Rate this post

Trong C++, việc sử dụng multithreading (xử lý nhiều luồng) cho phép chương trình chạy nhiều tác vụ cùng một lúc trên cùng một CPU hoặc nhiều CPU. C++ cung cấp thư viện <thread> để sử dụng multithreading.

Các bài viết liên quan:

Để sử dụng multithreading, ta có thể tạo một luồng bằng cách khởi tạo một đối tượng std::thread với một hàm hoặc lambda function.

Copy code#include <iostream>
#include <thread>

void printHello() {
  std::cout << "Hello from thread!" << std::endl;
}

int main() {
  std::thread t1(printHello);
  t1.join();
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một luồng t1 với hàm printHello. Hàm join() được gọi để chờ luồng t1 kết thúc trước khi chương trình kết thúc.

C++ cũng cung cấp các hàm khác như lock, mutex, condition variable để quản lý việc truy cập dữ liệu của nhiều luồng và giải quyết vấn đề race condition.

Sử dụng multithreading có thể tăng hiệu suất của chương trình, nhưng cũng cần phải cẩn thận trong việc thiết kế và quản lý luồng để tránh các vấn đề như race condition, deadlock và memory leak.

Ví dụ về việc sử dụng nhiều luồng để tăng hiệu suất của chương trình:

#include <iostream>
#include <thread>
#include <vector>

void printSum(int start, int end, int* sum) {
  for (int i = start; i <= end; i++) {
    (*sum) += i;
  }
}

int main() {
  int sum = 0;
  std::vector<std::thread> threads;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    threads.push_back(std::thread(printSum, i * 100 + 1, (i + 1) * 100, &sum));
  }
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    threads[i].join();
  }
  std::cout << "Sum = " << sum << std::endl;
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng 10 luồng để tính tổng của các số từ 1 đến 1000. Mỗi luồng tính tổng cho một phần của dãy số và sau đó gộp kết quả lại. Sử dụng multithreading như vậy có thể tăng hiệu suất của chương trình.

khi nào nên sử dụng c++ multithreading

Sử dụng multithreading trong C++ là hữu ích khi chương trình cần phải chạy nhiều tác vụ cùng một lúc hoặc khi chương trình cần phải chạy một tác vụ mà thời gian chạy dài.

Ví dụ, khi chương trình cần phải tính toán một kết quả phức tạp, sử dụng multithreading có thể giúp chia nhỏ tác vụ đó thành nhiều tác vụ nhỏ hơn và chạy chúng cùng lúc, giảm thời gian chạy.

Khi chương trình cần phải xử lý nhiều dữ liệu hoặc khi chương trình cần phải chạy một tác vụ mà thời gian chạy dài, sử dụng multithreading có thể giúp chương trình chạy nhiều tác vụ cùng một lúc và giảm thời gian chạy.

Tuy nhiên, sử dụng multithreading cũng cần phải cẩn thận với việc quản lý và sử dụng tài nguyên để tránh các vấn đề như race condition, deadlock và memory leak.

các ví dụ sử dụng c++ multithreading

 1. Tính toán kết quả phức tạp:
#include <iostream>
#include <thread>
#include <vector>

void calculate(int start, int end, int* result) {
  for (int i = start; i <= end; i++) {
    // do complex calculations
    (*result) += i;
  }
}

int main() {
  int result = 0;
  std::vector<std::thread> threads;
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    int start = i * 100 + 1;
    int end = (i + 1) * 100;
    threads.push_back(std::thread(calculate, start, end, &result));
  }
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    threads[i].join();
  }
  std::cout << "Result = " << result << std::endl;
  return 0;
}
 1. Xử lý nhiều dữ liệu:
#include <iostream>
#include <thread>
#include <vector>

void processData(int* data, int start, int end) {
  for (int i = start; i < end; i++) {
    // do processing
    data[i] += 1;
  }
}

int main() {
  int data[10000];
  std::vector<std::thread> threads;
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    int start = i * 2500;
    int end = (i + 1) * 2500;
    threads.push_back(std::thread(processData, data, start, end));
  }
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    threads[i].join();
  }
  std::cout << "Data processing done!" << std::endl;
  return 0;
}
 1. Giao tiếp giữa các luồng:
#include <iostream>
#include <thread>
#include <mutex>

std::mutex mtx;
int result = 0;

void calculate(int start, int end) {
  for (int i = start; i <= end; i++) {
    // do complex calculations
    mtx.lock();
    result += i;
    mtx.unlock();
  }
}

int main() {
  std::thread t1(calculate, 1, 50);
  std::thread t2(calculate, 51, 100);
  t1.join();
  t2.join();
  std::cout << "Result = " << result << std::endl;
  return 0;
}

Trong các ví dụ trên, chúng ta sử dụng nhiều luồng để tăng hiệu suất của chương trình

 1. Tạo một server đa luồng:
#include <iostream>
#include <thread>
#include <mutex>
#include <vector>
#include <queue>

std::mutex mtx;
std::vector<std::thread> threads;
std::queue<int> client_queue;

void handle_client(int client_id) {
  std::cout << "Handling client " << client_id << std::endl;
  // do processing
  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
}

void listen_for_clients() {
  while (true) {
    mtx.lock();
    if (!client_queue.empty()) {
      int client_id = client_queue.front();
      client_queue.pop();
      mtx.unlock();
      handle_client(client_id);
    } else {
      mtx.unlock();
    }
  }
}

int main() {
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    threads.push_back(std::thread(listen_for_clients));
  }
  while (true) {
    int client_id;
    std::cin >> client_id;
    mtx.lock();
    client_queue.push(client_id);
    mtx.unlock();
  }
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    threads[i].join();
  }
  return 0;
}

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một server sử dụng 4 luồng để xử lý các yêu cầu từ các client. Mỗi luồng lắng nghe và xử lý các yêu cầu từ một hàng đợi chung.

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ đơn giản về cách sử dụng multithreading trong C++. C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now