Rate this post

Trong C++, việc sử dụng multithreading (xử lý nhiều luồng) cho phép chương trình chạy nhiều tác vụ cùng một lúc trên cùng một CPU hoặc nhiều CPU. C++ cung cấp thư viện <thread> để sử dụng multithreading.

Các bài viết liên quan:

Để sử dụng multithreading, ta có thể tạo một luồng bằng cách khởi tạo một đối tượng std::thread với một hàm hoặc lambda function.

Khái niệm và lợi ích của Multithreading trong C++

Multithreading trong C++ là khả năng của chương trình để thực thi nhiều luồng (threads) đồng thời. Mỗi luồng có thể thực hiện một tác vụ riêng biệt, cho phép chương trình xử lý đa nhiệm và đồng thời tận dụng tối đa tài nguyên hệ thống.

Xem thêm Xử lý checkbox trong selenium webdriver

Lợi ích của Multithreading trong C++

 1. Tăng hiệu năng và thời gian thực thi: Multithreading cho phép chương trình thực hiện nhiều tác vụ đồng thời, giúp tận dụng được tài nguyên máy tính và cải thiện hiệu suất xử lý. Nhờ đó, thời gian thực thi các tác vụ có thể được rút ngắn, đồng thời chương trình có thể đáp ứng nhanh hơn các yêu cầu xử lý.
 2. Tận dụng tài nguyên hệ thống: Bằng cách sử dụng multithreading, chương trình có thể tận dụng được nhiều bộ xử lý (cores) của máy tính. Mỗi luồng (thread) có thể chạy trên một bộ xử lý riêng, đồng thời thực hiện các tác vụ độc lập. Điều này giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên hệ thống và đảm bảo rằng máy tính hoạt động ở mức tối đa.
 3. Xử lý đồng thời các tác vụ độc lập: Multithreading cho phép chương trình chạy đồng thời các tác vụ độc lập nhau. Điều này rất hữu ích trong các tình huống cần xử lý song song các công việc như xử lý dữ liệu đồng thời, phản hồi các sự kiện đồng thời, hoặc thực hiện các tác vụ background trong khi chương trình vẫn tiếp tục hoạt động.
 4. Tăng tính tương亭tác và sự phản hồi của ứng dụng: Multithreading cho phép chương trình chạy các tác vụ không liên quan song song với nhau. Điều này tạo ra một trải nghiệm tương tác mượt mà hơn, giúp người dùng cảm nhận được sự phản hồi nhanh chóng của ứng dụng và không bị gián đoạn.

Ví dụ:

Copy code#include <iostream>
#include <thread>

void printHello() {
  std::cout << "Hello from thread!" << std::endl;
}

int main() {
  std::thread t1(printHello);
  t1.join();
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một luồng t1 với hàm printHello. Hàm join() được gọi để chờ luồng t1 kết thúc trước khi chương trình kết thúc.

C++ cũng cung cấp các hàm khác như lock, mutex, condition variable để quản lý việc truy cập dữ liệu của nhiều luồng và giải quyết vấn đề race condition.

Sử dụng multithreading có thể tăng hiệu suất của chương trình, nhưng cũng cần phải cẩn thận trong việc thiết kế và quản lý luồng để tránh các vấn đề như race condition, deadlock và memory leak.

Ví dụ về việc sử dụng nhiều luồng để tăng hiệu suất của chương trình:

#include <iostream>
#include <thread>
#include <vector>

void printSum(int start, int end, int* sum) {
  for (int i = start; i <= end; i++) {
    (*sum) += i;
  }
}

int main() {
  int sum = 0;
  std::vector<std::thread> threads;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    threads.push_back(std::thread(printSum, i * 100 + 1, (i + 1) * 100, &sum));
  }
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    threads[i].join();
  }
  std::cout << "Sum = " << sum << std::endl;
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng 10 luồng để tính tổng của các số từ 1 đến 1000. Mỗi luồng tính tổng cho một phần của dãy số và sau đó gộp kết quả lại. Sử dụng multithreading như vậy có thể tăng hiệu suất của chương trình.

Xem thêm Chạy các Test Case với Regex

Cách xử lý đa luồng trong c++

Để xử lý đa luồng trong C++, bạn có thể sử dụng thư viện tiêu chuẩn của ngôn ngữ hoặc các thư viện bên thứ ba. Dưới đây là một số cách thường được sử dụng để xử lý đa luồng trong C++:

 1. Sử dụng thư viện tiêu chuẩn C++ (C++ Standard Library):
  • Sử dụng lớp std::thread để tạo và quản lý các luồng.
  • Sử dụng std::mutex và std::lock_guard để đồng bộ hóa truy cập đến dữ liệu chung.
  • Sử dụng std::condition_variable để đồng bộ hóa và quản lý việc chờ đợi.
 2. Sử dụng thư viện bên thứ ba:
  • Có nhiều thư viện bên thứ ba như Boost.Thread, Intel TBB, hoặc PThreads++ cung cấp các công cụ và lớp tiện ích mạnh mẽ cho xử lý đa luồng.
  • Các thư viện này thường cung cấp các lớp và phương thức đơn giản hóa việc tạo, quản lý, và đồng bộ hóa các luồng.
 3. Xử lý đồng thời:
  • Phân chia công việc thành các tác vụ nhỏ hơn và thực thi chúng trên các luồng riêng biệt.
  • Sử dụng lớp std::async hoặc std::future để thực hiện các tác vụ đồng thời và truy xuất kết quả sau khi hoàn thành.
 4. Đồng bộ hóa và tránh xung đột dữ liệu:
  • Sử dụng mutex và lock_guard để bảo vệ dữ liệu chia sẻ khỏi xung đột khi nhiều luồng truy cập cùng một thời điểm.
  • Sử dụng condition_variable để đồng bộ hóa và quản lý việc chờ đợi trong các tình huống đặc biệt.
 5. Quản lý tài nguyên:
  • Đảm bảo rằng các tài nguyên được chia sẻ như bộ nhớ, tệp tin, hoặc kết nối mạng được quản lý một cách an toàn và hiệu quả giữa các luồng.
  • Sử dụng các cơ chế như reference counting, copy-on-write, hoặc lock-free để đảm bảo tính nhất quán và hiệu năng trong việc quản lý tài nguyên.

Quan trọng nhất, khi xử lý đa luồng trong C++, cần phải cân nhắc và thiết kế cẩn thận để tránh các lỗi như xung đột

Xem thêm 100+ bài tập Java

Các nguyên tắc xử lý Multithreading hiệu quả

Để sử dụng Multithreading hiệu quả trong C++, bạn có thể tuân thủ các nguyên tắc và sử dụng các kỹ thuật phù hợp. Dưới đây là một số mẹo để sử dụng Multithreading hiệu quả:

Tách biệt công việc đồng thời

 • Chia nhỏ công việc thành các đơn vị nhỏ hơn, gọi là nhiệm vụ (task) hoặc công việc con (subtask).
 • Sử dụng các luồng (threads) để thực hiện các nhiệm vụ đồng thời, đảm bảo rằng các nhiệm vụ không phụ thuộc lẫn nhau.

Đồng bộ hóa và tránh đối tượng chia sẻ

 • Sử dụng các cơ chế đồng bộ hóa như mutex, semaphore để đảm bảo tính nhất quán và tránh xung đột dữ liệu khi nhiều luồng truy cập vào cùng một đối tượng.
 • Tránh chia sẻ dữ liệu có thể gây ra sự cố đồng thời (race condition) và sử dụng các biện pháp bảo vệ như khóa (lock) và phân đoạn (segmentation).

Quản lý tài nguyên và tránh deadlock

 • Quản lý tài nguyên một cách cẩn thận để tránh tình trạng khóa tài nguyên (deadlock) trong các luồng.
 • Đảm bảo rằng các luồng không bị mắc kẹt trong tình huống chờ đợi lẫn nhau mà không thể tiếp tục thực hiện công việc.

Sử dụng các công cụ đồng bộ hóa và bảo vệ

 • Sử dụng các công cụ như mutex, semaphore, condition variables để đồng bộ hóa và quản lý tài nguyên chia sẻ.
 • Sử dụng các cấu trúc dữ liệu đồng bộ như queue, stack, và các container đồng thời để tránh xung đột dữ liệu.

Tóm lại, để sử dụng Multithreading hiệu quả trong C++, bạn cần phân chia công việc đồng thời, đồng bộ hóa và tránh xung đột đột.

Xem thêm Lý thuyết số học trong mã hóa

Khi nào nên sử dụng c++ multithreading

Sử dụng multithreading trong C++ là hữu ích khi chương trình cần phải chạy nhiều tác vụ cùng một lúc hoặc khi chương trình cần phải chạy một tác vụ mà thời gian chạy dài.

Ví dụ, khi chương trình cần phải tính toán một kết quả phức tạp, sử dụng multithreading có thể giúp chia nhỏ tác vụ đó thành nhiều tác vụ nhỏ hơn và chạy chúng cùng lúc, giảm thời gian chạy.

Khi chương trình cần phải xử lý nhiều dữ liệu hoặc khi chương trình cần phải chạy một tác vụ mà thời gian chạy dài, sử dụng multithreading có thể giúp chương trình chạy nhiều tác vụ cùng một lúc và giảm thời gian chạy.

Tuy nhiên, sử dụng multithreading cũng cần phải cẩn thận với việc quản lý và sử dụng tài nguyên để tránh các vấn đề như race condition, deadlock và memory leak.

Các ví dụ sử dụng c++ multithreading

 1. Tính toán kết quả phức tạp:
#include <iostream>
#include <thread>
#include <vector>

void calculate(int start, int end, int* result) {
  for (int i = start; i <= end; i++) {
    // do complex calculations
    (*result) += i;
  }
}

int main() {
  int result = 0;
  std::vector<std::thread> threads;
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    int start = i * 100 + 1;
    int end = (i + 1) * 100;
    threads.push_back(std::thread(calculate, start, end, &result));
  }
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    threads[i].join();
  }
  std::cout << "Result = " << result << std::endl;
  return 0;
}
 1. Xử lý nhiều dữ liệu:
#include <iostream>
#include <thread>
#include <vector>

void processData(int* data, int start, int end) {
  for (int i = start; i < end; i++) {
    // do processing
    data[i] += 1;
  }
}

int main() {
  int data[10000];
  std::vector<std::thread> threads;
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    int start = i * 2500;
    int end = (i + 1) * 2500;
    threads.push_back(std::thread(processData, data, start, end));
  }
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    threads[i].join();
  }
  std::cout << "Data processing done!" << std::endl;
  return 0;
}
 1. Giao tiếp giữa các luồng:
#include <iostream>
#include <thread>
#include <mutex>

std::mutex mtx;
int result = 0;

void calculate(int start, int end) {
  for (int i = start; i <= end; i++) {
    // do complex calculations
    mtx.lock();
    result += i;
    mtx.unlock();
  }
}

int main() {
  std::thread t1(calculate, 1, 50);
  std::thread t2(calculate, 51, 100);
  t1.join();
  t2.join();
  std::cout << "Result = " << result << std::endl;
  return 0;
}

Trong các ví dụ trên, chúng ta sử dụng nhiều luồng để tăng hiệu suất của chương trình

 1. Tạo một server đa luồng:
#include <iostream>
#include <thread>
#include <mutex>
#include <vector>
#include <queue>

std::mutex mtx;
std::vector<std::thread> threads;
std::queue<int> client_queue;

void handle_client(int client_id) {
  std::cout << "Handling client " << client_id << std::endl;
  // do processing
  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
}

void listen_for_clients() {
  while (true) {
    mtx.lock();
    if (!client_queue.empty()) {
      int client_id = client_queue.front();
      client_queue.pop();
      mtx.unlock();
      handle_client(client_id);
    } else {
      mtx.unlock();
    }
  }
}

int main() {
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    threads.push_back(std::thread(listen_for_clients));
  }
  while (true) {
    int client_id;
    std::cin >> client_id;
    mtx.lock();
    client_queue.push(client_id);
    mtx.unlock();
  }
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    threads[i].join();
  }
  return 0;
}

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một server sử dụng 4 luồng để xử lý các yêu cầu từ các client. Mỗi luồng lắng nghe và xử lý các yêu cầu từ một hàng đợi chung.

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ đơn giản về cách sử dụng multithreading trong C++.

Xem thêm controller trong Express.js

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now