Rate this post

Browser Object Model (BOM)

Browser Object Model (BOM) được sử dụng để tương tác với web browser.

Object mặc định của web browser là window có nghĩa là bạn có thể gọi tất cả các chức năng của window bằng cách chỉ định window hoặc trực tiếp. Ví dụ:

window.alert ("xin chào BOM");

giống như:

alert ("xin chào BOM");

Bạn có thể sử dụng nhiều thuộc tính (các Object khác) được xác định bên dưới Window Object như tài liệu, lịch sử, màn hình, điều hướng, vị trí, innerHeight, innerWidth,

Lưu ý: Object tài liệu đại diện cho một tài liệu html. Nó tạo thành DOM (Document Object Model).

Truy cập trang tiếp theo để tìm hiểu đầy đủ về Object window với ví dụ.

Các bài viết liên quan:

Window Object

Window Object đại diện cho một Window trong web browser. Một Object của Window được tạo tự động bởi web browser.

Window là Object của web browser, nó không phải là Object của javascript. Các Object javascript là chuỗi, mảng, ngày, v.v.

Lưu ý: nếu tài liệu html chứa khung hoặc iframe, web browser sẽ tạo các Window Object bổ sung cho mỗi khung.

Phương thức của Window Object

Các phương thức quan trọng của Object window như sau:

Mô tả phương thức:

 • alert () hiển thị hộp cảnh báo có chứa thông báo với nút ok.
 • confirm () hiển thị hộp thoại xác nhận có chứa thông báo với nút ok và hủy.
 • prompt () hiển thị một hộp thoại để nhận thông tin đầu vào từ người dùng.
 • open () mở Window mới.
 • close () đóng Window hiện tại.
 • setTimeout () thực hiện hành động sau thời gian được chỉ định như gọi hàm, đánh giá biểu thức, v.v.

Xem thêm Class trong Python – OOP trongg python

Ví dụ về alert () trong javascript

Nó hiển thị hộp thoại cảnh báo. Nó có tin nhắn và nút ok.

<script type="text/javascript"> 
function msg(){ 
 alert("Hello Alert Box"); 
} 
</script> 
<input type="button" value="click" onclick="msg()"/> 

Ví dụ về confirm() trong javascript

Nó sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận. Nó có thông báo với các nút ok và hủy.

<script type="text/javascript"> 
function msg(){ 
var v= confirm("Are u sure?"); 
if(v==true){ 
alert("ok"); 
} 
else{ 
alert("cancel"); 
} 
 
} 
</script> 
 
<input type="button" value="delete record" onclick="msg()"/> 

Ví dụ về prompt () trong javascript

Nó hiển thị hộp thoại nhắc nhập liệu. Nó có tin nhắn và trường văn bản.

<script type="text/javascript"> 
function msg(){ 
var v= prompt("Who are you?"); 
alert("I am "+v); 
 
} 
</script> 
 
<input type="button" value="click" onclick="msg()"/> 

Ví dụ về open () trong javascript

Nó hiển thị nội dung trong một Window mới.

<script type="text/javascript"> 
function msg(){ 
open("https://www.websitehcm.com"); 
} 
</script> 
<input type="button" value="javatpoint" onclick="msg()"/> 

Ví dụ về setTimeout () trong javascript

Nó thực hiện nhiệm vụ của mình sau mili giây nhất định.

<script type="text/javascript"> 
function msg(){ 
setTimeout( 
function(){ 
alert("Welcome to websitehcm after 2 seconds") 
},2000); 
 
} 
</script> 
 
<input type="button" value="click" onclick="msg()"/> 

Xem thêm Homepage là gì?

History Object trong JavaScript

History Object JavaScript đại diện cho một loạt các URL được người dùng truy cập. Bằng cách sử dụng Object này, bạn có thể tải trang trước, chuyển tiếp hoặc bất kỳ trang cụ thể nào.

History Object là thuộc tính cửa sổ, vì vậy nó có thể được truy cập bằng cách:

window.history

Hoặc,

history

Thuộc tính của History Object JavaScript

Chỉ có 1 thuộc tính của History Object.

1 length trả về độ dài của các URL lịch sử.

Phương thức của History Object JavaScript

Chỉ có 3 phương thức của History Object.

 • forward () tải trang tiếp theo.
 • back () tải trang trước.
 • go () tải số trang đã cho.

Ví dụ về History Object

Hãy xem cách sử dụng khác nhau của History Object.

history.back();//for previous page 
history.forward();//for next page 
history.go(2);//for next 2nd page 
history.go(-2);//for previous 2nd page 

Xem thêm Web browser là gì?

Navigator Object trong JavaScript

Navigator Object JavaScript được sử dụng để phát hiện web browser. Nó có thể được sử dụng để lấy information về web browser như appName, appCodeName, userAgent, v.v.

Navigator Object là Property window, vì vậy nó có thể được sử dụng bằng cách:

window.navigator

Hoặc,

Navigator

Property của Navigator Object JavaScript

Có nhiều Property của Navigator Object trả về information về của web browser.

 1. appName trả về tên
 2. appVersion trả về phiên bản
 3. appCodeName trả về tên mã
 4. cookieEnabled trả về true nếu cookie được bật, ngược lại là false
 5. userAgent trả về tác nhân người dùng
 6. language trả về ngôn ngữ. Nó chỉ được hỗ trợ trong Netscape và Firefox.
 7. userLanguage trả về ngôn ngữ người dùng. Nó chỉ được hỗ trợ trong IE.
 8. plugin trả về các plugin. Nó chỉ được hỗ trợ trong Netscape và Firefox.
 9. systemLanguage trả về ngôn ngữ hệ thống. Nó chỉ được hỗ trợ trong IE.
 10. 10 mimeTypes [] trả về mảng kiểu mime. Nó chỉ được hỗ trợ trong Netscape và Firefox.
 11. platform trả về nền tảng
 12. online trả về true nếu web browser trực tuyến, ngược lại là false.

Các phương thức của Navigator Object JavaScript

Các phương thức của Navigator Object được đưa ra dưới đây.

 1. javaEnabled () kiểm tra xem java đã được bật chưa.
 2. taintEnabled () kiểm tra xem taint có được bật hay không. Nó không được dùng nữa kể từ JavaScript 1.2.

Ví dụ về Navigator Object

Hãy xem cách sử dụng khác nhau của đối tượng lịch sử.

<script> 
document.writeln("<br/>navigator.appCodeName: "+navigator.appCodeName); 
document.writeln("<br/>navigator.appName: "+navigator.appName); 
document.writeln("<br/>navigator.appVersion: "+navigator.appVersion); 
document.writeln("<br/>navigator.cookieEnabled: "+navigator.cookieEnabled); 
document.writeln("<br/>navigator.language: "+navigator.language); 
document.writeln("<br/>navigator.userAgent: "+navigator.userAgent); 
document.writeln("<br/>navigator.platform: "+navigator.platform); 
document.writeln("<br/>navigator.onLine: "+navigator.onLine); 
</script> 

Screen Object JavaScript

Screen Object trong JavaScript chứa Information của Screen web browser. Nó có thể được sử dụng để hiển thị chiều rộng, chiều cao, colorDepth, pixelDepth của Screen, v.v.

Object điều hướng là property cửa sổ, vì vậy nó có thể được truy cập bằng cách:

Screen của giao diện Window

Hoặc,

Screen

Property của Screen Object JavaScript

Có nhiều property của Screen Object trả về Information của web browser.

 1. width trả về chiều rộng của Screen
 2. height trả về chiều cao của Screen
 3. availWidth trả về chiều rộng có sẵn
 4. availHeight trả về chiều cao có sẵn
 5. colorDepth trả về độ sâu màu
 6. pixelDepth trả về độ sâu pixel.

Ví dụ về Screen Object JavaScript

Hãy xem cách sử dụng khác nhau của Screen Object.

<script> 
document.writeln("<br/>screen.width: "+screen.width); 
document.writeln("<br/>screen.height: "+screen.height); 
document.writeln("<br/>screen.availWidth: "+screen.availWidth); 
document.writeln("<br/>screen.availHeight: "+screen.availHeight); 
document.writeln("<br/>screen.colorDepth: "+screen.colorDepth); 
document.writeln("<br/>screen.pixelDepth: "+screen.pixelDepth); 
</script> 

Xem thêm Tỷ lệ khung hình là gì? Mẹo cho tất cả màn hình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now