart_symbol); 
  print(laugh_symbol); 
}

Biểu tượng trong Dart

Các ký hiệu Dart là các đối tượng được sử dụng để tham chiếu một toán tử hoặc mã định danh khai báo trong chương trình Dart. Nó thường được sử dụng trong các API đề cập đến số nhận dạng theo tên vì tên số nhận dạng có thể thay đổi nhưng không phải là ký hiệu định danh.

Dynamic trong Dart

Dart là một ngôn ngữ nhập tùy chọn. Nếu kiểu biến không được chỉ định rõ ràng, thì kiểu biến là động. Từ khóa Dynamic được sử dụng cho chú thích loại một cách rõ ràng.

Xem thêm các kiểu dữ liệu trong c++ là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now