Rate this post

Dart là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và nó hỗ trợ tất cả các khái niệm của lập trình hướng đối tượng như các lớp, đối tượng, kế thừa, mixin và các lớp trừu tượng. Như tên cho thấy, nó tập trung vào đối tượng và các đối tượng là các thực thể ngoài đời thực. Phương pháp lập trình hướng đối tượng được sử dụng để triển khai các khái niệm như đa hình, ẩn dữ liệu, v.v. Mục tiêu chính của oops là giảm độ phức tạp của lập trình và thực hiện một số tác vụ đồng thời. Các khái niệm oops được đưa ra bên dưới.

 • Class
 • Object
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Interfaces
 • Abstract class

Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn về các khái niệm oops này.

Các bài viết liên quan:

Lớp (Class)

Các lớp(class) được định nghĩa là bản thiết kế của các đối tượng liên kết. Lớp là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa mô tả các đặc điểm và hành vi của nó. Để có được tất cả các thuộc tính của lớp, chúng ta phải tạo một đối tượng của lớp đó. Cú pháp của lớp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp:

class ClassName { 
  <Field> 
  <getter / setter>   
  <constructor> 
  <function> 
} 

Ví dụ:

class Person {
 String name;
 int age;

 Person(this.name, this.age);

 void sayHello() {
  print("Hello, I am $name and I am $age years old.");
 }
}

void main() {
 var p1 = Person("John Doe", 30);
 var p2 = Person("Jane Doe", 25);

 p1.sayHello();
 p2.sayHello();
}

Đối tượng (Object)

Một đối tượng là một thực thể ngoài đời thực như cái bàn, con người, ô tô, v.v. Đối tượng có hai đặc điểm – trạng thái và hành vi. Hãy lấy một ví dụ về một chiếc ô tô có tên, tên kiểu, giá và hành vi di chuyển, dừng lại, v.v. Chương trình hướng đối tượng cung cấp để xác định trạng thái và hành vi của đối tượng.

Chúng ta có thể truy cập các thuộc tính của lớp bằng cách tạo một đối tượng của lớp đó. Trong Dart, Đối tượng có thể được tạo bằng cách sử dụng một từ khóa mới theo sau là tên lớp. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp:

var objectName = new ClassName (<constructor_arguments>) 

Tính Kế thừa (Inheritance)

Dart hỗ trợ kế thừa, được sử dụng để tạo các lớp mới từ một lớp hiện có. Lớp được mở rộng được gọi là lớp cha / lớp cha và lớp mới tạo được gọi là lớp con / lớp con. Dart cung cấp từ khóa expand để kế thừa các thuộc tính của lớp cha trong lớp con. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp:

class child_class_name extends parent_class_name  

Tính Đa hình (Polymorphism)

Đa hình là một khái niệm lập trình hướng đối tượng trong đó một thứ có nhiều dạng. Nó có thể là hai loại – Đa hình thời gian chạy và Đa hình thời gian biên dịch. Ví dụ – Một hàm có cùng tên nhưng với một hành vi hoặc lớp khác. Một ví dụ khác là lớp shape () và tất cả lớp được kế thừa từ Hình chữ nhật, Hình tam giác và Hình tròn.

Interfaces

Giao diện được định nghĩa như một bản thiết kế của lớp. Chúng ta có thể khai báo các phương thức và biến bên trong giao diện giống như lớp nhưng trong giao diện chỉ cung cấp khai báo trừu tượng các phương thức. Chúng ta chỉ có thể xác định chữ ký hàm nhưng không xác định được phần thân của nó. Một lớp khác có thể triển khai giao diện. Về cơ bản, nó được sử dụng để ẩn dữ liệu.

Tính Trừu tượng (Abstract Class)

Một lớp có chứa một hoặc nhiều phương thức trừu tượng được gọi là lớp trừu tượng. Chúng ta có thể khai báo lớp trừu tượng bằng cách sử dụng từ khóa trừu tượng theo sau là khai báo lớp. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp:

abstract class ClassName { 
 //Body of abstract class 
} 

Các phần giới thiệu trên cung cấp ý tưởng cơ bản về các khái niệm oops. Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết trong các bài hướng dẫn sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now