Rate this post

Comment bằng Swift

Nhận xét được sử dụng trong các chương trình để làm cho chúng dễ hiểu. Chúng giống như văn bản trợ giúp trong các chương trình và bị trình biên dịch bỏ qua. Trong Swift 4, các chú thích dòng đơn được viết bằng cách sử dụng // ở đầu chú thích.

Các bài viết khác:

Comment một dòng trong Swift 4:

  // This is a single line comment.  

Comment nhiều dòng là Swift 4:

Nhận xét nhiều dòng bắt đầu bằng / * và kết thúc bằng các ký tự * / như hình dưới đây –

/* This is multiline comment */  

Nhận xét nhiều dòng có thể được lồng trong Swift 4. tức là

/* This is a multi-line comment. 

/* This is the second line. */ */  

Dấu chấm phẩy trong Swift

Trong Swift 4, bạn không cần phải nhập dấu chấm phẩy (;) vào mã của mình dưới dạng câu lệnh đóng. Tuy nhiên, nó là tùy chọn, bạn có thể sử dụng nó mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nếu bạn đang sử dụng nhiều câu lệnh trong cùng một dòng, thì bạn phải sử dụng dấu chấm phẩy làm dấu phân cách, nếu không trình biên dịch sẽ phát sinh lỗi cú pháp.

Ví dụ,

Không sử dụng dấu chấm phẩy:

Số nhận dạng trong Swift

Trong Swift 4, số nhận dạng được sử dụng để xác định một biến, hàm hoặc bất kỳ mục nào khác do người dùng xác định. Số nhận dạng Swift 4 bắt đầu bằng bảng chữ cái A đến Z hoặc a đến z hoặc dấu gạch dưới _ theo sau là không hoặc nhiều chữ cái, dấu gạch dưới và chữ số (0 đến 9).

Trong Swift 4, chúng tôi không thể sử dụng các ký tự đặc biệt như @, $ và% trong các mã nhận dạng. Swift 4 là một ngôn ngữ lập trình phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy Literal và Lite là hai định danh khác nhau.

Đây là một số ví dụ về số nhận dạng được chấp nhận:

Ajeet    sonoo     ak_47  

Nếu bạn muốn sử dụng một từ dành riêng làm định danh, bạn sẽ phải đặt dấu gạch ngược (`) trước và sau từ dành riêng đó. Ví dụ: lớp không phải là một định danh hợp lệ, nhưng `lớp` là hợp lệ.

Từ khóa dành riêng trong Swift

Trong Swift 4, các từ khóa dành riêng không thể được sử dụng làm hằng số hoặc biến hoặc bất kỳ tên định danh nào khác. Nếu bạn muốn sử dụng chúng làm số nhận dạng, bạn sẽ sử dụng chúng trong dấu gạch ngược (‘).

Từ khóa được sử dụng trong khai báo

ClassFuncLetpublic
deinitEnumextensionimport
Initinternaloperatorprivate
protocolstaticstructsubscript
typealiasvar

Các từ khóa được sử dụng trong các Tuyên bố

breakcasecontinuedefault
doelsefallthroughfor
ifinreturnswitch
wherewhile

Các từ khóa được sử dụng trong các biểu thức và loại

asdynamicTypefalseis
nilselfSelfsuper
true_COLUMN__FILE__FUNCTION_
_LINE_

Từ khóa được sử dụng trong các ngữ cảnh cụ thể

associativityconveniencedynamicdidSet
finalgetinfixinout
lazyleftmutatingnone
nonmutatingoptionaloverridepostfix
precedenceprefixProtocolrequired
rightsetTypeunowned
weakwillSet

Khoảng trắng trong Swift

Trong Swift 4, khoảng trắng được sử dụng để mô tả khoảng trống, tab, ký tự dòng mới và nhận xét. Nó phân tách một phần của câu lệnh với phần khác. Nó làm cho máy tính xác định rằng ở đây một phần tử kết thúc và một phần tử khác bắt đầu.

Ví dụ

var age  

Chúng ta phải đặt ít nhất một ký tự khoảng trắng (thường là khoảng trắng) giữa var và age để làm trình biên dịch phân biệt chúng.

Mặt khác, trong câu lệnh sau:

Không có ký tự khoảng trắng nào là cần thiết giữa các khóa học và =, hoặc giữa = và html, mặc dù bạn có thể đưa chúng vào để dễ đọc hơn.

Bạn nên tạo khoảng trống bằng nhau ở cả hai phía của toán tử.

Ví dụ

Trình biên dịch Swift 4 bỏ qua dòng trống chỉ chứa khoảng trắng.

Chữ viết trong Swift

Một ký tự được sử dụng để đại diện cho mã nguồn của một giá trị số nguyên, số dấu phẩy động hoặc kiểu chuỗi.

Ví dụ

Chữ số nguyên

26  

Chữ dấu phẩy động

  1. 3.14159  

String literal

  1. “Hello,  w3seo!”  

In tuyên bố bằng Swift

Trong Swift4, từ khóa ‘print’ được sử dụng để in bất cứ thứ gì. Có ba thuộc tính khác nhau của từ khóa print.

Chuỗi: Các chuỗi bạn muốn in.

Separator: Dùng để ngăn cách các mục.

Terminator: Nó chỉ định giá trị cuối cùng nơi dòng kết thúc.

Ví dụ

Theo mặc định, câu lệnh in đầu tiên thêm \ n, newline Feed làm dấu chấm dứt, trong đó như trong câu lệnh in thứ hai, chúng tôi đã cho “End” làm dấu chấm dứt, do đó nó sẽ in “End” thay vì \ n.

Chúng tôi có thể sử dụng dấu phân tách và dấu chấm cuối tùy chỉnh theo yêu cầu của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now