Rate this post

Trong Java, boolean là một kiểu dữ liệu có hai giá trị có thể chứa: true hoặc false. Nó được sử dụng để xác định một trạng thái hoặc điều kiện có đúng hoặc sai.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

boolean isStudent = true;
boolean isRainy = false;

Boolean có thể sử dụng trong các biểu thức điều kiện để xác định xem một điều kiện có đúng hoặc sai. Ví dụ:

if (isStudent == true) {
  System.out.println("This person is a student.");
} else {
  System.out.println("This person is not a student.");
}

Cũng có thể sử dụng toán tử so sánh để so sánh các giá trị boolean với nhau.

if (isStudent == true) {
  System.out.println("This person is a student.");
} else {
  System.out.println("This person is not a student.");
}

Trong Java, boolean là một kiểu dữ liệu cơ bản và rất hữu dụng trong việc xác định trạng thái hoặc điều kiện của một chương trình.

Một vài ví dụ về boolean trong java

 1. Sử dụng boolean trong một điều kiện if-else:
boolean isStudent = true;
if (isStudent) {
  System.out.println("This person is a student.");
} else {
  System.out.println("This person is not a student.");
}
 1. Sử dụng boolean trong một vòng lặp while:
boolean gameOver = false;
while (!gameOver) {
  // code for playing the game
  if (gameWon) {
    gameOver = true;
  }
}
 1. Sử dụng boolean trong một hàm:
public boolean isEvenNumber(int number) {
  if (number % 2 == 0) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}
 1. Sử dụng boolean trong toán tử so sánh:
boolean isStudent = true;
boolean isRainy = false;
if (isStudent && !isRainy) {
  System.out.println("This person is a student and it is not raining.");
}
 1. Sử dụng boolean trong switch-case statement
boolean isStudent = true;
switch (isStudent) {
  case true:
    System.out.println("This person is a student.");
    break;
  case false:
    System.out.println("This person is not a student.");
    break;
}

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng boolean trong Java. Boolean có thể sử dụng trong nhiều hình thức khác nhau để xác định trạng thái hoặc điều kiện của một chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now