Rate this post

Node.js cung cấp lớp Buffer để lưu trữ dữ liệu thô tương tự như một mảng các số nguyên nhưng tương ứng với cấp phát bộ nhớ thô bên ngoài heap V8. Lớp đệm được sử dụng vì JavaScript thuần túy không phù hợp với dữ liệu nhị phân. Vì vậy, khi xử lý các luồng TCP hoặc hệ thống tệp, cần phải xử lý các luồng octet.

Các bài viết liên quan:

Lớp buffer là một lớp toàn cục. Nó có thể được truy cập trong ứng dụng mà không cần nhập mô-đun đệm.

Khái niệm về Buffer

Trong lập trình, Buffer là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ và xử lý dữ liệu nhị phân (dữ liệu byte) một cách tạm thời. Nó thường được sử dụng để làm việc với dữ liệu nhị phân, chuỗi ký tự, hoặc đệm dữ liệu khi cần truy xuất nhanh và hiệu quả.

Buffer thường được sử dụng để đọc, ghi và xử lý dữ liệu trong các ứng dụng như mạng, hệ thống tệp tin, mã hóa, nén dữ liệu, và xử lý ảnh. Nó cung cấp một giao diện linh hoạt để thực hiện các hoạt động trên dữ liệu byte một cách hiệu quả và an toàn.

Trong Node.js, Buffer là một lớp được cung cấp bởi môi trường Node.js để làm việc với dữ liệu nhị phân. Nó cho phép đọc và ghi dữ liệu nhị phân trực tiếp từ các luồng dữ liệu, tệp tin, socket và các nguồn dữ liệu khác. Điều này rất hữu ích khi cần xử lý dữ liệu nhị phân, chuỗi ký tự, hoặc truyền dữ liệu qua mạng.

Buffer trong Node.js có thể được tạo ra từ các dữ liệu nhị phân, chuỗi ký tự, hoặc thông qua các phương pháp như mã hóa, nén dữ liệu. Nó cung cấp các phương thức và thuộc tính để thực hiện các thao tác trên dữ liệu như cắt, sao chép, ghép nối, so sánh và mã hóa.

Việc sử dụng Buffer trong Node.js giúp tối ưu hiệu suất và hiệu quả của ứng dụng khi xử lý dữ liệu nhị phân. Nó cung cấp khả năng tiếp cận nhanh chóng và linh hoạt đến các dữ liệu nhị phân và chuỗi ký tự, đồng thời giúp giảm thiểu việc sử dụng bộ nhớ và tối ưu hóa quá trình xử lý dữ liệu.

Xem thêm Kiểm tra bảo mật – Buffer Overflows

Sử dụng Buffer trong Node.js

Để sử dụng Buffer trong Node.js, bạn cần làm những bước sau:

 1. Tạo một đối tượng Buffer: Bạn có thể tạo một đối tượng Buffer bằng cách sử dụng phương thức Buffer.alloc() hoặc Buffer.from(). Ví dụ:
const buf1 = Buffer.alloc(10); // Tạo một Buffer với kích thước 10 byte
const buf2 = Buffer.from('Hello', 'utf8'); // Tạo một Buffer từ chuỗi 'Hello' với mã hóa utf8
 1. Truy cập và xử lý dữ liệu trong Buffer: Bạn có thể truy cập và xử lý dữ liệu trong Buffer bằng cách sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn. Ví dụ:
const buf = Buffer.from('Hello', 'utf8');
console.log(buf.toString()); // Chuyển Buffer thành chuỗi: 'Hello'
console.log(buf.length); // Độ dài của Buffer: 5
console.log(buf[0]); // Truy cập phần tử đầu tiên trong Buffer: 72 (mã ASCII của ký tự 'H')
 1. Thực hiện các phép toán trên Buffer: Bạn có thể thực hiện các phép toán như cắt, sao chép, ghép nối, so sánh và mã hóa trên Buffer. Ví dụ:
const buf1 = Buffer.from('Hello');
const buf2 = Buffer.from('World');
const buf3 = Buffer.concat([buf1, buf2]); // Ghép nối hai Buffer thành một Buffer mới
console.log(buf3.toString()); // 'HelloWorld'

const slice = buf3.slice(0, 5); // Cắt một phần của Buffer
console.log(slice.toString()); // 'Hello'
 1. Sử dụng Buffer trong các hoạt động đọc/ghi dữ liệu: Buffer thường được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu từ các luồng dữ liệu, tệp tin, socket và các nguồn dữ liệu khác trong Node.js. Ví dụ:
const fs = require('fs');

const buf = Buffer.alloc(1024);
const fd = fs.openSync('file.txt', 'r');

const bytesRead = fs.readSync(fd, buf, 0, buf.length, 0); // Đọc dữ liệu từ tệp tin vào Buffer
console.log(buf.toString('utf8', 0, bytesRead)); // Chuyển Buffer thành chuỗi và in ra

fs.closeSync(fd); // Đóng tệp tin

Lưu ý rằng Buffer trong Node.js được coi là phần không an toàn khi không kiểm soát đúng kích thước và các hoạt động trên nó có thể gây ra lỗi bảo mật. Vì vậy, khi sử dụng Buffer, hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra và kiểm soát kích thước dữ liệu để tránh lỗi tràn bộ đệm (buffer

Xem thêm Translation Look aside buffer trong hệ điều hành

Các phương pháp xử lý Buffer trong Node.js

Trong Node.js, có một số phương pháp xử lý Buffer mà bạn có thể sử dụng. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

 1. Chuyển đổi Buffer thành chuỗi: Bạn có thể sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi Buffer thành chuỗi. Ví dụ:
const buf = Buffer.from('Hello', 'utf8');
const str = buf.toString('utf8');
console.log(str); // 'Hello'
 1. Chuyển đổi chuỗi thành Buffer: Bạn có thể sử dụng phương thức Buffer.from() để chuyển đổi chuỗi thành Buffer. Ví dụ:
econst str = 'Hello';
const buf = Buffer.from(str, 'utf8');
console.log(buf); // <Buffer 48 65 6c 6c 6f>
 1. Sao chép Buffer: Bạn có thể sao chép một Buffer bằng cách sử dụng phương thức copy(). Ví dụ:
const buf1 = Buffer.from('Hello');
const buf2 = Buffer.alloc(5);
buf1.copy(buf2);
console.log(buf2.toString()); // 'Hello'
 1. So sánh Buffer: Bạn có thể so sánh hai Buffer bằng cách sử dụng các toán tử so sánh hoặc phương thức compare(). Ví dụ:
const buf1 = Buffer.from('Hello');
const buf2 = Buffer.from('World');
console.log(buf1.compare(buf2)); // -1 (buf1 < buf2)
 1. Ghép nối Buffer: Bạn có thể ghép nối nhiều Buffer thành một Buffer duy nhất bằng cách sử dụng phương thức concat(). Ví dụ:
const buf1 = Buffer.from('Hello');
const buf2 = Buffer.from('World');
const buf3 = Buffer.concat([buf1, buf2]);
console.log(buf3.toString()); // 'HelloWorld'
 1. Xử lý Buffer thông qua Stream: Trong Node.js, Stream là một cách tiện lợi để xử lý dữ liệu lớn hoặc dữ liệu trực tiếp từ nguồn. Bạn có thể sử dụng Stream để đọc và ghi dữ liệu từ Buffer. Ví dụ:
const fs = require('fs');

const readStream = fs.createReadStream('file.txt');
const writeStream = fs.createWriteStream('output.txt');

readStream.on('data', (chunk) => {
 // Xử lý dữ liệu Buffer từ readStream
 writeStream.write(chunk); // Ghi dữ liệu Buffer vào writeStream
});

readStream.on('end', () => {
 writeStream.end();
});

Đây chỉ là một số phương pháp xử lý Buffer trong Node.js. Node.js cung cấp nhiều phương thức khác để làm việc với Buffer, hãy tìm hiểu thêm trong tài liệu chính thức của Node.js để biết thêm chi tiết và ứng dụng rộ

Xem thêm NestJS trong Node.js

Quản lý bộ nhớ và hiệu năng của Buffer

Trong quá trình làm việc với Buffer trong Node.js, quản lý bộ nhớ và hiệu năng là hai yếu tố quan trọng cần được quan tâm. Dưới đây là một số điểm quan trọng để quản lý bộ nhớ và tối ưu hiệu năng khi sử dụng Buffer:

 1. Điều chỉnh kích thước Buffer: Khi tạo Buffer, hãy chắc chắn chỉ định kích thước chính xác của nó để tránh lãng phí bộ nhớ. Tránh tạo Buffer lớn hơn cần thiết và cân nhắc việc sử dụng BufferPool để tái sử dụng các đối tượng Buffer.
 2. Sử dụng Slice thay vì Copy: Khi bạn cần sao chép một phần của Buffer, hãy sử dụng phương thức slice() thay vì copy(). Phương thức slice() chỉ tạo một tham chiếu đến vùng nhớ của Buffer ban đầu, giúp tiết kiệm bộ nhớ.
 3. Sử dụng Stream và Pipe: Đối với các tác vụ đọc và ghi dữ liệu lớn, sử dụng Stream và Pipe để xử lý dữ liệu theo từng phần nhỏ. Điều này giúp giảm tải bộ nhớ và tối ưu hiệu suất xử lý.
 4. Tránh sử dụng Blocking Operations: Khi làm việc với Buffer, tránh sử dụng các phương thức đồng bộ (blocking) như readFileSync hoặc writeFileSync. Thay vào đó, sử dụng các phương thức bất đồng bộ (non-blocking) hoặc sử dụng các phương pháp xử lý bất đồng bộ như Promise hoặc Async/Await để tránh làm chậm quá trình chính.
 5. Xử lý lỗi và giải phóng bộ nhớ: Khi xử lý Buffer, hãy luôn kiểm tra lỗi và giải phóng bộ nhớ khi đã không cần thiết nữa. Sử dụng các phương thức như try-catch để xử lý lỗi và sử dụng Buffer.allocUnsafe() thay vì Buffer.alloc() để tránh tạo ra bộ nhớ không cần thiết.
 6. Sử dụng các thư viện tối ưu hóa: Node.js có một số thư viện bên thứ ba được tối ưu hóa để xử lý Buffer hiệu quả, chẳng hạn như fast-json-stringify, fast-csv, và msgpack-js. Hãy xem xét việc sử dụng những thư viện này để tăng cường hiệu suất của ứng dụng.

Xem thêm Tìm hiểu về Buffer Overflow Attack

Ví dụ và ứng dụng thực tế của Buffer trong Node.js

Buffer trong Node.js được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng thực tế. Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng Buffer trong Node.js:

 1. Đọc và ghi dữ liệu từ file: Khi bạn đọc hoặc ghi dữ liệu từ một file trong Node.js, Buffer được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời và thực hiện các thao tác đọc/ghi. Điều này giúp tăng hiệu suất xử lý dữ liệu lớn.
 2. Xử lý dữ liệu từ Socket: Trong ứng dụng mạng, khi bạn nhận hoặc gửi dữ liệu qua Socket, Buffer được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu từ Socket. Buffer giúp xử lý dữ liệu theo từng phần nhỏ và tối ưu hiệu suất mạng.
 3. Xử lý dữ liệu từ Streams: Trong Node.js, Streams là một cách tiện lợi để xử lý dữ liệu lớn hoặc dữ liệu trực tiếp từ nguồn. Buffer được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu từ Streams, đảm bảo việc xử lý dữ liệu mượt mà và hiệu quả.
 4. Xử lý dữ liệu từ HTTP Requests/Responses: Khi làm việc với HTTP Requests hoặc Responses trong Node.js, Buffer được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu. Buffer giúp xử lý các định dạng dữ liệu như JSON, XML, hoặc hình ảnh từ các yêu cầu và phản hồi HTTP.
 5. Xử lý dữ liệu từ Công cụ mã hóa: Trong Node.js, Buffer được sử dụng để xử lý dữ liệu từ các công cụ mã hóa như Base64, Hex, hoặc UTF-8. Buffer hỗ trợ các phương thức mã hóa và giải mã, giúp xử lý dữ liệu mã hóa một cách tiện lợi.
 6. Xử lý dữ liệu từ Các module mạng: Trong Node.js, có nhiều module mạng như net, dgram, tls sử dụng Buffer để truyền và nhận dữ liệu qua mạng. Buffer giúp xử lý dữ liệu gửi/nhận từ các kết nối mạng và bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu.

Những ví dụ trên chỉ là một số ứng dụng thực tế của Buffer trong Node.js. Buffer cung cấp khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả và linh hoạt, là một phần quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng web và mạng trong Node.js.

Xem thêm Buffer Overflow thông qua Environment Variables

Node.js Tạo bộ đệm

Có nhiều cách để xây dựng bộ đệm Node. Sau đây là ba phương pháp thường được sử dụng:

1.      Tạo bộ đệm chưa khởi tạo: Sau đây là cú pháp tạo bộ đệm chưa khởi tạo gồm 10 octet:

var buf = new Buffer (10);

2.      Tạo bộ đệm từ mảng: Sau đây là cú pháp để tạo bộ đệm từ một mảng nhất định:

 var buf = new Buffer ([10, 20, 30, 40, 50]); 

3.      Tạo bộ đệm từ chuỗi: Sau đây là cú pháp để tạo Bộ đệm từ một chuỗi nhất định và kiểu mã hóa tùy chọn:

var buf = new Buffer("Simply Easy Learning", "utf-8");  

Node.js Ghi vào bộ đệm

Sau đây là phương pháp để ghi vào bộ đệm Node:

Cú pháp:

buf.write (string [, offset] [, length] [, encoding]) 

Giải thích thông số:

 • string: Nó chỉ định dữ liệu chuỗi được ghi vào bộ đệm.
 • offset: Nó chỉ định chỉ mục của bộ đệm để bắt đầu ghi. Giá trị mặc định của nó là 0.
 • length: Nó chỉ định số byte để ghi. Mặc định là buffer.length
 • encoding: Mã hóa để sử dụng. ‘utf8’ là mã hóa mặc định.

Trả về giá trị từ bộ đệm ghi:

Phương thức này được sử dụng để trả về số octet đã được viết. Trong trường hợp thiếu không gian cho bộ đệm để phù hợp với toàn bộ chuỗi, nó sẽ ghi một phần của chuỗi.

Hãy lấy một ví dụ:

Tạo tệp JavaScript có tên “main.js” có mã sau:

File: main.js

buf = new Buffer(256); 
len = buf.write("Simply Easy Learning"); 
console.log("Octets written : "+ len); 

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và thực thi đoạn mã sau:

node main.js  

Node.js Đọc từ bộ đệm

Sau đây là phương pháp đọc dữ liệu từ bộ đệm Node.

Cú pháp:

buf.toString([encoding][, start][, end])  

Giải thích thông số:

 • encoding: Nó chỉ định mã hóa để sử dụng. ‘utf8’ là mã hóa mặc định
 • start: Nó chỉ định chỉ mục bắt đầu để bắt đầu đọc, mặc định là 0.
 • end: Nó chỉ định end index để kết thúc việc đọc, mặc định là bộ đệm hoàn chỉnh.

Trả về giá trị đọc từ bộ đệm:

Phương thức này giải mã và trả về một chuỗi từ dữ liệu đệm được mã hóa bằng cách sử dụng mã hóa bộ ký tự được chỉ định.

Hãy lấy một ví dụ:

File: main.js

buf = new Buffer(26); 
for (var i = 0 ; i < 26 ; i++) { 
 buf[i] = i + 97; 
} 
console.log( buf.toString('ascii'));    // outputs: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
console.log( buf.toString('ascii',0,5));  // outputs: abcde 
console.log( buf.toString('utf8',0,5));  // outputs: abcde 
console.log( buf.toString(undefined,0,5)); // encoding defaults to 'utf8', outputs abcde 

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và thực thi đoạn mã sau:

node main.js  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now