Rate this post

Swift là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ được phát triển bởi Apple để phát triển ứng dụng trên các nền tảng Apple như iOS, macOS, watchOS và tvOS. Nó ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014 và nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình chính thức thay thế cho Objective-C trong việc phát triển ứng dụng trên các thiết bị Apple.

Dưới đây là một số đặc điểm và lợi ích chính của Swift:

 1. Dễ học và đọc: Swift được thiết kế với một cú pháp đơn giản, gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên, làm cho nó dễ học và đọc. Cú pháp được tối ưu hóa để giảm thiểu lỗi cú pháp và cung cấp một cú pháp sạch sẽ.
 2. An toàn và tin cậy: Swift có một hệ thống kiểm tra kiểu mạnh mẽ và hiện đại giúp phát hiện và ngăn chặn lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu trong quá trình biên dịch. Điều này giúp giảm thiểu các lỗi thường gặp như lỗi truy cập bộ nhớ sai, truy cập vào giá trị nil và quá tràn mảng.
 3. Hiệu suất cao: Swift được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ thực thi. Nó sử dụng mô hình quản lý bộ nhớ tự động (Automatic Reference Counting – ARC) để quản lý bộ nhớ một cách hiệu quả và tối ưu.
 4. Tương thích ngược: Swift được thiết kế để tương thích ngược với mã nguồn Objective-C, cho phép lập trình viên dễ dàng sử dụng cả các thư viện và mã nguồn đã tồn tại trong dự án đã sử dụng Objective-C.
 5. Hỗ trợ công cụ và cộng đồng: Swift đi kèm với một bộ công cụ phong phú như Xcode, môi trường phát triển tích hợp (IDE) của Apple, giúp lập trình viên dễ dàng xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng. Ngoài ra, Swift cũng có một cộng đồng rộng lớn, với nhiều tài liệu, nguồn tham khảo và hỗ trợ từ cộng đồng.

Swift đã trở thành một ngôn ngữ phổ biến trong cộng đồng phát triển ứng dụng.

Xem thêm Chuỗi tùy chọn Swift

Cú pháp Swift

Cú pháp Swift là cách mà mã nguồn trong ngôn ngữ lập trình Swift được viết và tổ chức. Dưới đây là một số điểm cơ bản về cú pháp Swift:

 1. Biến và hằng số:
 • Để khai báo biến, sử dụng từ khóa “var”, ví dụ: var age: Int = 25
 • Để khai báo hằng số, sử dụng từ khóa “let”, ví dụ: let pi: Double = 3.14
 1. Kiểu dữ liệu:
 • Swift có các kiểu dữ liệu cơ bản như Int, Double, Float, String, Bool, và kiểu kết hợp như Array, Dictionary, và Tuple.
 • Để khai báo kiểu dữ liệu, sử dụng cú pháp var/let name: Type, ví dụ: var name: String = "John"
 1. Câu lệnh điều khiển:
 • Câu lệnh rẽ nhánh if-else: if condition { // code } else { // code }
 • Vòng lặp for-in: for item in collection { // code }
 • Vòng lặp while: while condition { // code }
 1. Hàm:
 • Để khai báo hàm, sử dụng từ khóa “func”, ví dụ: func greet(name: String) -> String { return "Hello, \(name)!" }
 • Để gọi hàm, sử dụng tên hàm với các tham số, ví dụ: greet(name: "John")
 1. Cấu trúc dữ liệu và lớp:
 • Để khai báo cấu trúc dữ liệu, sử dụng từ khóa “struct”, ví dụ: struct Person { var name: String var age: Int }
 • Để khai báo lớp, sử dụng từ khóa “class”, ví dụ: class Person { var name: String var age: Int init(name: String, age: Int) { self.name = name self.age = age } }
 1. Giao thức và mở rộng:
 • Để khai báo giao thức, sử dụng từ khóa “protocol”, ví dụ: protocol Printable { func print() }
 • Để mở rộng một lớp hoặc giao thức, sử dụng từ khóa “extension”, ví dụ: extension String: Printable { func print() { print(self) } }

Đây chỉ là một số ví dụ về cú pháp Swift cơ bản. Swift cũng cung cấp nhiều tính năng khác như xử lý lỗi, khởi tạo tùy chỉnh, làm việc với Optional, và nhiều hơn nữa.

Xem thêm Tìm hiểu về tấn công Man-in-the-Browser

Hàm và phương thức

Hàm và phương thức là hai khái niệm quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Swift. Dưới đây là một giải thích về hàm và phương thức trong Swift:

 1. Hàm (Function):
 • Hàm là một khối mã độc lập và có thể tái sử dụng.
 • Hàm trong Swift được khai báo bằng cách sử dụng từ khóa “func” và có thể nhận tham số và trả về một giá trị.
 • Ví dụ:
func greet(name: String) -> String {
  return "Hello, \(name)!"
}

Trong ví dụ trên, greet là tên hàm, name là tham số đầu vào kiểu String, và hàm trả về một giá trị kiểu String.

 1. Phương thức (Method):
 • Phương thức cũng tương tự như hàm, nhưng nó được gắn liền với một kiểu dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như một lớp, cấu trúc hoặc giao thức.
 • Phương thức có thể truy cập và làm việc với các thuộc tính và phương thức khác của kiểu dữ liệu đó.
 • Ví dụ:
class Circle {
  var radius: Double
  
  init(radius: Double) {
    self.radius = radius
  }
  
  func calculateArea() -> Double {
    return Double.pi * radius * radius
  }
}

Trong ví dụ trên, Circle là một lớp có thuộc tính radius và hai phương thức: init để khởi tạo đối tượng và calculateArea để tính diện tích của hình tròn.

Phương thức cũng có thể là phương thức của một giao thức. Khi một kiểu dữ liệu tuân thủ một giao thức, nó phải cung cấp các phương thức được định nghĩa trong giao thức đó.

Hàm và phương thức trong Swift giúp tổ chức mã nguồn và tạo ra các khối xây dựng tái sử dụng trong ứng dụng. Chúng cho phép chia nhỏ các tác vụ thành các đơn vị độc lập và cung cấp cấu trúc rõ ràng và dễ bảo trì cho mã nguồn của bạn.

Xem thêm Swift là gì?

Cấu trúc dữ liệu và lớp

Cấu trúc dữ liệu và lớp là hai khái niệm quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Swift để tổ chức và lưu trữ dữ liệu. Dưới đây là một giải thích về cấu trúc dữ liệu và lớp trong Swift:

 1. Cấu trúc dữ liệu (Structure):
 • Cấu trúc dữ liệu (Structure) là một tập hợp các giá trị được nhóm lại thành một đơn vị duy nhất.
 • Cấu trúc dữ liệu trong Swift được khai báo bằng từ khóa “struct” và có thể chứa các thuộc tính và phương thức.
 • Ví dụ:
struct Point {
  var x: Double
  var y: Double
}

Trong ví dụ trên, Point là một cấu trúc dữ liệu có hai thuộc tính xy kiểu Double.

 1. Lớp (Class):
 • Lớp (Class) là một mô hình hoặc khuôn mẫu để tạo ra các đối tượng. Nó mô tả các thuộc tính và phương thức của một đối tượng cụ thể.
 • Lớp trong Swift được khai báo bằng từ khóa “class” và có thể được kế thừa từ một lớp cha.
 • Ví dụ:
class Person {
  var name: String
  var age: Int
  
  init(name: String, age: Int) {
    self.name = name
    self.age = age
  }
  
  func sayHello() {
    print("Hello, my name is \(name). I'm \(age) years old.")
  }
}

Trong ví dụ trên, Person là một lớp có hai thuộc tính nameage, một phương thức khởi tạo init để khởi tạo đối tượng và một phương thức sayHello để in ra một thông báo chào hỏi.

Lớp cung cấp khả năng kế thừa, tức là một lớp có thể dựa trên một lớp cha đã tồn tại và mở rộng hoặc thay đổi các thuộc tính và phương thức của lớp cha.

Cả cấu trúc dữ liệu và lớp đều cho phép bạn định nghĩa các kiểu dữ liệu phức tạp và tổ chức dữ liệu theo cách mà bạn muốn. Lựa chọn giữa cấu trúc dữ liệu và lớp phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn trong việc quản lý và sắp xếp dữ liệu.

Xem thêm Swift Enumerations/ Swift Enum

Giao thức và mở rộng

Giao thức (Protocol) và mở rộng (Extension) là hai tính năng quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Swift để mở rộng khả năng của kiểu dữ liệu và thêm chức năng mới vào các kiểu đã tồn tại. Dưới đây là một giải thích về giao thức và mở rộng trong Swift:

 1. Giao thức (Protocol):
 • Giao thức là một bộ quy tắc định nghĩa các phương thức, thuộc tính và yêu cầu khác mà một kiểu dữ liệu phải tuân thủ.
 • Giao thức cung cấp một khung cho việc triển khai và sử dụng chung các chức năng và tính năng.
 • Ví dụ:
protocol Printable {
  func print()
}

Trong ví dụ trên, Printable là một giao thức có yêu cầu một phương thức print().

Các kiểu dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như cấu trúc (struct) và lớp (class), có thể tuân thủ một hoặc nhiều giao thức bằng cách triển khai các yêu cầu được định nghĩa trong giao thức.

 1. Mở rộng (Extension):
 • Mở rộng cho phép bạn thêm các phương thức, thuộc tính và khả năng mới vào một kiểu dữ liệu đã tồn tại mà không cần phải thay đổi mã nguồn ban đầu của kiểu đó.
 • Mở rộng giúp bạn mở rộng các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc các kiểu do người dùng tự định nghĩa.
 • Ví dụ:
extension String: Printable {
  func print() {
    Swift.print(self)
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta mở rộng kiểu dữ liệu String và triển khai phương thức print() từ giao thức Printable. Bây giờ, mọi đối tượng String có thể gọi phương thức print().

Mở rộng cũng cho phép bạn thêm các khả năng tính toán, khởi tạo tùy chỉnh, subscript, và nhiều hơn nữa cho các kiểu dữ liệu.

Giao thức và mở rộng là hai tính năng mạnh mẽ trong Swift để tạo ra các kiểu dữ liệu linh hoạt và tái sử dụng mã nguồn. Chúng giúp bạn tăng tính mở rộng và linh hoạt trong việc thiết kế và quản lý mã nguồn của mình.

Xem thêm Chuỗi trong Golang

Xử lý lỗi và gỡ lỗi

Xử lý lỗi và gỡ lỗi là quá trình quan trọng trong việc phát triển ứng dụng để tìm và khắc phục các lỗi và vấn đề xảy ra trong mã nguồn của bạn. Dưới đây là một giải thích về xử lý lỗi và gỡ lỗi trong ngôn ngữ lập trình Swift:

 1. Xử lý lỗi (Error Handling):
 • Xử lý lỗi là quá trình xử lý và đáp ứng đúng cách đối với các điều kiện không mong muốn hoặc lỗi trong ứng dụng.
 • Trong Swift, xử lý lỗi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cú pháp “do-catch” để bắt và xử lý các lỗi được ném ra từ các phần của mã.
 • Ví dụ:
func divide(_ number: Int, by divisor: Int) throws -> Int {
  guard divisor != 0 else {
    throw CalculationError.divisionByZero
  }
  return number / divisor
}

do {
  let result = try divide(10, by: 0)
  print("Result: \(result)")
} catch CalculationError.divisionByZero {
  print("Error: Division by zero!")
} catch {
  print("Unknown error occurred: \(error)")
}

Trong ví dụ trên, hàm divide(_:by:) có thể ném ra lỗi CalculationError.divisionByZero nếu divisor bằng 0. Trong khối do, chúng ta gọi hàm divide(_:by:) trong một khối try và bắt các lỗi nếu có.

 1. Gỡ lỗi (Debugging):
 • Gỡ lỗi là quá trình tìm và sửa lỗi trong mã nguồn.
 • Trong Swift, bạn có thể sử dụng trình gỡ lỗi tích hợp (integrated debugger) của môi trường phát triển tích hợp (IDE) như Xcode để xem các biến, giá trị và lưu trữ tạm thời, thực thi từng bước và theo dõi luồng của chương trình.
 • Bạn có thể đặt các điểm dừng (breakpoints) để tạm dừng quá trình thực thi và kiểm tra giá trị biến, kiểm tra các lệnh, và theo dõi các biểu thức.
 • Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng các phương pháp như in ra (print debugging) và ghi nhật ký (logging) để ghi lại các thông tin quan trọng trong quá trình thực thi ứng dụng và giúp xác định nguyên nhân của lỗi.

Quá trình xử lý lỗi và gỡ lỗi là hai khía cạnh quan trọng trong việc phát triển ứng dụ

Từ khóa dành riêng trong Swift

Trong Swift 4, các từ khóa dành riêng không thể được sử dụng làm hằng số hoặc biến hoặc bất kỳ tên định danh nào khác. Nếu bạn muốn sử dụng chúng làm số nhận dạng, bạn sẽ sử dụng chúng trong dấu gạch ngược (‘).

Từ khóa được sử dụng trong khai báo

ClassFuncLetpublic
deinitEnumextensionimport
Initinternaloperatorprivate
protocolstaticstructsubscript
typealiasvar

Các từ khóa được sử dụng trong các statement

breakcasecontinuedefault
doelsefallthroughfor
ifinreturnswitch
wherewhile

Các từ khóa được sử dụng trong các biểu thức và loại

asdynamicTypefalseis
nilselfSelfsuper
true_COLUMN__FILE__FUNCTION_
_LINE_

Từ khóa được sử dụng trong các ngữ cảnh cụ thể

associativityconveniencedynamicdidSet
finalgetinfixinout
lazyleftmutatingnone
nonmutatingoptionaloverridepostfix
precedenceprefixProtocolrequired
rightsetTypeunowned
weakwillSet

Tổng kết cú pháp swift

Tổng kết về cú pháp của ngôn ngữ lập trình Swift bao gồm các phần sau:

 1. Cú pháp cơ bản:
 • Khai báo biến và hằng số: varlet.
 • Kiểu dữ liệu cơ bản: Int, Double, String, Boolean, và nhiều hơn nữa.
 • Toán tử: toán tử số học, toán tử so sánh, toán tử logic, và nhiều hơn nữa.
 • Câu lệnh điều khiển: câu lệnh if-else, câu lệnh switch-case, vòng lặp for, vòng lặp while, và nhiều hơn nữa.
 • Hàm: khai báo và gọi hàm.
 • Closures: khai báo và sử dụng closures.
 • Optional: xử lý giá trị có thể nil.
 1. Cấu trúc dữ liệu và lớp:
 • Cấu trúc dữ liệu (Structure): khai báo và sử dụng cấu trúc dữ liệu.
 • Lớp (Class): khai báo và sử dụng lớp, kế thừa và ghi đè các phương thức và thuộc tính.
 1. Giao thức và mở rộng:
 • Giao thức (Protocol): khai báo và triển khai giao thức.
 • Mở rộng (Extension): mở rộng chức năng của kiểu dữ liệu đã tồn tại.
 1. Xử lý lỗi và gỡ lỗi:
 • Xử lý lỗi (Error Handling): sử dụng cú pháp do-catch để xử lý lỗi.
 • Gỡ lỗi (Debugging): sử dụng trình gỡ lỗi tích hợp để tìm và sửa lỗi.

Swift cung cấp một cú pháp đơn giản, hiệu quả và an toàn để phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau. Với các tính năng như cú pháp gọn nhẹ, hỗ trợ kiểu an toàn, và sự mạnh mẽ của các cấu trúc dữ liệu và lớp, Swift trở thành một ngôn ngữ phổ biến cho việc phát triển ứng dụng di động và ứng dụng trên nền tảng Apple.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now