Rate this post

break là một từ khóa trong ngôn ngữ lập trình C++, nó dùng để rời khỏi một vòng lặp hoặc một khối lệnh switch. Khi chương trình gặp từ khóa break trong một vòng lặp hoặc một khối lệnh switch, chương trình sẽ rời khỏi vòng lặp hoặc khối lệnh switch đó và chuyển tiếp thực thi các câu lệnh sau nó.

các bài viết liên quan

Có thể sử dụng break để rời khỏi nhiều vòng lặp khác nhau bằng cách đặt nó trong một vòng lặp lồng nhau. Ví dụ:

while (1) {
  while (1) {
    // code
    if (/* some condition */) {
      break;
    }
  }
  if (/* some other condition */) {
    break;
  }
}

Trong ví dụ trên, khi điều kiện trong if được thỏa mãn, chương trình sẽ rời khỏi vòng lặp trong cùng và tiếp tục thực thi các câu lệnh sau nó.

Chú ý rằng break chỉ rời khỏi vòng lặp gần nhất hoặc khối switch gần nhất mà nó nằm trong, nếu bạn muốn rời khỏi nhiều vòng lặp cấp cao hơn, có thể sử dụng từ khóa continue hoặc goto

một số ví dụ break trong c++

Ví dụ 1: Sử dụng break để rời khỏi vòng lặp while

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int i = 0;
  while (i < 10) {
    cout << i << " ";
    if (i == 5) {
      break;
    }
    i++;
  }
  return 0;
}


Kết quả: “0 1 2 3 4 5”

Ví dụ 2: Sử dụng break để rời khỏi vòng lặp for

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (i == 5) {
      break;
    }
    cout << i << " ";
  }
  return 0;
}


Kết quả: “0 1 2 3 4”

Ví dụ 3: Sử dụng break để rời khỏi khối lệnh switch

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int x = 3;
  switch (x) {
    case 1:
      cout << "x is 1" << endl;
      break;
    case 2:
      cout << "x is 2" << endl;
      break;
    case 3:
      cout << "x is 3" << endl;
      break;
    default:
      cout << "x is not 1, 2 or 3" << endl;
  }
  return 0;
}

Kết quả: “x is 3”

Tất cả các ví dụ trên chỉ là ví dụ đơn giản về cách sử dụng từ khóa break trong C++, bạn có thể sử dụng nó trong nhiều trường hợp khác nhau để rời khỏi vòng lặp hoặc khối lệnh switch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now