Rate this post

Complemented distributive lattice được gọi là Boolean Algebra. Nó được ký hiệu là (B, ∧, ∨, ‘, 0,1), trong B là một tập hợp mà trên đó hai phép toán nhị phân ∧ (*) và ∨ (+) và một toán tử được phép toán ( bù lại phần) được xác định. Ở đây 0 và 1 là hai phần tử của B.

Các bài viết liên quan:

Vì (B, ∧, ∨) là một Lattices có complement, do đó mỗi phần tử của B có một phần duy nhất.

Khái niệm về Boolean Algebra

Boolean Algebra là một nhánh của đại số toán học, tập trung vào các biểu thức logic và phép toán trên các giá trị logic true (đúng) và false (sai). Nó được đặt theo tên của nhà toán học George Boole, người đã phát triển nó vào giữa thế kỷ 19.

Boolean Algebra sử dụng các biến logic để biểu diễn các giá trị true và false, và áp dụng các phép toán logic để thực hiện các phép tính trên các biểu thức logic. Các phép toán chính trong Boolean Algebra bao gồm:

 1. Phép NOT: Đảo ngược giá trị của một biến logic, từ true thành false và ngược lại.
 2. Phép AND: Trả về true nếu cả hai biến đều có giá trị true, ngược lại trả về false.
 3. Phép OR: Trả về true nếu ít nhất một trong hai biến có giá trị true, ngược lại trả về false.
 4. Phép XOR: Trả về true nếu hai biến có giá trị khác nhau, ngược lại trả về false.

Boolean Algebra cung cấp các định luật và quy tắc để thực hiện biểu diễn và đơn giản hóa các biểu thức logic phức tạp. Nó được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như mạch logic, hệ thống điều khiển tự động, xử lý tín hiệu số và lý thuyết thông tin.

Với Boolean Algebra, chúng ta có thể mô hình hóa các mạch logic, tạo ra các hệ thống tự động, xây dựng các thuật toán logic và thực hiện các phép tính logic phức tạp. Nó cung cấp một khung pháp toán học mạnh mẽ để làm việc với các giá trị logic và xử lý thông tin dựa trên logic đúng/sai.

Xem thêm Các phép toán logic cơ bản

Các phép toán trong Boolean Algebra

Boolean Algebra sử dụng các phép toán logic để thực hiện các phép tính trên các biểu thức logic. Các phép toán chính trong Boolean Algebra bao gồm:

 1. Phép NOT (Đảo ngược): Được ký hiệu bằng dấu “~” hoặc “!”, phép toán này đảo ngược giá trị của một biến logic. Nếu giá trị ban đầu là true, phép NOT sẽ trả về false và ngược lại.
 2. Phép AND (Và): Được ký hiệu bằng dấu “&” hoặc “&&”, phép toán này trả về true nếu cả hai biến đều có giá trị true. Nếu ít nhất một trong hai biến có giá trị false, phép AND sẽ trả về false.
 3. Phép OR (Hoặc): Được ký hiệu bằng dấu “|” hoặc “||”, phép toán này trả về true nếu ít nhất một trong hai biến có giá trị true. Nếu cả hai biến đều có giá trị false, phép OR sẽ trả về false.
 4. Phép XOR (Hoặc loại trừ): Được ký hiệu bằng dấu “^”, phép toán này trả về true nếu hai biến có giá trị khác nhau. Nếu cả hai biến có cùng giá trị (cả true hoặc false), phép XOR sẽ trả về false.

Ngoài ra, còn có một số phép toán khác như phép NAND (NOT AND), phép NOR (NOT OR), phép XNOR (NOT XOR) được tạo ra bằng cách kết hợp các phép toán trên.

Các phép toán trong Boolean Algebra có thể được sử dụng để xây dựng và thao tác với các biểu thức logic phức tạp, xử lý thông tin dựa trên giá trị true và false, và xác định các quy tắc logic để giải quyết các bài toán logic và mạch logic.

Xem thêm Biểu thức Boolean

Các định luật trong Boolean Algebra

Boolean Algebra có một số định luật quan trọng để thực hiện các phép toán logic. Dưới đây là một số định luật phổ biến trong Boolean Algebra:

 1. Định luật giao hoán (Commutative Laws):
  • Phép AND: A AND B = B AND A
  • Phép OR: A OR B = B OR A
 2. Định luật kết hợp (Associative Laws):
  • Phép AND: (A AND B) AND C = A AND (B AND C)
  • Phép OR: (A OR B) OR C = A OR (B OR C)
 3. Định luật phân phối (Distributive Laws):
  • Phép AND qua phép OR: A AND (B OR C) = (A AND B) OR (A AND C)
  • Phép OR qua phép AND: A OR (B AND C) = (A OR B) AND (A OR C)
 4. Định luật phủ định (De Morgan’s Laws):
  • Phủ định của phép AND: NOT (A AND B) = (NOT A) OR (NOT B)
  • Phủ định của phép OR: NOT (A OR B) = (NOT A) AND (NOT B)
 5. Định luật tương đương (Equivalence Laws):
  • Luật kép phủ định (Double Negation): NOT (NOT A) = A
  • Luật tương đương AND (Idempotent Law): A AND A = A
  • Luật tương đương OR (Idempotent Law): A OR A = A
  • Luật tương đương với True: A AND True = A, A OR True = True
  • Luật tương đương với False: A AND False = False, A OR False = A

Các định luật này giúp đơn giản hóa và tối ưu hóa các biểu thức logic trong Boolean Algebra, đồng thời cung cấp các quy tắc để chuyển đổi giữa các biểu thức logic tương đương và thực hiện các phép toán logic hiệu quả.

Xem thêm Toán tử $or trong MongoDB

Sub-Algebra

Xem cấu trúc Boolean (B, *, +, ‘, 0,1) và cho A ⊆ B. Khi đó (A, *, +,’, 0,1) được gọi là một số con hoặc Boolean Algebra con của B if body A is a great Boolean, tức là A chứa các phần tử 0 và 1 và được đóng theo các phép toán *, + and ‘.

Ví dụ: 

A = {1, 7, 10, 70} và B = {1, 2, 35, 70} là một con số lớn của D70. Vì cả A và B đều được đóng theo phép toán ∧, ∨ and ‘.

Lưu ý: Một con số hợp nhất của Boolean Algebra có thể là Boolean Algebra, nhưng nó có thể là đại số con hoặc không thể là đại số con vì nó có thể không được phép đóng trên B.

Xem thêm Toán tử $ not trong MongoDB

Isomorphic-Boolean Algebras:

Hai đại Boolean B và B1 được gọi là đẳng cấp nếu có một tương ứng với một đối với f: B⟶B1 an toàn ba phép toán +, * và ‘đối với bất kỳ phần tử a, b nào trong B tức là

                    f (a + b) = f (a) + f (b)

              f (a * b) = f (a) * f (b) và f (a ‘) = f (a)’.

Ví dụ: Sau đây là hai phân tích Boolean đại với hai phần tử là đồng phân tích.

 1. Đầu tiên là Boolean Algebra được suy ra từ tập tin thừa P (S) trong ⊆ (tập hợp bao gồm), tức là đặt S = {a}, sau đó B = {P (S), ∪, ∩ , ‘} is a Boolean số với hai phần tử P (S) = {∅, {a}}.
 1. Cái thứ hai là Boolean đại {B, ∨, ∧, ‘} với hai phần tử 1 và p {ở đây là một số nguyên tố} trong phép toán chia tức là, cho B = {1, p} . Vì vậy, ta có 1 ∧ p = 1 và 1 ∨ p = p cũng 1 ‘= p và p’ = 1.

Bảng hiển thị tất cả các thuộc tính cơ bản của đại số Boolean (B, *, +, ‘, 0, 1) cho bất kỳ phần tử a, b, c nào thuộc B. Phần tử lớn nhất và nhỏ nhất của B lần lượt được ký hiệu là 1 và 0 .

Hàm Boolean:

Xét đại số Boolean (B, ∨, ∧, ‘, 0,1). Một hàm từ A” to A được gọi là Hàm Boolean nếu Biểu thức Boolean của n biến có thể chỉ định nó.

Đối với đại số Boolean hai giá trị, bất kỳ hàm nào từ [0, 1] n đến [0, 1] đều là một hàm Boolean.

Bảng hiển thị một hàm f từ {0, 1}^3 đến {0, 1}

(x, y, z) f
(0, 0, 0) 0
(0, 0, 1) 0
(0, 1, 0) 1
(0, 1, 1) 0
(1, 0, 0) 1
(1, 0, 1) 1
(1, 1, 0) 0
(1, 1, 1) 1

Bảng cho thấy một hàm f từ {0, 1, 2, 3}^2 đến {0,1,2,3}.

(x, y) f
(0, 0) 1
(0, 1) 0
(0, 2) 0
(0, 3) 3
(1, 0) 1
(1, 1) 1
(1, 2) 0
(1, 3) 3
(2, 0) 2
(2, 1) 0
(2, 2) 1
(2, 3) 1
(3, 0) 3
(3, 1) 0
(3, 2) 0
(3, 3) 2

Ứng dụng của Boolean Algebra

Boolean Algebra có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và toán học. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của Boolean Algebra:

 1. Thiết kế mạch logic: Boolean Algebra được sử dụng để mô hình hóa, thiết kế và phân tích các mạch logic trong vi điều khiển, vi mạch, máy tính và các hệ thống điện tử khác.
 2. Lập trình logic: Boolean Algebra là cơ sở lý thuyết cho việc lập trình logic trong các ngôn ngữ như VHDL và Verilog, được sử dụng để mô phỏng và xây dựng các hệ thống kỹ thuật số phức tạp.
 3. Tối ưu hóa mạch: Boolean Algebra được áp dụng để tối ưu hóa mạch logic, giúp giảm số lượng cổng logic, tăng tốc độ xử lý và tiết kiệm năng lượng.
 4. Hệ thống điều khiển tự động: Boolean Algebra được sử dụng để mô hình hóa và điều khiển các hệ thống tự động, như hệ thống điều khiển giao thông, hệ thống tự động hóa nhà máy, hệ thống đèn giao thông, v.v.
 5. Lý thuyết tập hợp và lý thuyết tương đương: Boolean Algebra cung cấp một khung lý thuyết cho việc nghiên cứu các tính chất của các tập hợp, phép hợp, phép giao và các phép toán tương đương.
 6. Mật mã học: Boolean Algebra được sử dụng trong việc thiết kế và phân tích các hệ thống mật mã, bao gồm mã hóa, giải mã và các thuật toán bảo mật.
 7. Hệ thống cơ sở dữ liệu: Boolean Algebra được sử dụng trong việc thiết kế và truy vấn cơ sở dữ liệu, đặc biệt là trong các truy vấn logic SQL.
 8. Lý thuyết thông tin: Boolean Algebra cung cấp cơ sở cho lý thuyết thông tin và việc đo lường thông tin trong các hệ thống truyền thông.

Các ứng dụng của Boolean Algebra còn rất đa dạng và phong phú, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phân tích các hệ thống kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now